Poland

Pierwsze kluby chcą wyjść z Superligi

Pi³ka no¿na

Pi³karze Leeds podczas rozgrzewki przed meczem z Liverpoolem pokazali, jaki jest ich stosunek do Superligi

AFP

GroŸby szefów europejskiego i œwiatowego futbolu, naciski rz¹dów oraz opinii publicznej zaczynaj¹ przynosiæ efekty. Pierwsze kluby chc¹ wyjœæ z Superligi.

Roz³am, eksplozja bomby, wojna totalna, przestêpstwo przeciw kibicom, zbrodnia na futbolu – media w ca³ej Europie nie szczêdz¹ gorzkich s³ów pod adresem Superligi.

Rzecz jasna, najg³oœniej jest w krajach, których nowy projekt bezpoœrednio dotyczy – w Anglii, we W³oszech i w Hiszpanii. „S¹ najsilniejsi, ale nie s¹ pomazañcami bo¿ymi. To turniej, który w imiê szalonego widowiska ma zniszczyæ rozgrywki ligowe i europejskie puchary" – pisze „Gazzetta dello Sport'.

List goñczy

W³oski dziennik na pierwszej stronie umieœci³ podobizny gwiazd 12 klubów, które stanê³y na czele rewolucji, i zaapelowa³ o powstrzymanie buntowników. Ale chyba najbardziej pomys³owe ok³adki stworzy³y „AS" i „A Bola". Hiszpañska gazeta – pêkniête na pó³ boisko z dziur¹ poœrodku jak po trzêsieniu ziemi, portugalska – list goñczy rodem z westernów z herbami „poszukiwanych" i podpis „Parszywa dwunastka".

„L'Equipe" na froncie zamieszcza zdjêcie, na którym Neymar przytula Davida Alabê, opatruje tytu³em: „Jesteœmy mistrzami". To obrazek z ostatniego æwieræfina³u Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain wyeliminowa³ Bayern, oba kluby nie zgodzi³y siê przy³¹czyæ do Superligi i chwalone s¹ dziœ za niez³omn¹ postawê. Ale nie mo¿na zapominaæ, ¿e to m.in. wspierane przez katarskich szejków PSG doprowadzi³o do zepsucia pi³karskich obyczajów, kupuj¹c za 222 mln euro Neymara, niewiele mniej wydaj¹c na Kyliana Mbappe i naginaj¹c przepisy Finansowego Fair Play.

W Monachium od lat powtarzaj¹, ¿e nie zap³ac¹ za pi³karza wiêcej ni¿ 100 mln euro, i konsekwentnie tej zasady siê trzymaj¹. Bayern straci³ przez pandemiê ju¿ 150 mln i w Superlidze, której zwyciêzca ma zarobiæ nawet 400 mln, móg³by szybko odrobiæ straty. Pokusie jednak nie uleg³. – Solidaryzujemy siê z Bundeslig¹. Nasze miejsce jest w Lidze Mistrzów. Wci¹¿ mi³o wspominamy ubieg³oroczny triumf w Lizbonie – mówi prezes bawarskiego giganta Karl-Heinz Rummenigge, który zast¹pi³ Andreê Agnellego na stanowisku szefa Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA). W rozmowie z „Corriere della Sera" Rummenigge podkreœli³, ¿e Bayern zawsze s³ucha³ swoich kibiców, a ci s¹ przeciwko Superlidze.

Bundesliga to ostatni bastion normalnoœci, g³os fanów op³acaj¹cych sk³adkê cz³onkowsk¹ ma znaczenie, a regu³a 50+1 chroni kluby przed miliarderami z Ameryki, Rosji i Azji, zakazuj¹c inwestorom przejêcia wiêkszoœci udzia³ów w spó³ce. 51 proc. musi pozostaæ w rêkach stowarzyszenia. Dziêki temu kibice zachowuj¹ kontrolê nad dzia³aniami w³aœciciela.

Zamkniêty sklep

Socios s¹ te¿ w Barcelonie i Realu, ale ogromne pensje gwiazd i spadek przychodów z praw telewizyjnych sprawi³y, ¿e d³ugi Kataloñczyków przekroczy³y ju¿ miliard euro, a straty Realu w ci¹gu dwóch sezonów siêgnê³y 400 mln.

– Wszystkie ligi straci³y piêæ miliardów euro. Kiedy nie masz ¿adnych dochodów poza telewizyjnymi, rozwi¹zaniem mog¹ byæ atrakcyjniejsze mecze, które chc¹ ogl¹daæ kibice z ca³ego œwiata – przekonywa³ mianowany na prezesa Superligi Perez w programie „El Chiringuito". – M³odzi ludzie ju¿ nie pasjonuj¹ siê pi³k¹. Nie s¹ zainteresowani meczami na niskim poziomie, czas wype³niaj¹ im inne platformy. Superliga jest w stanie z³agodziæ skutki pandemii i uratowaæ futbol – tak jak zrobi³y to w latach 50. europejskie puchary. Gdy mówiê ratowanie, mam na myœli ratowanie wszystkich, byœmy mogli ¿yæ spokojnie przez kolejne 20 lat. UEFA przedstawi³a nowy format Ligi Mistrzów, ale dopiero od 2024 roku. Do tego czasu wszyscy bêdziemy martwi.

