Poland

Telewizja Puls zrezygnowała z TVN Media na rzecz Polsatu

Grupa Zygmunta Solorza od 2021 roku zaoferuje reklamodawcom wiêkszy zasiêg kampanii.

Polsat Media Biuro Reklamy, spó³ka z grupy Cyfrowego Polsatu, bêdzie od stycznia wy³¹cznym reprezentantem Telewizji Puls, w³aœciciela kana³ów TV Puls i Puls 2, w kontaktach z reklamodawcami.

Tym samym po dziesiêciu latach nale¿¹ca do Dariusza D¹bskiego grupa, bêd¹ca numerem cztery wœród krajowych nadawców, rozstaje siê z TVN Media (nale¿y do Grupy Discovery po tym, jak Amerykanie przejêli TVN). Co dok³adnie przes¹dzi³o o tej zmianie, ¿adna ze stron nie chce ujawniæ. TVN poda³a tylko, ¿e nie uda³o siê dojœæ do porozumienia ws. warunków dalszej wspó³pracy.

Formalnie o wy³onieniu nowego partnera handlowego Telewizji Puls przes¹dzi³ konkurs. Jak mówi Dariusz D¹bski, zosta³ on rozstrzygniêty na prze³omie listopada i grudnia. – Wygra³a najlepsza oferta, a w jej sk³ad wchodzi wiele parametrów, s¹ one jednak objête tajemnic¹ handlow¹ – zastrzega biznesmen.

Na rynku reklamowym s³ychaæ komentarze, ¿e D¹bski od lat o tej porze roku przystêpowa³ do negocjacji i zapowiada³ zmianê poœrednika, ale zawsze ostatecznie pozostawa³ przy TVN Media. Dlatego telewizyjna roszada dziwi uczestników rynku. Wed³ug jednego z naszych rozmówców w tym roku do zmiany sk³oniæ móg³ w³aœciciela Telewizji Puls topniej¹cy dystans pod wzglêdem widowni miêdzy TV Puls a rosn¹cym TVN7.

Wed³ug danych Nielsena w listopadzie TV Puls mia³a 3,76-proc. udzia³ w ca³kowitej widowni, a TVN7 3,68-proc. Rok wczeœniej by³o to odpowiednio 3,94 proc. i 3,06 proc. W grupach atrakcyjnych dla reklamodawców (16–49 i 16–59) TVN7 przegoni³a ju¿ TV Puls.

W 2019 r. przychody Telewizji Puls wynios³y ok. 214 mln z³. Teraz czêœæ jej wp³ywów zasili przychody grupy kontrolowanej przez Zygmunta Solorza. Poœredniczy ona ju¿ w sprzeda¿y czasu antenowego Grupy Kino Polska TV, Grupy 4Fun TV czy Wirtualnej Polski Holding (ma Telewizjê WP). WPH zrezygnowa³a z us³ug TVN Media rok temu.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)