Poland

Nowy wariant koronawirusa na Litwie. Nieznane źródło

Lekarz Bartosz Fia³ek w rozmowie z Interi¹ poinformowa³, ¿e wariant B.1.620 zawiera mutacje, które obecne s¹ w innych wariantach nowego koronawirusa, bêd¹cych albo wariantami niepokoj¹cymi, albo wariantami zainteresowania.

- To mutacje odpowiedzialne za ucieczkê spod odpowiedzi odpornoœciowej czy za lepsze wi¹zanie siê koronawirusa SARS-2 z naszymi komórkami. Sam w sobie profil mutacji mo¿e byæ wiêc niepokoj¹cy - skomentowa³.

ród³o nowego wariantu nie jest jeszcze znane, ale mo¿liwe, ¿e pochodzi on z Afryki. Dr Fia³ek uwa¿a, ¿e wariant ten mo¿e siê pojawiæ w Polsce, gdy ponownie zostanie uruchomiona turystyka zagraniczna. 

- Na razie dowody naukowe nie potwierdzaj¹, jakoby B.1.620 by³ wariantem groŸnym. Tak samo jednak na pocz¹tku by³o z tzw. wariantem indyjskim (B.1.617), który nie budzi³ niepokoju, po kilku tygodniach zosta³ wariantem zainteresowania, a nastêpnie wariantem niepokoj¹cym. B.1.620 wymaga zatem wiêkszej liczby badañ, abyœmy poznali jego charakterystykê, jednak warto siê nad tym pochyliæ - powiedzia³.

Football news:

Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs