Poland

Niemal 1000 wolnych respiratorów dla chorych na COVID

£ó¿ko szpitalne z respiratorem

Fotorzepa, Piotr Guzik

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach spad³a do 2 100 - poda³o Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o ponad 17,8 tys. wolnych ³ó¿ek i 990 respiratorów.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 990 wolnych respiratorów.

Dane na temat respiratorów w zwi¹zku z epidemi¹ resort zdrowia publikuje od 11 czerwca.

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w sobotê, obecnie zasoby te wynosz¹ 39 318 ³ó¿ek i 3 090 respiratorów.

Bior¹c pod uwagê liczbê wszystkich oraz zajêtych ³ó¿ek "covidowych", w ci¹gu doby w systemie przyby³o 647 miejsc dla pacjentów z COVID-19. W tym samym okresie liczba dostêpnych respiratorów wzros³a o 20.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, liczba osób objêtych w naszym kraju kwarantann¹ wzros³a o 12 465 i wynosi 336 352.

Od pi¹tku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 21 637. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 538 273 zaka¿onych.

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals