Poland

Unijne miliardy i zabawa zapałkami

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Senackie manewry z ratyfikacj¹ funduszu odbudowy s¹ doœæ ryzykowne.

Tomasz Grodzki zapowiedzia³, ¿e Senat zajmie siê ustaw¹ ratyfikuj¹c¹ Fundusz Odbudowy dopiero 27 maja, czyli ponad trzy tygodnie po tym, jak zosta³a uchwalona w Sejmie. W tym czasie senatorowie maj¹ otrzymaæ opiniê senackiego biura legislacyjnego, czy mo¿na wnosiæ do niej poprawki. Marsza³ek Senatu zaznaczy³ ju¿, ¿e dysponuje „powa¿nymi analizami prawnymi" oceniaj¹cymi, ¿e wprowadzenie poprawek do krótkiej, specyficznej normatywnie ustawy ratyfikacyjnej jest mo¿liwe. Mimo to pojawia siê wiele g³osów sceptycznych, równie¿ ze strony prawników niesympatyzuj¹cych z PiS.

Ca³a operacja wydaje siê doœæ karko³omna prawnie, gdy¿ istnieje ryzyko, ¿e do³o¿enie poprawek do ustawy licz¹cej dwa artyku³y (w której okreœlone s¹ jedynie zgoda na ratyfikacjê przez prezydenta i czas wejœcia w ¿ycie) mo¿e nie tylko zmieniæ jej wymowê, ale te¿ tworzyæ niejasnoœci i znaki zapytania. Za³ó¿my bowiem, ¿e poprawki warunkuj¹ce ratyfikacjê zostan¹ przyjête i wejd¹ w ¿ycie. Spowoduje to, ¿e prezydent bêdzie musia³ zaczekaæ ze z³o¿eniem podpisu a¿ do spe³nienia okreœlonych przez Senat warunków. I tu pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci: kto i w jakim czasie bêdzie ocenia³, czy warunki rzeczywiœcie zosta³y spe³nione? A co jeœli w sprawie zaistnieje spór polityczny, bo PiS uzna, ¿e dodatkowe warunki spe³ni³, a Platforma, ¿e nie? Kto go rozstrzygnie i czy w sytuacji takiej niezgody ratyfikacja bêdzie wa¿na? Czy w efekcie „polska niepewnoœæ" wstrzyma proces aktywowania Funduszu Odbudowy tylko nad Wis³¹ czy w ca³ej Unii Europejskiej?

To zabawa zapa³kami, która mo¿e mieæ bardzo negatywne konsekwencje. Nie jest bowiem wykluczone, ¿e marsza³ek Grodzki dopnie swego i poprawki przeforsuje. Czy zostan¹ odrzucone przez Sejm? Tylko wtedy, gdy Lewica i PSL zachowaj¹ siê podobnie jak przy uchwaleniu ustawy ratyfikacyjnej. Je¿eli jednak zaczn¹ now¹ polityczn¹ grê, mo¿e siê okazaæ, ¿e jednoœæ wokó³ szybkiego przyjêcia miliardów dla Polski zostanie rozbita. A to przy obecnej temperaturze sporu politycznego mo¿e sprawiæ, ¿e zablokujemy miliardy euro. Nie tylko sobie, ale te¿ ca³ej Unii.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes