Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Бр­на­би­ће­ва: Мо­ја остав­ка је на сто­лу већ два ме­се­ца

На сед­ни­ци Вла­де Ср­би­је ни­сам да­ва­ла ни­ка­кве да­ту­ме, али ве­ру­јем и на­дам се да ће из­бо­ри би­ти одр­жа­ни у де­цем­бру, ре­кла је ју­че пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић по­во­дом ин­фор­ма­ци­ја ко­је су се по­ја­ви­ле у по­је­ди­ним ме­ди­ји­ма да је на­вод­но на сед­ни­ци тра­жи­ла од ми­ни­ста­ра и др­жав­них се­кре­та­ра да све уред­бе и про­пи­си ко­је су у про­це­ду­ри бу­ду усво­је­ни до по­ло­ви­не ок­то­бра. „Ин­фор­ма­ци­ја ко­ју сте до­би­ли од љу­ди ко­ји су би­ли при­сут­ни на сед­ни­ци вла­де ни­је тач­на. Ни­сам да­ва­ла ни­ка­кве да­ту­ме. Што се ме­не ти­че, ја ве­ру­јем и на­дам се да ће би­ти у де­цем­бру. Ми смо увек спрем­ни за из­бо­ре, ја сам го­во­ри­ла да ми­слим да је бо­ље да се одр­же пре, а не ка­сни­је, и ко­нач­но, и пре два ме­се­ца сам ре­кла да је мо­ја остав­ка на сто­лу и да опо­зи­ци­ја уко­ли­ко же­ли из­бо­ре кре­не у раз­го­во­ре око тех­нич­ких де­та­ља”, ре­кла је Бр­на­би­ће­ва но­ви­на­ри­ма у Бе­о­гра­ду.

„Не­тач­на је ин­фор­ма­ци­ја са сед­ни­це вла­де, што то­ли­ко нео­збиљ­но и нео­д­го­вор­но од­ре­ђе­ни ме­ди­ји пу­шта­ју ин­фор­ма­ци­је са сед­ни­це вла­де, ре­кла-ка­за­ла и тра­че­ве ко­је пу­шта­ју као исти­не, али то го­во­ри о њи­хо­вом не­до­стат­ку про­фе­си­о­нал­но­сти”, ре­кла је она. „Што се ти­че то­га ко ме­ни од­ре­ђу­је тра­ја­ње ман­да­та, ко­ли­ко сам раз­у­ме­ла и из ва­ших ме­ди­ја, опо­зи­ци­ја је тра­жи­ла рас­пи­си­ва­ње из­бо­ра бе­о­град­ских и пар­ла­мен­тар­них до кра­ја го­ди­не. Ми же­ли­мо да иза­ђе­мо у су­срет опо­зи­ци­ји. Ни­је пред­сед­ник Ву­чић то ре­као, ни­је он огра­ни­чио ман­дат вла­де, већ смо иза­шли у су­срет опо­зи­ци­ји ко­ја је пре­ти­ла гра­ђан­ском не­по­слу­шно­шћу”, ре­кла је Бр­на­би­ће­ва, пре­но­си Тан­југ. На пи­та­ње ка­да ће вла­да по­сла­ти обра­зло­же­ни пред­лог за рас­пу­шта­ње скуп­шти­не, Бр­на­би­ће­ва је ре­кла: „Чу­ће­те уско­ро.”

Из­ја­ви­ла је и да ће бу­џет Ср­би­је за сле­де­ћу го­ди­ну би­ти усво­јен пре рас­пу­шта­ња скуп­шти­не. „Ми смо од­го­вор­на власт. Бу­џет је спре­ман, оче­ку­јем да ће би­ти по­чет­ком ок­то­бра у скуп­шти­ни и иде­мо са усва­ја­њем бу­џе­та. То усва­ја­ње бу­џе­та ће омо­гу­ћи­ти до­дат­но по­ве­ћа­ње пен­зи­ја, до­дат­но по­ве­ћа­ње пла­та у јав­ном сек­то­ру и по­ве­ћа­ње ми­ни­мал­ца ко­је ће пр­ви пут у Ср­би­ји ићи на ви­ше од 400 евра”, ре­кла је Бр­на­би­ће­ва и до­да­ла ће све оно што је вла­да обе­ћа­ла и ис­пу­ни­ти.

