Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Од на­ви­ја­ча – шест ми­ли­о­на евра

Након ви­ше од по­ла са­та из­ла­га­ња, Осто­ја Ми­ја­и­ло­вић, пред­сед­ник Пар­ти­за­на, кон­фе­рен­ци­ју за ме­ди­је по­сле ре­дов­не сед­ни­це Скуп­шти­не клу­ба и са­стан­ка Управ­ног од­мо­ра, за­вр­шио је ре­чи­ма...

– И на кра­ју, ма­да је тре­ба­ло да бу­де на по­чет­ку. У име Ко­шар­ка­шког клу­ба Пар­ти­зан, же­лим да упу­тим искре­но са­у­че­шће по­ро­ди­ца­ма стра­да­лих у Бањ­ској на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, са овог ме­ста же­лим да по­ша­љем по­ру­ку ми­ра и по­ми­ре­ња.

По­чео је крат­ким те­за­ма са тек за­вр­ше­них са­ста­на­ка. О про­ме­на­ма у Управ­ном од­бо­ру, ис­пу­ње­ним спорт­ским ци­ље­ви­ма, но­вим спорт­ским ци­ље­ви­ма, фи­нан­си­ја­ма – нај­ви­ше – пла­ће­ном по­ре­зу.

–  Управо смо за­вр­ши­ли про­да­ју се­зон­ских ула­зни­ца и мо­гу да об­ја­вим да су про­да­те 16.124 се­зон­ске ула­зни­це. То је ре­корд! Хва­ла на­ви­ја­чи­ма, пре­ма­ши­ли су оче­ки­ва­ња – до­дао је по­но­сно Ми­ја­и­ло­вић.

Осим што то зна­чи да ће ат­мос­фе­ра у „Штарк аре­ни” по­но­во да се пре­при­ча­ва, ре­кор­дан број про­да­тих се­зон­ских ула­зни­ца зна­чи и озбиљ­ну фи­нан­сиј­ску ин­јек­ци­ју у клуб. Кон­крет­но…

– При­ход од се­зон­ских ула­зни­ца је 690.000.000 ди­на­ра. Тај но­вац је већ на на­шим ра­чу­ни­ма – ре­као је Ми­ја­и­ло­вић. –  Осим ве­о­ма ма­ло спон­зор­ских ка­ра­та, ни­јед­на ула­зни­ца ни­је по­де­ље­на бес­плат­но. И Ју­жна три­би­на је ку­пи­ла две хи­ља­де ула­зни­ца и то су у сре­ду све пла­ти­ли – до­дао је пр­ви чо­век Пар­ти­за­на.

Ни­је тај­на да су про­да­ју ула­зни­ца пра­ти­ли не­ма­ли про­бле­ми. Тек са­да, ка­да је це­ла при­ча за­вр­ше­на, из клу­ба су об­ја­сни­ли о че­му се ра­ди­ло. Уз из­ви­ње­ње сви­ма ко­ји су има­ли би­ло ка­кву потешкоћу, Ми­ја­и­ло­вић је ре­као:

– По­сле про­шле се­зо­не, ка­да је би­ло до­ста не­пра­вил­но­сти, мо­ра­ли смо да про­ме­ни­мо ти­ке­тинг про­вај­де­ра. И ста­ри ти­ке­тинг про­вај­дер ни­је хтео да нам про­сле­ди ба­зу ку­па­ца од про­шле се­зо­не, ко­ји су има­ли пра­во на по­пуст. Мо­ра­ли смо из­но­ва да ре­ги­стру­је­мо. За­ми­сли­те са­мо ко­ли­ко је би­ло те­шко да пра­ви­мо но­ву ба­зу. Још јед­ном, ве­ли­ко из­ви­ње­ње сви­ма ко­ји су има­ли би­ло ка­кве не­при­ли­ке при­ли­ком ку­по­ви­не.

