Poland

Wywiad z Lemem i skutki wypicia wody z kranu

Stanis³aw Lem i Bernd Gräfrath

Obaj panowie, jak to filozofowie, rozmawiali o wszystkim. Stanis³aw Lem i Bernd Gräfrath w domu pisarza

archiwum prywatne

Kiedy pisze siê o rzeczach, które nie istniej¹, ma siê przyjemne uczucie braku odpowiedzialnoœci i jakichkolwiek zobowi¹zañ. Po prostu siê opowiada. I nagle okaza³o siê, ¿e jestem futurologiem. To sta³o siê samo – mówi³ Stanis³aw Lem.

W latach 80., jako autor i re¿yser kilkunastu dokumentów wyprodukowanych dla telewizji ZDF i wspó³autor serialu „Alternatywy 4" o rozbuchanym ego zwróci³em siê do Stanis³awa Lema z szalonym pomys³em. Zauroczony jego „Gruppenführerem Ludwikiem XVI" z tomiku „Doskona³a pró¿nia" zaproponowa³em autorowi adaptacjê tego tekstu na scenariusz filmowy.

Rozmowy prowadziliœmy korespondencyjnie, Lem przebywa³ w tym czasie na stypendium w Wiedniu, ja mieszka³em w Niemczech. Pierwsze, co mi napisa³, to ¿e pomys³ jest bez sensu i ¿e nie ma najmniejszych szans na realizacjê. Do takiej produkcji potrzebny by³by wielki producent hollywoodzki, a takiego nie mieliœmy. Jego dotychczasowe doœwiadczenia filmowe potwierdza³y ten sceptycyzm. „Solaris" zrealizowany przez Andrieja Tarkowskiego mia³ jego zdaniem wiêcej z Dostojewskiego ni¿ z niego, zadowolony by³ jedynie z 35-minutowego „Przek³adañca" zrealizowanego w 1968 roku przez Andrzeja Wajdê.

Nie pamiêtam, jak...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude