Poland

Podatki 2021: nowości dla firm

Nadchodz¹cy rok przyniesie wiele zmian w podatkach dla firm. Spó³ki komandytowe, wbrew protestom, zap³ac¹ CIT. Za to te z o.o. skorzystaj¹ z systemu estoñskiego.

Zmieniaj¹ siê zasady rozliczania dzia³alnoœci, czêœæ biznesów zostanie podwójnie opodatkowana. Czy mo¿na tego unikn¹æ? Mamy kilka propozycji.

Od pocz¹tku 2021 r. pojawi siê nowa zachêta inwestycyjna, zwana popularnie „estoñskim CIT". Spó³ki kapita³owe o obrotach do 100 mln z³ firmy bêd¹ mog³y nie p³aciæ podatku, jeœli przeznacz¹ zyski na inwestycje.

In¿ynierowie, prawnicy i ksiêgowi bêd¹ mogli na prostszych zasadach zap³aciæ podatek. Spadn¹ te¿ stawki od wolnych zawodów i niektórych us³ug.

W 2021 r. skoñcz¹ siê spory o rozliczenia najmu nieruchomoœci. Wynajmuj¹cy zap³ac¹ stawki 8,5 i 12,5 proc. nawet od kilkudziesiêciu mieszkañ. Rycza³t bêdzie dostêpny w biznesie.

Dziêki nowelizacji ustaw o PIT, CIT i rycza³cie podatnicy, zarówno przedsiêbiorcy, jak i osoby fizyczne, d³u¿ej bêd¹ mogli korzystaæ z wprowadzonych w pierwszych miesi¹cach epidemii preferencji podatkowych.

Firma nie przesunie podatkowych kosztów na lata, w których bêd¹ jej bardziej potrzebne. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia z podatku nie bêdzie mia³ prawa do obni¿ki stawek amortyzacji. Tak wynika z nowelizacji ustawy o PIT, CIT i rycza³cie.

Fiskus coraz baczniej przygl¹da siê podatnikom. I nie chodzi ju¿ tylko o wnikliwsze kontrole, ale o to, ¿e firmy maj¹ ka¿dego roku wiêcej biurokratycznych obci¹¿eñ w relacjach z fiskusem. Od 2021 r. jeszcze ich przybêdzie – przede wszystkim najwiêkszym firmom.

Football news:

The Real Madrid management trusts Zidane and will give him time to correct the situation (Goal)
Milan defender Conti has moved to Parma on loan with a mandatory buyout for 7 million euros
UEFA on the Euro in one country: Each city will have its own scenario
FIFA and UEFA will ban Super League clubs from participating in tournaments under their own auspices
Mikel Arteta: Ozil has done a lot for Arsenal, but I want to steer the team in a different direction
Gladbach forward Embolo escaped from an illegal party through a window to the roof and hid in a nearby apartment
Simeone changes Atletico: he plays a hybrid scheme, gives players more freedom and believes in Suarez. The league title has not been so close for a long time