Poland

Liczba szczepień przeciw COVID w Polsce przekroczyła 700 tys.

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 15 129 osób - podaje rz¹d.

Liczba szczepieñ wykonanych 23 stycznia jest ni¿ tydzieñ temu. Mniejsza liczba szczepieñ tydzieñ do tygodnia ma zwi¹zek z tymczasowym ograniczeniem dostaw szczepionki Pfizer/BioNTech do pañstw UE - w tym Polski.

£¹cznie na COVID-19 w Polsce wykonano 701 164 szczepieñ (wed³ug danych na godzinê 10:30 24 stycznia).

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (3 267) i œl¹skim (1 922).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 376 (w ci¹gu doby wzros³a o 15) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,05 proc. szczepieñ.

1 905 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta nie zmieni³a siê).

Jak dot¹d najwiêcej szczepieñ w ci¹gu doby wykonano w Polsce 13 stycznia (62 572).

Po 28 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 25 042. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 52 994 678 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 2116 dni, a wiêc niemal 6 lat.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7