Poland

Samoloty Boeinga na biopaliwo

Amerykañski koncern zapowiedzia³ rozpoczêcie pod koniec obecnej dekady dostaw samolotów cywilnych korzystaj¹cych w 100 procentach z biopaliwa

- To ogromne wyzwanie, wyzwanie naszego ¿ycia — powiedzia³ Reuterowi Sean Newsum, dyrektor ds. zrównowa¿onej strategii w Boeingu. — Sektor lotnictwa pragnie wnieœæ swój wk³ad w zmniejszenie emisji zwi¹zków wêgla. Na cywilny transport lotniczy przypada ok. 2 proc. emisji spalin i ok. 12 proc. sektora transportu. — wynika z danych Air Transport Action Group.

Za³o¿ony przez koncern cel — wymagaj¹cy postêpów w systemach napêdu samolotów odrzutowych, surowszych wymogów dotycz¹cych paliwa i nowych certyfikacji przez organy nadzoru — jest zasadniczym elementem dzia³añ sektora lotniczego maj¹cych zmniejszyæ do 2050 r. o po³owê emisje spalin. Boeing ma wiêc zasadniczo zaledwie dekadê na osi¹gniêcie swego celu, bo samoloty, które zaczn¹ lataæ w latach 30. powinny pozostaæ na s³u¿bie tak¿e w latach 50. Koncern musi ponadto uwzglêdniæ w swych dzia³aniach skutki pandemii i 20-miesiêczne uziemienie MAXów, które zaszkodzi³y jego sytuacji finansowej i mo¿liwoœciom in¿ynierskim Koncern nie zaczyna jednak od zera: w 2018 r. B777 cargo nale¿¹cy do firmy kurierskiej FedEx wykona³ pierwszy lot korzystaj¹c wy³¹cznie z biopaliwa.

Boeing i Airbus pracuj¹ nad ograniczeniem emisji spalin, staraj¹ siê zmniejszyæ wagê i opór powietrza nowych samolotów. Obecnie biopaliwa s¹ mieszankami pó³ na pó³ z tradycyjnym paliwem lotniczym, na tyle pozwalaj¹ obecne przepisy. Amerykanie musz¹ zacz¹æ od ustalenia zmian, jakich nale¿y dokonaæ dla zapewnienia bezpieczeñstwa lotów na alternatywnym paliwie pochodz¹cym z olejów roœlinnych, t³uszczów zwierzêcych, trzciny cukrowej, odpadów. Bêd¹ musieli wspó³pracowaæ z organizacjami ustalaj¹cymi normy paliwa, np. z ASTM International, aby móc zwiêkszyæ limity mieszania ró¿nych sk³adników, a nastêpnie przekonaæ urzêdy lotnictwa na œwiecie, by zatwierdza³y takie samoloty jako bezpieczne.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7