Poland

Wszystkie sześć angielskich klubów wycofało się z Superligi

AFP

Nowy futbolowy projekt chyli siê ku upadkowi. Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United i Tottenham rezygnuj¹ ledwie 48 godzin po og³oszeniu porozumienia.

O tym, ¿e angielskich gigantów dopad³y w¹tpliwoœci i zamierzaj¹ siê wycofaæ z dopiero co utworzonych rozgrywek, by³o g³oœno ju¿ w ci¹gu dnia.

Wieczorem pod Stamford Bridge zebra³y siê t³umy wœciek³ych kibiców, próbowali zablokowaæ przyjazd pi³karzy Chelsea na ligowe spotkanie z Brighton. Autokar utkn¹³ przed stadionem, musia³a interweniowaæ policja, w negocjacje w³¹czy³ siê by³y bramkarz dru¿yny, a obecnie jej dyrektor Petr Cech. Mecz trzeba by³o przesun¹æ o kwadrans. To tylko utwierdzi³o w³aœciciela klubu Romana Abramowicza, ¿e tkwienie w tym projekcie nie ma sensu. Wczeœniej tak¹ sam¹ decyzjê podj¹³ Manchester City.

- Z radoœci¹ witam ich z powrotem w europejskiej rodzinie pi³karskiej. Wykazali siê wielk¹ inteligencj¹, s³uchaj¹c wielu g³osów, zw³aszcza swoich sympatyków - og³osi³ szef UEFA Aleksander Ceferin. „To potê¿ny przekaz, ¿e gra jest i zawsze bêdzie dla kibiców” - napisa³a angielska federacja (FA).

Na Zoomie zwo³ano pilne spotkanie przedstawicieli 12 klubów-za³o¿ycieli Superligi. Trwa³o do póŸnych godzin. Pojawia³y siê przecieki, ¿e elitarne grono opuszcz¹ tak¿e Barcelona i Atletico. Z funkcji wiceprezesa Manchesteru United zrezygnowa³ Ed Woodward, a jeden z g³ównych zwolenników Superligi Andrea Agnelli mia³ ust¹piæ ze stanowiska szefa Juventusu. Klub informacjê tê szybko jednak zdementowa³.

- Myœlê, ¿e ten projekt dzisiaj umar³… jest na dobrej drodze do kompletnej klêski. Zas³uguje na to, bo by³ dla pi³ki destrukcyjny. W tych trudnych czasach, gdy wiele klubów walczy o przetrwanie, futbol potrzebuje jednoœci i solidarnoœci - powiedzia³ w rozmowie z telewizj¹ CNN by³y prezes Realu Ramon Calderon.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude