Poland

Solidarność prosi Dudę, by ustawę o 6 grudnia podpisał 7 grudnia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

NSZZ Solidarnoœæ zaapelowa³ do prezydenta Andrzeja Dudy, by opóŸni³ podpis nowelizacji ws. dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia do… poniedzia³ku 7 grudnia.

NSZZ Solidarnoœæ wci¹¿ siê nie poddaje i g³oœno apeluje do rz¹du o wycofanie siê z tego pomys³u. Zwi¹zek zwróci³ siê te¿ w œrodê wieczorem z proœb¹ do Andrzeja Dudy, by opóŸni³ podpis nowelizacji ustawy do 7 grudnia. 

„Pan Prezydent wielokrotnie udowodni³ w przesz³oœci, ¿e dostrzega i rozumie pracowników handlu. Dlatego prosimy, aby wstrzyma³ siê Pan z podpisaniem tzw. ustawy covidowej do poniedzia³ku 7 grudnia. To obecnie jedyny sposób, aby niedziela 6 grudnia pozosta³a dniem wolnym od pracy w handlu i aby pracownicy tej bran¿y mogli spêdziæ ten dzieñ ze swoimi dzieæmi” - napisali zwi¹zkowcy w liœcie.

Pod koniec listopada, tu¿ po og³oszeniu wprowadzenia dodatkowej handlowej niedzieli w grudniu, NSZZ Solidarnoœæ zorganizowa³ protest pod Sejmem i ostro nak³ania³ rz¹d do zmiany zdania w tej kwestii. Zdaniem zwi¹zkowców, sytuacja pracowników handlu drastycznie pogorszy³a siê w czasie pandemii w zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ i wprowadzanymi obostrzeniami, a „niedziela jest dla wielu z nich jedynym dniem, w którym mog¹ choæ trochê odpocz¹æ i zregenerowaæ si³y”.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017