Poland

Merkel otrzymała pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca

AFP

Kanclerz Niemiec Angela Merkel otrzyma³a w pi¹tek pierwsz¹ dawkê szczepionki AstraZeneca przeciw COVID-19 - poinformowa³ na Twitterze jej rzecznik.

- Cieszê siê, ¿e otrzyma³am pierwsz¹ dawkê AstraZeneki - mia³a powiedzieæ Merkel, cytowana na Twitterze. - Szczepienia s¹ kluczem do przezwyciê¿enia pandemii - podkreœli³a niemiecka kanclerz.

Po tym jak Europejska Agencja ds. Leków (EMA) przyzna³a, ¿e wyst¹pienie rzadkich rodzajów zakrzepów mo¿e byæ konsekwencj¹ szczepieñ szczepionk¹ AstraZeneca (przy czym prawdopodobieñstwo wyst¹pienia takiego skutku ubocznego jest bardzo niskie - szacowane na poziomie 1 na 100 tysiêcy szczepieñ), Niemcy rekomenduj¹, by osoby maj¹ce mniej ni¿ 60 lat szczepi³y siê na COVID-19 szczepionkami opartymi o technologiê mRNA. AstraZeneca przeznaczona jest natomiast dla osób starszych.

Równie¿ w pi¹tek swoj¹ pierwsz¹ dawkê AstraZeneki otrzyma³ niemiecki minister finansów Olaf Scholz. - Zawsze powtarza³em, ¿e zaszczepiê siê, kiedy nadejdzie moja kolej - powiedzia³ dziennikarzom 62-letni polityk.

Ursula von der Leyen, obecna przewodnicz¹ca Komisji Europejskiej, a wczeœniej minister w rz¹dzie Merkel, otrzyma³a w czwartek szczepionkê Pfizer/BioNTech.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude