Poland

W Tajlandii też budują CPK. Plany jednak idą wiele dalej

Bangkok

AdobeStock

W stolicy Tajlandii, Bangkoku powstaje krajowy wêze³ transportowy, w którym maj¹ siê krzy¿owaæ g³ówne szlaki transportowe tego kraju. Ten projekt ma wyraŸnie zmniejszyæ korki, które zapychaj¹ ulice Bangkoku.

Plany jednak id¹ wiele dalej i maj¹ zasiêg miêdzynarodowy. Koszt projektu to 3 mld dolarów.

Gotowy jest ju¿ budynek stacji centralnej Bang Sue Central Station, o ogólnej powierzchni 298 tys. metrów kwadratowych, czyli wiêkszy ni¿ 40 boisk pi³karskich. To pod nim skrzy¿uj¹ siê szlaki transportowe. Bêdzie tam stacja kolejowa, metra, kolejki naziemnej, ale i bêd¹ tam mo¿liwe przesiadki do autobusów, promów i zacz¹tek potê¿nego wêz³a w centrum miasta, dok¹d poprowadz¹ po³¹czenia z lotnisk, a tak¿e z pó³nocy i po³udnia kraju. W dalszych planach ma byæ to projekt nie tylko tajlandzki, ale i przewiduje siê po³¹czenie w jeden system z Malezj¹, Wietnamem oraz Birm¹ i Laosem.

— Naszym celem jest zbudowanie nowoczesnego transportu kolejowego ³¹cz¹cego naszych 5 krajów. To z kolei zmniejszy koszty logistyczne i uzale¿nienie od transportu drogowego. Dziêki temu rozwi¹¿emy k³opoty z t³okiem na drogach i to w sposób, który bêdzie przyjazny dla œrodowiska — t³umaczy³ podczas spotkania z mediami minister transportu Tajlandii, Saksayam ChidChob cytowany przez „Bangkok Post”.

Do nowego centrum przesiadkowego Bang Sue Central Station dojedzie równie¿ szybka kolej. Pongpisit Huyakorn, dyrektor Planowania Miejskiego i Rozwoju z Thammasat przestrzega jednak, ¿e jedna stacja, jaka wielka nie mia³aby byæ, to zbyt ma³o. I ¿e niezbêdne jest stworzenie p³ynnych przesiadek zw³aszcza dla osób podró¿uj¹cych z domu do pracy. W tej chwili korzystaj¹ oni z motocykli, motorowerów, autobusów, rikszy motorowych oraz ³odzi. Druga sprawa to ile bêd¹ kosztowa³y bilety na takie podró¿e z przesiadkami. Pongpisit Huyakorn przestrzega przed wysokimi cenami, które powstrzymuj¹ mieszkañców stolicy przed korzystaniem ze Skytrain.

Pierwsze poci¹gi maj¹ zacz¹æ kursowaæ z nowej stacji ju¿ w listopadzie 2021, a minister transportu obiecuje, ¿e bilety nie bêd¹ drogie. Pierwsza linia zostanie uruchomiona ju¿ w lipcu i przez miesi¹c studenci bêd¹ mogli z niej korzystaæ za darmo. Natomiast sam budynek do chwili oficjalnego uruchomienia ma funkcjonowaæ jako centrum szczepieñ przeciwko COVID-19.

Wykonawcami projektu s¹ dwa mieszane konsorcja: Sino-Thai Engineering Construction oraz Italo-Thai Development. Podwykonawcami zosta³y Mitsubishi Heavy Indistries, Hitachi i Sumitomo Corporation. Infrastrukturê dla szybkiej kolei zbuduje konsorcjum, w którym przewodzi najwiêkszy tajlandzki konglomerat. Po³¹czy ona trzy lotniska obs³uguj¹ce Bangkok — Don Mueang, Suvarnabhumi i U-Tapao. Ta linia ma byæ w pe³ni operacyjna w 2026 roku.

Jedna nitka szybkiej kolei poprowadzi z Bangkoku do Nakhon Ratchasima, w pó³nocno-wschodniej Tajlandii i dalej do Nong Khai na granicy z Laosem Laos. W dalszych planach s¹ tak¿e po³¹czenia z Singapurem i chiñskim miastem Kunming w ramach projektu „Pas i Szlak”. Ze swojej strony tajlandzkie koleje buduj¹ teraz równolegle tory wzd³u¿ tych linii, gdzie istnia³y jedynie po³¹czenia jednotorowe.

Football news:

Umtiti agrees to leave Barca, but only to a club from the Champions League or claiming the title
Sassuolo is ready to give Locatelli to Juve on loan for 5 million euros with an obligation to buy out at least 30 million
Sofia Pozdnyakova: It's more fun with the audience, the excitement wakes up. But we do not have such a popular sport as football or figure skating. We are used to it
Gilmore is the future of Chelsea. There is an elite pass, speed, and experience will gain in Norwich
Bologna signed Arnautovich. The forward of the Austrian national team was Interesting to Dynamo
Inter may sign Pjanic to replace Brozovic. Marotta was in contact with the Barca midfielder
Shevchenko urged Yaremchuk to move to Benfica at the request of Rui Costa