Poland

Władze promują tonik ziołowy na COVID-19. Eksperci: To trucizna

Minister A³ymkadyr Biejszenalijew jest na tyle przekonany o bezpieczeñstwie roztworu z korzenia jednego z gatunków tojada, zwanego zwyczajowo mordownikiem, ¿e wypi³ go w czasie internetowego briefingu. - Osoby z ³agodnymi objawami COVID-19 wracaj¹ do zdrowia w ci¹gu jednego dnia, osoby z ostrzejsz¹ postaci¹ (choroby) potrzebuj¹ od trzech do czterech dni - przekonywa³ przy tym.

Jak mówi³ Biejszenalijew, przepis na tonik zio³owy on i lekarze otrzymali od prezydenta Sadyra D¿aparowa. Temu z kolei mia³ przekazaæ go jego ojciec. Obaj „ju¿ go stosowali”.

Od rewolucyjnych pomys³ów na leczenie COVID-19 dystansuj¹ siê kirgiscy eksperci. Bermet Baryktabasowa, by³a doradczyni Ministerstwa Zdrowia, okreœli³a tojad o ³aciñskiej nazwie aconitum soongaricum, jako „najbardziej truj¹c¹ roœlinê w Kirgistanie”.

- Nawet najmniejsze dawki jego ekstraktu maj¹ silny negatywny wp³yw na organizm i osoba go stosuj¹ca mo¿e szybko umrzeæ - powiedzia³a, oceniaj¹c, ¿e Kirgistan „wraca do œredniowiecza”.

- Ta roœlina nie by³a przedmiotem badañ klinicznych. W rzeczywistoœci przyznaje siê pan teraz do eksperymentowania na chorych - oburzyli siê w czasie briefingu przedstawiciele mediów. Szef resortu zdrowia unikn¹³ jednoznacznej odpowiedzi, czy weŸmie odpowiedzialnoœæ za chorych, którzy zmarliby po wypiciu promowanego przez niego toniku.

Promuj¹c swój tonik z tojadu, D¿aparow wezwa³ obywateli Kirgistanu do noszenia masek i szczepieñ przeciw COVID-19, dodaj¹c, ¿e do tej pory w tym szeœciomilionowym kraju zaszczepiono zaledwie ok. 4 tys. osób. Zdaniem prezydenta jest to oznak¹ „skrajnej obojêtnoœci”.

Tojad, zwany równie¿ wilczym zielem, a w czasach rzymskich przez Owidiusza „trucizn¹ teœciowej”, znany jest jako toksyna od niepamiêtnych czasów. Wspó³czesna botanika wyodrêbni³a w tej roœlinie cztery silnie truj¹ce sk³adniki: akotyninê, akoninê, napelinê i mezakoninê.

Oficjalnie w Kirgistanie zanotowano dot¹d ponad 90 tys. przypadków zaka¿eñ koronawirusem i 1,5 tys. zgonów, spowodowanych COVID-19.

Football news:

There was no place for a football field on the Thai island - and it was built directly above the water. So an amazing team was born
Cavani threw the Fulham goalkeeper over from 40 yards. The striker has 9 goals in his last 10 games for Manchester United
Reuss will not go to the Euro with Germany: I will allow my body to recover after a difficult season with Borussia Dortmund
Jan Oblak: Messi is the best. He and Ronaldo have marked an era, what they have achieved is admirable
Benzema will be number 19 in the French national team. Deschamps may change tactics for him
Chiellini before the Italian Cup final: Juve wants to spoil Atalanta's fairytale
Goldman Sachs has opened a credit line for Barca for 500 million euros. 100 million will immediately go to the players' salaries