Poland

Liczba zaszczepionych w Polsce przekroczyła 2,25 mln

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 79 551 osób - podaje rz¹d. O najwiêkszej dobowej liczbie szczepieñ w Polsce informowano 19 lutego - wówczas resort zdrowia poda³, ¿e w ci¹gu doby zaszczepiono na COVID 173 421 osób.

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (12 223) i œl¹skim (8 611).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 3 725 (w ci¹gu doby wzros³a o 137) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,11 proc. szczepieñ.

4 913 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta nie zmieni³a siê).

Co najmniej jedn¹ dawk¹ zaszczepiono w Polsce 2 250 835 osób. Dwie dawki otrzyma³o 1 214 741 osób.

Po 65 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 53 316. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 50 230 266 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 942 dni, a wiêc nieco ponad 2,5 roku.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Coach Sassuolo De Dzerbi on Super League: It's as if the son of a worker could not dream of a career as a doctor
Messi asked his father to start negotiations with Barca when the season ends
Sampdoria President: I hope that Juve, Inter and Milan will be punished. I told Agnelli that he is a genius
Ronaldo was included in Juve's bid for the match against Parma. He missed the game with Atalanta due to injury
Head of La Liga Tebas: The Super League has made a mockery of itself and showed the ignorance of its leaders
Obameyang deleted the Twitter account
Pique on the idea of a Super League: Do we want Sevilla, Leicester and Napoli to disappear? Is that what we want for football?