Poland

„Plaga klerykalizmu, stawiającego kastę kapłanów ponad ludem”

Papie¿ Franciszek

PAP/ EPA/FABIO FRUSTACI

Podczas sobotniego spotkania z diakonami sta³ymi diecezji rzymskiej i ich rodzinami papie¿ Franciszek apelowa³ o przezwyciê¿enie w Koœciele „plagi klerykalizmu, która stawia kastê kap³anów ponad ludem Bo¿ym”.

Franciszek przypomnia³, ¿e diakoni s¹ ustanowieni na s³u¿bê wspólnoty oraz swoj¹ obecnoœci¹ przypominaj¹, ¿e nikt w jej obrêbie nie powinien wywy¿szaæ siê ponad innych - relacjonuje portal Vatican News. - To jest sedno klerykalizmu. Jeœli nie rozwi¹¿e siê tego problemu, bêdzie on dalej utrzymywaæ siê w Koœciele. Diakoni w³aœnie dlatego, ¿e s¹ oddani s³u¿bie temu ludowi pamiêtaj¹, ¿e w Koœciele nikt nie mo¿e stawiaæ siê ponad innymi - mówi³.

Papie¿ podkreœli³, ¿e w Koœciele powinna dominowaæ logika uni¿enia, a w ¿yciu diakona wa¿ne s¹ pokora, ojcostwo oraz czuwanie. Ci ostatni nie s¹ „pó³-ksiê¿mi, ksiê¿mi drugiej kategorii czy luksusowymi ministrantami”.

- Smutek wywo³uje widok biskupa czy ksiêdza, którzy pusz¹ siê jak pawie, ale jeszcze wiêkszy, kiedy widzi siê diakona, który chce byæ w centrum œwiata, centrum liturgii czy Koœcio³a - doda³ Franciszek.

- Pokora. Niech ca³e dobro, które czynisz, pozostanie tajemnic¹ miêdzy tob¹ a Bogiem. I w ten sposób przyniesie owoce - apelowa³ do diakonów papie¿.

Football news:

Barcelona and Neymar have concluded an out-of-court deal and settled their differences on payments
Inter showed an away uniform with black and blue snakes
Tottenham traded Lamela to Seville for 20-year-old Gil
Griezmann agrees to a salary cut if he stays at Barca. He is ready to leave only for Atletico
Real Madrid and Manchester United will agree on Varane's transfer in the near future. The last details remain
Juve wants to extend the contract with Ronaldo and is confident of signing an agreement with Chiellini
John Terry has left the coaching staff of Aston Villa