Poland

Unia chce odejść od węgla i od subwencji

Fotorzepa, Jakub Osta³owski

Kraje Unii Europejskiej mog¹ og³osiæ 25 stycznia o stopniowej rezygnacji z wêgla w energetyce i o zaprzestaniu subwencjonowania surowców kopalnych, bo zmiana klimatu staje siê g³ówn¹ czêœci¹ jej polityki zagranicznej — wynika z projektu dokumentu.

Komunikat, jaki ministrowie krajów Unii zamierzaj¹ ustaliæ w ten poniedzia³ek, ma przedstawiaæ agresywne podejœcie w dyplomacji dotycz¹cej klimatu — zniechêcaj¹c inne kraje do inwestowania w paliwa kopalne i d¹¿¹c do tworzenia ambitnych sojuszy z wa¿nymi gospodarczo krajami, aby przyspieszyæ ograniczanie emisji spalin — pisze Reuter. Chiny, Japonia i RPA zobowi¹za³y siê zmniejszyæ docelowo do zera emisje zwi¹zków wêgla, obiecywa³ to tak¿e w kampanii wyborczej Joe Biden. Jednak Unia Europejska jest jednym z nielicznych podmiotów gospodarczych, który uzna³, ¿e jej d³ugoterminowy cel klimatyczny wymaga pilnych dzia³añ w obecnej dekadzie. Bie¿¹ce plany innych krajów na œwiecie nie doprowadz¹ do doœæ szybkiego zmniejszenia emisji spalin, maj¹cego zapobiec katastrofalnej zmianie klimatu.

„Unia wzywa do globalnego stopniowego rezygnowania ze szkodliwych dla œrodowiska subwencji do paliw kopalnych w wyraŸnym okresie, tak¿e do zmniejszania nieograniczonej iloœci wêgla w produkcji energii, a w ramach pierwszego kroku, do natychmiastowego zaprzestania finansowania nowej infrastruktury wêglowej. Dyplomacja energetyczna Unii zniechêci do dalszych inwestycji w projekty energetyki opartej na paliwach kopalnych w krajach trzecich, jeœli nie bêd¹ w pe³ni zgodne z ambitnym, jasno sprecyzowanym szlakiem prowadz¹cym do neutralnoœci klimatycznej" — g³osi dokument nawi¹zuj¹c do krajów spoza Unii. Projekt dokumentu mo¿e ulec zmianom przed jego przyjêciem przez ministrów.

W grudniu kraje Unii postanowi³y zmniejszyæ do 2030 r. emisjê spalin o co najmniej 55 proc. wobec poziomu z 1990 r. Blok szuka bilionów euro na inwestycje pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ ten cel, zamierza wykorzystywaæ sw¹ pozycjê gospodarcz¹ i dyplomatyczn¹ do zapewnienia, by inne kraje posz³y za jego przyk³adem. Projekt dokumentu przewiduje, ¿e umowy handlowe Unii w przysz³oœci musz¹ spe³niaæ jej ambicje dotycz¹ce klimatu.

W 2018 r. kraje Unii przeznaczy³y 159 mln euro na subwencjonowanie energetyki, niemal dwie trzecie tej sumy posz³o na surowce kopalne.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7