Poland

Milion Rosjan ukarano za łamanie zasad bezpieczeństwa

S³u¿by porz¹dkowe surowo traktuj¹ osoby naruszaj¹ce rygory kwarantanny i brak masek ochronnych w miejscach publicznych

Administracje rosyjskich regionów, w których wystêpuje wysoki przyrost dobowy liczby zaka¿onych koronawirusem, zaostrzaj¹ przepisy dotycz¹ce zasad bezpieczeñstwa.

Zobowi¹zano seniorów, przewlekle chorych i m³odzie¿ zwolnion¹ z obowi¹zku nauki w systemie stacjonarnym do pozostawania w domach. Zamkniêto bary i restauracje w godzinach nocnych, a tak¿e ograniczono liczbê odwiedzaj¹cych placówki kulturalne. W ca³ej Rosji, w miejscach publicznych nakazano noszenie maseczek i rêkawiczek.

Rosjanie jednak nie stosuj¹ siê do zaleceñ. Od pocz¹tku pandemii policja upomnia³a kilka milionów osób, a mandatami ukara³a ponad milion. Do tej pory wypisano mandaty na ³¹czn¹ kwotê 1 miliarda 700 milionów rubli (ok. 18 milionów euro).

Football news:

Klopp on 0:0 with Manchester United: Not a disaster, not ideal. There are a lot of good things in the Liverpool game, but no one cares
Ronald Koeman: I hope Messi's suspension will be reduced. I think there is something to challenge
Arsenal have terminated their contract with Sokratis
Miranchuk will make his debut for Atalanta in the Serie A match against Udinese. He came on as a substitute 9 times
Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli