Poland

Wypadek delegowanego podstawą zakwestionowania ubezpieczeń

Adobe Stock

B³êdna kwalifikacja pracy z zagranicy, równie¿ zdalnej, wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wyprostowania kwestii ubezpieczeñ spo³ecznych, a tak¿e ryzykiem kar dla pracodawcy. Problemy piêtrz¹ siê, gdy delegowany ulegnie wypadkowi.

Czas pandemii niew¹tpliwie zmieni³ podejœcie pracowników i pracodawców do miejsca œwiadczenia pracy. W du¿ej czêœci firm do tej pory praca wci¹¿ œwiadczona jest zdalnie, a powrót do biura odsuwany na przysz³oœæ. Mo¿liwoœæ pracy z domu, a przede wszystkim efektywnoœæ pracowników, przekonuje pracodawców, aby ten model stosowaæ równie¿ w przysz³oœci. Czêœæ z nich rozwa¿a te¿ zatrudnianie pracowników, którzy faktycznie bêd¹ wykonywali pracê poza terytorium Polski. Z takimi inicjatywami wychodz¹ zatrudnieni cudzoziemcy czy polscy pracownicy, którzy chcieliby zmieniæ klimat, nie trac¹c zatrudnienia w Polsce. Czy w ogóle jest to mo¿liwe i jakie wi¹¿¹ siê z tym konsekwencje?

Wyjazd na sta³e...

W zale¿noœci od tego, czy zatrudnienie zagranic¹ mia³oby byæ sta³e, czy czasowe, w praktyce istnieje kilka mo¿liwoœci kwalifikacji takiego stosunku prawnego.

Czytaj te¿: Œmieræ podczas seksu w delegacji to wypadek przy pracy - orzek³ s¹d we...

Football news:

Semin about the finals of the Russian Cup in different cities: We have super-modern stadiums built for the World Cup
Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet