Poland

W czwartek raport NIK. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Jak nieoficjalnie informowa³y media, treœæ raportu Najwy¿szej Izby Kontroli nie jest korzystna dla Kancelarii Premiera. Jednoczeœnie wnioski pokontrolne wobec premiera Mateusza Morawieckiego i szefa KPRM Micha³a Dworczyka maj¹ byæ wyg³adzone i zepchniête do spraw drugorzêdnych. Skupiono siê na urzêdnikach ni¿szego szczebla.

Ca³y raport ma liczyæ prawie 80 stron. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e kontrolerzy NIK stwierdzili m.in, ¿e „w œwietle obowi¹zuj¹cych (w dniu ich wydania) przepisów kodeksu wyborczego, czynnoœci organizacyjne celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP by³y zastrze¿one do kompetencji PKW, urzêdników wyborczych oraz komisji wyborczych; opinie Departamentu Prawnego KPRM oraz Prokuratorii Generalnej RP wyra¿a³y istotne w¹tpliwoœci co do podstawy prawnej wydania tych decyzji”.

KPRM nie posiada³o te¿ „analizy/oszacowania kosztów realizacji przez Pocztê Polsk¹ oraz przez PWPW poleceñ, choæ ich wykonanie ³¹czy³o siê z poniesieniem wydatków z bud¿etu pañstwa”, a „w okresie od 16 kwietnia 2020 r. do 9 maja 2020 r. brak by³o podstawy prawnej do wydania decyzji polecaj¹cych przeprowadzenie wyborów powszechnych w trybie korespondencyjnym”. „W tym stanie rzeczy wydanie decyzji z 16 kwietnia 2020 r. nale¿a³o oceniæ negatywnie” - konkluduje NIK.

Dok³adny koszt wyborów kopertowych to 76 507 400 z³.

RMF FM poinformowa³o, ¿e w czwartek przed po³udniem raport NIK zostanie opublikowany. Zawiadomienie do prokuratury mo¿e dotyczyæ osób, które decydowa³y o drukowaniu kart w wyborach, choæ nie by³o do tego podstawy prawnej.

Kontrolerzy maj¹ zastrze¿enia do niemal ka¿dego etapu organizacji wyborów - od planowania do podejmowania decyzji - informuje RMF FM.

Treœæ raportu ma przedstawiæ szef NIK Marian Banaœ wraz z dyrektorami departamentów, które prowadzi³y kontrolê.  

Football news:

Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs