Poland

Szykuje się pojedynek z Hiszpanią o podatki od handlu akcjami

Fotorzepa, Robert Gardziñski

Czy danina uchwalona w Madrycie mo¿e obci¹¿aæ handel akcjami na gie³dzie w Warszawie? W zasadzie nie, ale polski resort finansów tego nie potwierdza.

Na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych ka¿dy mo¿e kupiæ akcje hiszpañskich firm: banku Santander oraz sieci gastronomicznej AmRest. Dotychczas handel tymi papierami w³aœciwie niczym siê nie ró¿ni³ od innych, ale teraz mo¿e siê okazaæ, ¿e transakcje na hiszpañskich spó³kach bêd¹ dro¿sze. Niewykluczone, ¿e brokerzy dolicz¹ do swojej prowizji nowy podatek.

Prawo z Madrytu w Warszawie

Sk¹d taki podatek nad Wis³¹? Otó¿ w paŸdzierniku 2020 r. Hiszpania ustanowi³a podatek od transakcji finansowych w wysokoœci 0,2 proc. od obrotu akcjami tamtejszych spó³ek publicznych o kapitalizacji powy¿ej 1 mld euro. Podatek jest nale¿ny w przypadku kupna tych akcji. Podatnikami s¹ brokerzy wykonuj¹cy zlecenie zakupu akcji bez wzglêdu na ich siedzibê i rezydencjê ich klientów. Ustawê og³oszono w oficjalnym hiszpañskim biuletynie pañstwowym nr 274 z 16 paŸdziernika 2020 r.

Czytaj te¿:

Odsetki od obligacji to przychód z zysków kapita³owych

Jeœli czytaæ ustawê dos³ownie, biuro maklerskie polskiego banku powinno zarejestrowaæ siê w hiszpañskiej administracji skarbowej, obliczyæ i potr¹ciæ podatek od zakupu na GPW przez polskiego nabywcê akcji, np. AmRest, a nastêpnie odprowadziæ go do hiszpañskiego fiskusa. Termin p³atnoœci za dotychczas dokonane transakcje ustalono miêdzy 10 a 20 czerwca 2021 r., czyli do najbli¿szego poniedzia³ku.

Ju¿ pierwszy artyku³ hiszpañskiej ustawy przewiduje, ¿e „podatek stosuje siê niezale¿nie od miejsca, gdzie dochodzi do nabycia [papierów wartoœciowych – red.] i niezale¿nie od miejsca zamieszkania czy siedziby osób i podmiotów bior¹cych udzia³ w transakcji, bez wzglêdu na systemy podatkowe i obowi¹zuj¹ce porozumienia gospodarcze”.

Z kolei art. 2 ustawy przewiduje, ¿e podatek nale¿y siê od obrotu akcjami dopuszczonymi do handlu na rynku hiszpañskim lub na rynku regulowanym w innym kraju UE.

Tylko jak tu pogodziæ ustawê podpisan¹ przez hiszpañskiego króla Filipa VI z art. 217 polskiej konstytucji, przewiduj¹cym, ¿e podatki w naszym kraju nak³ada siê ustaw¹ uchwalan¹ przez polski Sejm? Preambu³a do hiszpañskiej ustawy wskazuje na europejsk¹ dyrektywê 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie wspó³pracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Jednak ta dyrektywa odnosi siê do wymiany informacji dotycz¹cych raczej egzekucji podatków, a nie ich ustanawiania i to na terytorium obcego pañstwa.

Hiszpañski ustawodawca zdaje siê tym nie przejmowaæ i zapowiada w preambule, ¿e w³adze skarbowe wykorzystaj¹ wszystkie zagwarantowane mo¿liwoœci, by uzyskaæ informacjê o transakcjach podlegaj¹cych opodatkowaniu i o podatnikach. Podobny wydŸwiêk maj¹ te¿ oficjalne objaœnienia hiszpañskiego fiskusa („Agencia Tributaria”), wydane 18 lutego 2021 r. Przewiduj¹ one wyraŸnie w pkt 1.6, ¿e podatek nale¿y siê tak¿e od transakcji dokonywanych w innych krajach UE poza Hiszpani¹.

Jak uda³o siê nam dowiedzieæ, 0,2 proc. podatku transakcyjnego to praktycznie równowartoœæ prowizji maklerskiej biura maklerskiego, wiêc dla inwestora to de facto podwojenie kosztu poza cen¹ samych akcji. Przedstawiciele niektórych banków przyznaj¹ nieoficjalnie, ¿e biura maklerskie „dla œwiêtego spokoju” mog¹ zarejestrowaæ siê w Hiszpanii i ten podatek bêd¹ potr¹ca³y.

Brak wyjaœnieñ

Jednak Zwi¹zek Banków Polskich nie przyjmuje do wiadomoœci bezpoœredniego dzia³ania hiszpañskiej ustawy podatkowej w naszym kraju.

– Hiszpañskie prawo nie mo¿e byæ podstaw¹ do rejestrowania siê w Polsce jako podatnik i nie daje prawa do pobierania podatku od transakcji finansowych. Nie istnieje bowiem polska ustawa ani nawet porozumienie administracji podatkowych naszego kraju i Hiszpanii, które by upowa¿nia³o do pobierania takiego podatku – mówi Mariusz Zygierewicz, dyrektor zespo³u ekonomiczno-regulacyjnego w ZBP.

Jak zauwa¿a Zygierewicz, w Polsce nie powinny te¿ dzia³aæ hiszpañskie kary za niepobranie tego podatku, choæ oczywiœcie podmioty rynku finansowego powi¹zane z Hiszpani¹ mog¹ poœrednio odczuæ ewentualne sankcje tamtejszych w³adz.

W takiej doœæ osobliwej sytuacji ZBP ju¿ dwa miesi¹ce temu zwróci³ siê do Ministerstwa Finansów o wyjaœnienie tej sprawy, ale dotychczas nie otrzyma³ odpowiedzi. Podobnie zrobi³a Izba Domów Maklerskich i te¿ czeka na odpowiedŸ.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Pawe³ Skor³utowski, doradca podatkowy w Deloitte

Nie s¹ nowoœci¹ podatki od transakcji finansowych, których obowi¹zywanie co do zasady wykracza poza kraj, w którym je ustanowiono. Takie daniny maj¹, poza Hiszpani¹, tak¿e takie kraje, jak Francja czy W³ochy. Pozostaje jednak kwestia skutecznoœci, a tak¿e mo¿liwoœci i kosztów zwi¹zanych z poborem takich podatków w innych krajach, np. w Polsce. W szczególnoœci nale¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie mechanizmu pomagaj¹cego w praktyce wywi¹zaæ siê z tego obowi¹zku przez instytucje finansowe, tj. np. pomóc w jasnym okreœleniu regu³ zap³aty tego podatku przez polskich podatników, a byæ mo¿e tak¿e ustanowiæ lub wskazaæ specjaln¹ instytucjê (np. organ podatkowy) odpowiedzialn¹ za jego pobór i przekazanie.

Football news:

Kane wants to move to Man City with Grealish. He will soon discuss leaving with Tottenham
Real Madrid reported that Odriosola has contracted the coronavirus
Gasperini about Ilicic: He wants to find a team where he will achieve something more significant
Mbappe will not play in the match for the French Super Cup. The game will be held in Israel
Benfica introduced Yaremchuk. The forward of the national team of Ukraine moved from Gent
17-year-old Gurna-Duat can move to Atalanta from Saint-Etienne for 10 million euros
Bayern did not win a single friendly match under Nagelsmann - 3 defeats and a draw