Rummenigge uwa¿a, ¿e wyk³adanie kolejnych pieniêdzy na stó³ nie rozwi¹¿e problemu. Trzeba zacisn¹æ pasa, zredukowaæ koszty, p³aciæ mniej pi³karzom i ich agentom. – Przesadziliœmy z wydatkami, wszyscy bez wyj¹tku. Czas zagraæ mniej arogancko – bije siê w pierœ prezes Bayernu w wywiadzie dla „Corriere della Sera".

Perez obiecuje, ¿e ¿aden klub-za³o¿yciel Superligi nie zrezygnuje z rozgrywek ligowych, ale szef Œwiatowej Federacji Pi³karskiej (FIFA) Gianni Infantino – podobnie jak kieruj¹cy Europejsk¹ Federacj¹ (UEFA) Aleksander Ceferin – stawia sprawê jasno: – Albo jesteœcie z nami, albo przeciw nam. Superliga to zamkniêty sklep, który zrywa z obecnymi instytucjami, ligami, zwi¹zkami, UEFA i FIFA.

Obaw, ¿e Real zostanie wykluczony z Champions League, Perez nie ma. Twierdzi, ¿e jest to niemo¿liwe bez naruszenia prawa. Informacja o tym, ¿e UEFA rozwa¿a wyrzucenie klubów, które za³o¿y³y Superligê, pojawi³a siê ju¿ w poniedzia³ek wieczorem. Gdyby tak siê sta³o, na polu walki o trofeum w tym sezonie pozosta³by jedynie PSG, bo w pó³fina³ach – prócz Realu – s¹ tak¿e inni frondyœci: Chelsea i Manchester City.

Ma³o fanatyków

Pomys³ pozbawienia ca³ej trójki szans na zwyciêstwo w Lidze Mistrzów i przywrócenia do rozgrywek Bayernu, Borussii Dortmund i Porto wywo³a³ ogromne emocje. Byæ mo¿e wzbudzi³ te¿ strach w Londynie i Manchesterze, bo Chelsea i City zaczê³y siê wahaæ, czy przyst¹pienie do Superligi przyniesie im korzyœci.

„Guardian" pisze, ¿e mniej ni¿ po³owa z 12 klubów uwa¿ana jest za tzw. fanatyków, popieraj¹cych Superligê bez wzglêdu na konsekwencje. Pozostali mieli do niej do³¹czyæ, gdy¿ wierz¹, ¿e poprawi to ich sytuacjê finansow¹ albo po prostu obawiali siê wypadniêcia z elity. I w³aœnie w tym drugim obozie znajduj¹ siê Chelsea i Manchester City.

– Trudno mówiæ o sporcie, kiedy sukces jest gwarantowany i nie istnieje zwi¹zek miêdzy wysi³kiem a nagrod¹, gdy nie ma znaczenia, czy siê przegra. To niesprawiedliwe, jeœli dru¿yny s¹ na szczycie tabeli i nie mog¹ siê zakwalifikowaæ do takich rozgrywek – twierdzi trener Manchesteru City Pep Guardiola.

Wczeœniej w podobnym tonie wypowiada³ siê m.in. prowadz¹cy Liverpool Juergen Klopp, a Gary Lineker za¿artowa³ z Jose Mourinho, ¿e jest pierwszym trenerem w Superlidze, który straci³ posadê. Tottenham zwolni³ go w poniedzia³ek, kilka dni przed fina³em Pucharu Ligi, a jednym z powodów mia³a byæ w³aœnie krytyka przez Mourinho nowych rozgrywek.

W¹tpliwoœci, ¿e jesteœmy œwiadkami niszczenia futbolu, nie maj¹ kibice. Protestuj¹ nawet ci, dla których wystêp dru¿yny w Superlidze mo¿e byæ w najbli¿szym czasie jedyn¹ szans¹ na ogl¹danie swoich pi³karzy w pucharach. Tak jest np. w przypadku Arsenalu. Na p³ocie okalaj¹cym stadion Emirates rozwieszono transparent z napisem „WstydŸcie siê" i nawo³uj¹cy w³aœciciela Stana Kroenke do odejœcia.

Telewizje niechêtne

G³os podczas odbywaj¹cego siê w Szwajcarii kongresu UEFA zabra³ przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomas Bach. Podkreœli³, ¿e wspiera europejski model sportu.

– W³asne interesy i egoizm zyskuj¹ na znaczeniu kosztem solidarnoœci, wspólnych wartoœci i zasad. Jeœli bêdziemy patrzeæ na wszystko wy³¹cznie z perspektywy biznesowej, wówczas spo³eczna misja sportu zostanie zatracona – zaznaczy³ Bach.

Kibice ostrzegaj¹, ¿e nie bêd¹ ogl¹daæ elitarnych rozgrywek, a telewizje podobno wcale nie garn¹ siê do ich pokazywania. „Nie byliœmy zaanga¿owani w ¿adne rozmowy dotycz¹ce utworzenia Superligi" – oœwiadczy³ Sky Sports. Brak zainteresowania og³osi³y te¿ firmy Amazon i BT.

Pi³karze na razie niewyrywaj¹cy siê do g³osu szykuj¹ podobno zbiorowy bunt i niewykluczone, ¿e za kilka dni Superliga stanie siê ju¿ tylko nieudan¹ prób¹ puczu.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude