Poland

Polska firma coraz bliżej produkcji szczepionki na COVID-19

Polska spó³ka Mabion zawar³a umowê z amerykañsk¹ firm¹ biotechnologiczn¹ Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotycz¹ce produkcji antygenu kandydata na szczepionkê na COVID-19.

Spó³ka zawar³a te¿ porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln z³ na zwiêkszenie mocy produkcyjnych.

W odpowiedzi kurs akcji Mabionu poszybowa³ w górê o ponad 50 proc.

– Nasz zespó³ ekspertów i infrastruktura produkcyjna s¹ gotowe, by rozpocz¹æ prace nad optymalizacj¹ i zwiêkszeniem skali produkcji kandydata na szczepionkê firmy Novavax. Cieszymy siê z mo¿liwoœci bliskiej wspó³pracy z Novavax, która, po zakoñczeniu transferu technologii i przeprowadzeniu z sukcesem produkcji serii technicznej i testowej, mo¿e otworzyæ drogê do produkcji szczepionki w skali komercyjnej – wyjaœnia Dirk Kreder, prezes Mabionu.

Zgodnie z zapisami umowy Mabion i Novavax, dokonaj¹ transferu technologii produkcji antygenu do NVX-CoV2373. Nastêpnie spó³ka przeprowadzi próby techniczne procesu w skali komercyjnej. Dzia³ania te s¹ standardowymi w przypadku rozpoczynania wspó³pracy w zakresie wytwarzania kontraktowego. Przewidywany czas realizacji procesu transferu technologii to pierwsza po³owa 2021 r. Pomyœlne zakoñczenie prób technicznych otworzy Mabion drogê do w³¹czenia siê w ³añcuch produkcyjny Novavax w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej w procesie produkcji kandydata na adjuwantow¹ szczepionkê na bazie bia³ka.


Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spó³ka otrzyma od Novavax w zwi¹zku z pierwszym zamówieniem. Umowa ramowa okreœla zakres prac ustalonych w ramach pierwszego zamówienia, natomiast zakresy dalszych potencjalnych zleceñ bêd¹ ustalane w kolejnych umowach.

Spó³ka wyjaœnia, ¿e na tym etapie jest za wczeœnie na okreœlenie finalnej skali wspó³pracy z Novavax oraz zakresu prac, które ostatecznie bêd¹ realizowane.

Po zawarciu umowy ramowej z Novavax, Mabion podpisa³ porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju w zakresie pozyskania do 40 mln z³ na zwiêkszenie mocy produkcyjnych, szczególnie zwi¹zanych z potencjaln¹ wspó³prac¹ z amerykañsk¹ firm¹ biotechnologiczn¹. Celem transakcji jest rozbudowa mocy produkcyjnych w zwi¹zku ze wspó³prac¹ Mabion z amerykañsk¹ firm¹ biotechnologiczn¹ i potencjaln¹ produkcj¹ szczepionki przeciw COVID-19 bêd¹cej w trakcie rejestracji, w skali komercyjnej.

Football news:

Allegri told Agnelli when he retired: Get rid of Ronaldo, he hinders the progress of the team and the club
Ibrahimovic was suspended for 1 match for insulting the referee
Adrian: In December, the coach decided that another goalkeeper would play, not me. Liverpool are happy with me, but we need to discuss something
Rafinha Diaz: Bielsa is a demanding coach, but that's fine. He's trying to figure out how to make every player better
I've played for West Ham since I was a kid, so don't wake me up. This season is just a beautiful dream
Real Madrid confirmed that Perez will remain president of the club until 2025. He was the only candidate in the election
Carlos Sainz: Real Madrid lacks the killer instinct of Ronaldo. Juventus was lucky with him