У то­ку ју­че­ра­шњег да­на, као и у че­твр­так, остав­ке је под­не­ло ви­ше гра­до­на­чел­ни­ка, чи­ме се ства­ра­ју усло­ви да ло­кал­ни из­бо­ри бу­ду одр­жа­ни ка­да и ре­пу­блич­ки, тј. 17. де­цем­бра. Остав­ку је ју­че под­нео гра­до­на­чел­ник Бе­о­гра­да Алек­сан­дар Ша­пић, као и ње­го­ве ко­ле­ге из Кра­гу­јев­ца и Пи­ро­та, Ни­ко­ла Да­шић и Вла­дан Ва­сић. Да­шић је из­ја­вио да у Кра­гу­јев­цу има до­ста да се ра­ди у на­ред­ном пе­ри­о­ду, као и да је са са­рад­ни­ци­ма од­лу­чио да „пре­ки­не аго­ни­ју ко­ју пра­ви опо­зи­ци­ја, ка­ко би се на из­бо­ри­ма по­ка­за­ло још јед­ном ко­ме ве­ћин­ску по­др­шку да­ју гра­ђа­ни Кра­гу­јев­ца”. Ва­сић је на­вео да Пи­рот „оче­ку­је пе­ри­од убр­за­ног раз­во­ја и ва­жних од­лу­ка, а за све то је по­треб­но по­твр­ди­ти ја­сан ле­ги­ти­ми­тет но­си­о­ца по­ли­тич­ких функ­ци­ја”.

Ша­пић: На­ста­ви­ћу јед­на­ко пре­да­но да во­дим Бе­о­град

Гра­до­на­чел­ник Бе­о­гра­да Алек­сан­дар Ша­пић под­нео је ју­че фор­мал­ну остав­ку и на тај на­чин се при­дру­жио ве­ли­ком бро­ју гра­до­на­чел­ни­ка и пред­сед­ни­ка оп­шти­не из СНС-а ко­ји су то ју­че ура­ди­ли. Они су се опре­де­ли­ли на овај по­тез ка­ко би кре­ну­ли да се ства­ра­ју прав­ни усло­ви за одр­жа­ва­ње из­бо­ра, по­ред пар­ла­мен­тар­них и по­кра­јин­ских, 17. де­цем­бра, што је пре не­ки дан на­ја­вио пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић. Под­но­сим фор­мал­ну остав­ку, али на­ста­вљам по­све­ће­но и пре­да­но да во­дим Бе­о­град до да­на из­бо­ра и ко­нач­не про­ве­ре по­ве­ре­ња Бе­о­гра­ђа­на, са­оп­штио је Ша­пић. Ка­да, ка­ко је на­вео Ша­пић, Вла­да Ср­би­је уве­де при­вре­ме­ни ор­ган и ка­да се ко­нач­но стек­ну сви прав­но-фор­мал­ни усло­ви за рас­пи­си­ва­ње из­бо­ра 17. де­цем­бра, оче­ку­је да као пред­сед­ник тог те­ла та­ко­ђе на­ста­ви да во­ди Бе­о­град.

Д. С.

Ми­хај­ло­ви­ће­ва осно­ва­ла по­крет, укљу­че­ни Шор­маз и Па­ко­ва

Бив­ша ми­ни­стар­ка и функ­ци­о­нер­ка Срп­ске на­пред­не стран­ке (СНС) Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић осно­ва­ла је по­ли­тич­ки по­крет „Увек за Ср­би­ју”. Она је за „Но­ва.рс” ре­кла да ће ње­на по­ли­тич­ка ор­га­ни­за­ци­ја би­ти отво­ре­на за „оне ко­ји де­ле ви­зи­ју европ­ске Ср­би­је” и да ће на­сто­ја­ти да гра­ђа­ни­ма пред­ста­ве иде­је ко­је ће би­ти „ал­тер­на­ти­ва ис­тро­ше­ним по­ли­тич­ким ста­во­ви­ма”. Она је од­го­во­ри­ла по­тврд­но на пи­та­ње о то­ме да ли ће у њен по­крет чи­ни­ти и не­ка­да­шњи чла­но­ви вла­да­ју­ће стран­ке Дра­ган Шор­маз и Ста­ни­сла­ва Пак, пре­но­си Бе­та. „Да, Шор­маз има огром­но по­ли­тич­ко ис­ку­ство и ја­сне ста­во­ве, као и Пак, али по­крет ће чи­ни­ти и Ка­та­ри­на Илић, еко­но­мист­ки­ња и струч­ња­ки­ња за Ко­со­во, од­но­се с Ру­си­јом”, ка­за­ла је Ми­хај­ло­ви­ће­ва. Оце­ни­ла је да је нео­п­хо­дан за­о­крет у од­но­си­ма с др­жа­ва­ма у ре­ги­о­ну ко­је она ви­ди као нај­бли­же парт­не­ре Ср­би­је, „ка­ко да­нас, та­ко и су­тра у ЕУ и у евро­а­тлант­ским ин­те­гра­ци­ја­ма”.