Romania

S-a schimbat regulamentul pentru recepţia construcţiilor

Un articol al regulamentului (18, alin.2) prevede în mod clar şi situaţiile în care va fi respinsă recepţia:

  • comisia de recepţie la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcţia la verificările efectuate în teren, nefiind asigurate accesul şi condiţiile de verificare în teren conform solicitării acesteia;

  • executantul nu remediază aspectele prevăzute la art. 17 alin. (1), inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere;

  • nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor;

  • se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele;

  • reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură/Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propune respingerea recepţiei, în condiţiile art. 16 alin. (3);

  • se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire/desfiinţare.

Apix.ro, vă prezintă schimbările preconizate, aşa cum apar ele în proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării. De menţionat că cei interesaţi pot formula observaţii până cel târziu pe 19 septembrie:

– eliminarea termenului de recepţie parţială din cadrul Regulamentului de recepţie în vigoare. Potrivit art. 4 din anexa la prezentul act normativ recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic şi funcţional. În cadrul acestui articol se prezintă clar condiţiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru a se efectua recepţia pe părţi/obiecte/tronsoane din cadrul unei obiectiv de investiţie;

– prin modificarea art. 2 din anexa la prezentul act normativ (puteţi descărca anexa la finalul textului, n.r.) se elimină neconcordanţele privind receptia instalaţiilor aferente unei construcţii, în contextul alin. (2) al art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările ulterioare;

– prin prevederile art. 10 din prezentul act normativ se elimină obligaţia investitorului de a transmite în termen de 5 zile Inspectoratul de Stat în Construcţii referatele proiectantului si dirigintelui de santier. Modificarea nu va influenţa procesul de recepţie sau calitatea lucrărilor supuse recepţiei deoarece aceste documente vor fi supuse verificării de către comisia de receptie la terminarea lucrărilor.

– modificările art. 11 din prezentul act normativ s-au efectuat la solicitarea Ministerului Transporturilor, având în vedere complexitatea obiectivelor de investiţii implementate de aceştia. Prin modificarea efectuată se lasă la latitudinea investitorului numărul de specialişti ce vor fi nominalizaţi în cadrul comisiei de recepţie, funcţie de categoria de importanţă, complexitatea şi specificul lucrărilor supuse procesului de recepţie;

– pentru a evita ca un membru al comisiei să se pronunţe pe un domeniu pe care nu are competenţe s-a modificat alin. (3) al art. 15 prin introducerea sintagmei “în conformitate cu competenţele acestora”;

– introducerea modului de stabilire a sumei din care se calculează cotele aferente exercitării controlului statului în construcţii de către ISC, în situaţia în care nu există deviz pe obiect, la momentul efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor pe obiecte /sectoare/ tronsoane, în cadrul art. 15, alin (3), lit. f;

– este stabilită, în mod clar şi concis, procedura de comunicare între factorii implicaţi în procesul recepţiei, referitor la aspectele de natura organizatorică (art. 9, art. 10 şi art. 14 din regulament), precum şi condiţiile în care comisia de recepţie se poate întruni, în mod legal, şi în care poate lua decizii cu privire la recepţie (art. 15  şi art. 16 din regulament), în vederea desfăşurării, în condiţii optime, a recepţiei la terminarea lucrărilor;

– se specifică cazurile în care reprezentanţii I.S.C – Inspectoratului de Stat în Construcţii participă, în mod obligatoriu, ca membri în comisia de recepţie şi atribuţiile acestora în acest sens;

– este tratată componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor în sensul că investitorul poate desemna numărul de specialişti pe care îl consideră necesar pentru efectuarea recepţiei în condiţii optime:

  1. un reprezentant desemnat de către investitor, care este şi preşedintele comisiei;

  2. un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire;

  3. cel puţin câte un specialist în fiecare din domeniile aferente lucrărilor de construcţii supuse recepţiei, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, desemnaţi de investitor, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţii; aceştia îşi desfăşoară activitatea ca angajaţi ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

– de asemenea, componenţa comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor prevăzută mai sus se completează în mod obligatoriu, cu următorii reprezentanţi:

  1. un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în următoarele cazuri:

– pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanţate total sau parţial din fonduri publice;

– pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanţate total sau parţial din fonduri publice;

– pentru obiective de investiţii finanţate din alte fonduri, a căror     valoare este mai mare de 1 milion de lei fără TVA.

2. un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov, pentru categoriile de construcţii menţionate în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3. un reprezentant desemnat de către direcţiile judeţene pentru cultură/Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, în următoarele cazuri:

– pentru obiective de investiţii de interes public sau social finanţate total sau parţial din fonduri publice;

– pentru obiective de investiţii finanţate din alte fonduri, a căror valoare este mai mare de 1 milion de lei fără TVA;

– în cazul construcţiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;

4. un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calităţii de investitor în cazul obiectivelor de investiţii care constau în realizarea de construcţii noi încadrate, conform prevederilor Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, în categoria de importanţă A –„excepţională” sau B – „deosebită”, respectiv la lucrări de intervenţii la aceste categorii de construcţii, finanţate total sau parţial din fonduri publice şi pentru care aprobarea documentaţiilor tehnico-economice este de competenţa Guvernului.

– se prevede că reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control în comisia de recepţie au drept de veto (art. 16 alin. (2) şi (3) din regulament); în cazul în care aceştia propun respingerea recepţiei, aceasta trebuie motivată în scris, iar documentul se ataşază la procesul verbal de recepţie.

– prezentarea punctului de vedere al membrilor comisiei de recepţie care au opinii separate, printr-o nota individuală ataşată la procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

– recepţia la terminarea lucrărilor se poate respinge numai în cazurile expres prevăzute de prezentul regulament (art. 18 alin. (2) din regulamentul);

– introducerea listei anexă la procesul verbal de  recepţie la terminarea lucrărilor în care să fie consemnate obiecţiunile care nu se încadrează în prevederile art. 17 alin. (1), acestea din urmă impunând suspendarea recepţiei la terminarea lucrărilor.

– recepţia finală este organizată de către investitor, cu participarea unui reprezentant al proprietarului în cadrul comisiei de recepţie finală, în cazul în care investitorul nu are calitatea de proprietar.

Football news:

The return matches of the 1/8 final of the Champions League and 6 matches of the Europa League will be held at the stadiums of the host teams
Rivaldo: talking about VAR, Barcelona is trying to distract attention from the real problems of the club
Ribery about the robbery: the Fans and Florence to support me. Fiorentina forever!
Vinicius tested negative for the coronavirus. He will be able to play with Alaves
The tournament-the return of MLS-is still a failure. Spend in Florida (7-11 thousand cases per day), players are afraid of the virus and complain about food
Zinedine Zidane: I'm Tired of saying that real have not won anything yet. Ahead of the next final
David Silva: I will miss Manchester City💙