Poland

Macierewicz zaskoczył. Zdradził, gdzie stanie elektrownia atomowa

By³y minister obrony narodowej Antoni Macierewicz opublikowa³ zaskakuj¹cy wpis, w którym ujawni³ nieznan¹ dot¹d lokalizacjê polskiej elektrowni atomowej.

Jak twierdzi polityk PiS, elektrownia atomowa powstanie w Be³chatowie, a wiêc w jego okrêgu wyborczym. Macierewicz mo¿e byæ tym samym pierwsz¹ osob¹, która poda³a tê informacjê publicznie, bo dotychczas rz¹d zachowywa³ kwestiê ostatecznej lokalizacji elektrowni atomowej w tajemnicy.

„Dziêki naszym staraniom rz¹d podj¹³ uchwa³ê, ¿e do 2043 powstanie be³chatowska elektrownia j¹drowa, która zapewni stabilnoœæ w regionie i zatrudnienie! S³owa uznania dla ministra Piotra Naimskiego za jego rolê w tym projekcie” - napisa³ Macierewicz na Twitterze.

Wpis wywo³a³ g³oœn¹ reakcjê internautów. Macierewicz nie odpowiedzia³ jednak na pytania ani nie rozwin¹³ tematu lokalizacji elektrowni.

Wiêcej na: onet.pl

Football news:

Lazio wants to rent Rugani from Juventus. Defender plays for Rennes since October
Barcelona wants to give Umtiti on loan
Bernardo Silva: Man City have been playing well lately. We are good in all the lines
Real Madrid players were surprised by Zidane's soft speech at the first training session after the relegation from the Cup
Leicester have joined the fight for Eriksen
Real Madrid can invite Gallardo from River Plate instead of Zidane (ESPN Argentina)
Mandzukic on Milan's Victory in Serie A was a major achievement. We need to achieve this on the pitch, not in words