Poland

Ułatwione zatrudnianie lekarzy spoza UE coraz bliżej

Lekarz z pacjentem chorym podczas epidemii koronawirusa

AFP

Sejm przyj¹³ nowelizacjê ustawy ws. kadr medycznych spoza Unii Europejskiej. Przyjêta w pi¹tek póŸnym wieczorem propozycja przepisów przewiduje mo¿liwoœæ zatrudniania na uprzywilejowanych zasadach przedstawicieli takich zawodów jak: lekarz, pielêgniarka, po³o¿na, czy ratownik medyczny.

Obecnie w Polsce lekarze spoza Unii musz¹ przejœæ d³ugi i skomplikowany proces nostryfikacji dyplomów. Procedury s¹ d³ugotrwa³e i kosztowne. Nostryfikacja trwa ok. pó³ roku i kosztuje kilkanaœcie tysiêcy z³otych. Lekarze spoza UE chc¹cy pracowaæ w Polsce musz¹ posiadaæ status imigracyjny oraz znaæ jêzyk, co ma poœwiadczyæ egzamin. Jednak to nie koniec. Doœwiadczeni specjaliœci maj¹ obowi¹zek odbyæ 13-miesiêczny sta¿, który jest nisko p³atny.

Wed³ug proponowanych zmian lekarz spoza UE ubiegaj¹cy siê o prace w Polsce powinien mieæ co najmniej trzyletnie doœwiadczenie w zawodzie, przy czym praktyka powinna mieæ miejsce w ci¹gu piêciu lat przed przyjazdem do Polski. Kandydat musia³by mieæ odbyte szkolenie specjalizacyjne oraz potwierdzenie poprzedniego zatrudnienia w podmiocie wykonuj¹cym dzia³alnoœæ lecznicz¹. Ponadto musia³by mowiæ po polsku.

Co ciekawe w pi¹tek Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zarekomendowa³a poprawkê, która przywraca zapisy o lekarzach cudzoziemcach. W czwartek ten sam sk³ad komisji odrzuci³ poprawkê.

Ponadto projekt nowych przepisów, które mia³yby wzmocniæ kadrê medyczn¹ w kraju przewiduje u³atwienie powrotu do zawodu medykom, którzy przerwali pracê na d³u¿ej ni¿ 5 lat. Zliberalizowane mia³yby byæ tak¿e regulacje dot. dyspozytorni medycznych. Propozycja przewiduje powierzenie prowadzenia dyspozytorni dysponentowi zespo³ów ratownictwa medycznego. Natomiast kierownikiem takiego zespo³u móg³by zostaæ ratownik lub pielêgniarka bez koniecznoœci posiadania piêcioletniego doœwiadczenia zawodowego.

Poselski projekt zmian, przy którym pracowa³o ministerstwo zdrowia zak³ada równie¿ przesuniêcie wejœcia w ¿ycie przepisów rozpoczêcia niektórych dzia³añ przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz nowelizacjê regulacji ws. sk³adu lotniczych zespo³ów ratownictwa medycznego.

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho