Poland

Steinmeier z wizytą w Polsce. Sam traktat przyjaźni nie zapewni

PAP/DPA

Czwartkowa wizyta w Warszawie prezydenta Steinmeiera jest okazj¹ nie tyle do bilansu w 30. rocznicê traktatu polsko-niemieckiego, ile oceny obecnych relacji i perspektyw na przysz³oœæ. Nie wygl¹daj¹ dobrze.

Jeszcze do niedawna nieod³¹cznym elementem spotkañ polityków najwy¿szych szczebli by³a fraza, i¿ relacje polsko-niemieckie nigdy nie by³y tak dobre w historii jak w ostatnich dziesiêcioleciach. Tym razem takiej formu³y z pewnoœci¹ nie us³yszymy. Spodziewaæ siê jednak nale¿y wielu pozytywnych ocen prze³omowego traktatu o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z 1991 roku. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bez niego nie da³oby siê osi¹gn¹æ tego poziomu wzajemnych relacji, na jakim jesteœmy, by wspomnieæ chocia¿by wymianê m³odzie¿y.

Problemy s¹ jednak ogromne. Z niemieckiego punktu widzenia jest jasne, ¿e wzajemne relacje nie s¹ dobre. Podobnie z perspektywy Warszawy. Nic tu nie zmieniaj¹ wyniki sonda¿y mówi¹ce o tym, ¿e dwie trzecie Polaków oraz niewiele mniejsza (57 proc.) wiêkszoœæ Niemców ocenia wzajemne relacje jako dobre czy poprawne.

– Berlin nie otrz¹sn¹³ siê jeszcze z g³êbokiego zdumienia wywo³anego przewartoœciowaniem polskiej polityki po zmianie rz¹du w 2015 roku – mówi „Rzeczpospolitej" Stephen Bastos z polsko-niemiecko-francuskiej Fundacji Genshagen. Zwraca uwagê, ¿e jedynym trwa³ym elementem relacji jest w³aœnie polsko- -niemiecki traktat. Nie zdo³a³ rozwiaæ jednak ciemnych chmur w relacjach wzajemnych. – Muszê wspomnieæ o od³o¿onym na razie do szuflady pomyœle ¿¹dañ reparacji wojennych od RFN czy postulacie przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszoœci narodowej z wszelkimi wynikaj¹cymi z tego wielkimi przywilejami – mówi Bastos. Oba ¿¹dania Niemcy odrzucaj¹ zdecydowanie jako nie do pogodzenia z racj¹ stanu.

W gruncie rzeczy poza sprawami bezpieczeñstwa czy rozwijaj¹c¹ siê dynamicznie wspó³prac¹ gospodarcz¹ (123 mld euro wzajemnych obrotów w roku ubieg³ym) nie ma innych punktów niewywo³uj¹cych kontrowersji pomiêdzy Niemcami i Polsk¹.

Nie ma jednoœci w sprawie podejœcia do Rosji W³adimira Putina, perspektywy cz³onkostwa Ukrainy w NATO ani tym bardziej w sprawie Nord Stream 2. Co wiêcej, nie wygl¹da na to, aby wy³oniony w wyniku wrzeœniowych wyborów nowy niemiecki rz¹d dokona³ zmiany w tych sprawach. – Z Rosj¹ trzeba rozmawiaæ wiêcej, nie mniej – przekonuje Armin Laschet, kandydat na kanclerza z ramienia CDU/CSU. Nie widzi tak¿e ¿adnego powodu, aby nie zastopowaæ NS2.

– Bêdziemy konsekwentnie d¹¿yæ do zatrzymania tego projektu, ale wszystko zale¿y od wyniku negocjacji koalicyjnych – zapewnia „Rzeczpospolit¹" Manuel Sarrazin, jeden z wa¿nych polityków Zielonych. Jest to ugrupowanie, bez którego niemo¿liwe bêdzie utworzenie nowego rz¹du. Tak przynajmniej wynika z wszystkich sonda¿y. Stosunek Zielonych do NS2 jest wprawdzie identyczny z pozycj¹ polskiego rz¹du, ale w wielu innych sprawach s¹ powa¿ne ró¿nice zdañ. Zieloni s¹ za ograniczeniem prawa weta w UE w wielu sferach. – Powinno byæ jednak zachowane w sprawach pryncypialnych jak np. w sprawach dotycz¹cych mechanizmu rozdzia³u uchodŸców pomiêdzy poszczególne kraje – mówi Sarrazin. Podobn¹ propozycjê z³o¿y³ w³aœnie szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Nasz rozmówca wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e w sprawie mechanizmu praworz¹dnoœci UE stanowisko przysz³ego rz¹du niemieckiego bêdzie bli¿sze decyzjom Parlamentu Europejskiego ni¿ stanowisku Warszawy.

– To od Polski zale¿y, czy chcemy prowadziæ z Niemcami grê polityczn¹. Berlin jest zainteresowany, ale jak na razie nie widaæ gotowoœci z polskiej strony – mówi „Rzeczpospolitej" Janusz Reiter, by³y ambasador w Niemczech. Podkreœla, ¿e Polska ma uzasadnione powody, aby sprzeciwiaæ siê projektowi gazoci¹gu, ale nie powinno to byæ przeszkod¹ dla szukania punktów zbie¿nych i mo¿liwoœci wspólnego dzia³ania. W koñcu w relacjach Francji i Niemiec jest wiele rozbie¿noœci, które jednak nie uniemo¿liwiaj¹ wspólnych inicjatyw.

W czwartek na obchodach w Warszawie jest prezydent Frank-Walter Steinmeier.

Football news:

Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid
Yuriy Semin: Shevchenko has a lot of trump cards to lead the European top club
Flick about Muller and Hummels: There is no age at which players will be excluded from the national team
Beckham's Inter Miami broke a series of 7 matches without a win. Higuain made a double
Head of the UAF National Teams Committee Markevich: I don't know if Shevchenko is leaving the national team. He is on vacation