При­ход од се­зон­ских ула­зни­ца је зна­ча­јан део бу­џе­та ко­ји ће – ка­ко је ре­као Ми­ја­и­ло­вић – ове се­зо­не би­ти нај­ве­ћи у исто­ри­ји клу­ба.

– Про­шле се­зо­не рас­хо­ди су би­ли 14,5 ми­ли­о­на евра, а при­хо­ди 14 ми­ли­о­на. Да­кле, де­фи­цит је 500 хи­ља­да евра – до­дао је Ми­ја­и­ло­вић, под­се­ћа­ју­ћи да је кра­јем про­шле се­зо­не клуб имао ва­жну ин­ве­сти­ци­ју јер је ку­пио клуп­ски ауто­бус.

Ово­го­ди­шњи бу­џет за струч­ни штаб и пр­ви тим би­ће 25 од­сто ве­ћи од про­шло­го­ди­шњег.

– Игра­чи ко­ји су оста­ли са­да мно­го ви­ше вре­де. Пре­ла­зни рок ни­смо за­вр­ши­ли, пла­ни­ра­мо да до­ве­де­мо још јед­ног или дво­ји­цу игра­ча. Али, као што је прет­ход­них да­на при­чао и Жељ­ко Об­ра­до­вић, не­ће­мо до­во­ди­ти по сва­ку це­ну. Игра­чи ко­ји до­ла­зе мо­ра­ју да се укло­пе у ам­би­ци­је клу­ба и мо­за­ик ко­ји Жељ­ко скла­па – ре­као је пред­сед­ник Пар­ти­за­на и том при­ли­ком се за­хва­лио и оним игра­чи­ма ко­ји су оти­шли, јер су но­си­ли дрес Пар­ти­за­на. Ка­ко је ре­као:

– Сви они су пот­пи­са­ли јаче уго­во­ре, то зна­чи да је Пар­ти­зан до­бро ме­сто за игра­че.

Ка­да се при­ча о фи­нан­си­ја­ма, не­за­о­би­ла­зна те­ма је по­рез. Пар­ти­зан је не­дав­но об­ја­вио да је упла­тио део ду­го­ва­ња за по­рез и ре­шио се про­бле­ма ко­ји је до­ста ду­го при­ти­скао бу­џет клу­ба. Ми­ја­и­ло­вић је са­да не­што ши­ре при­чао на ту те­му.

– Ак­ци­ја „Је­дан Пар­ти­зан има­мо” наишла је на до­бар од­зив и постигла ве­ли­ки успех. У њој је са­ку­пље­но 1,67 ми­ли­о­на евра. И то та­ко што су чла­но­ви Управ­ног од­бо­ра са­ку­пи­ли 850.000 евра. Нас осам је да­ло по 100.000, а оста­ли 50.000 Пре­о­ста­лих 800.000 евра са­ку­пи­ле су 22.000 љу­ди ко­ји су уче­ство­ва­ли у овој сјај­ној ак­ци­ји, ко­ју је ини­ци­ра­ла гру­па на­ви­ја­ча. а по­ка­за­ла је ко­ли­ко је Пар­ти­зан ве­ли­ки и ко­ли­ко је ве­ли­ка по­ро­ди­ца. Има­ли смо и по­моћ др­жа­ве и ис­пла­ти­ли 3,72 ми­ли­о­на евра. Та­ко смо и свим за­по­сле­ни­ма у клу­бу, као и игра­чи­ма пла­ти­ли по­рез на при­хо­де и сви ко­ји су сте­кли усло­ве за пен­зи­ју, мо­гу да иду.

То је „са­мо” по­ло­ви­на ду­га. Оста­ло је још да се ис­пла­те 3,3 ми­ли­о­на. За то по­сто­ји ја­сан план.

– Ра­ди­мо на кре­ди­ту код на­ше по­слов­не бан­ке, где ће нас 10 со­ли­дар­но јем­чи­ти за дуг. Тај кре­дит ће­мо вра­ћа­ти пет или шест го­ди­на.

У овом де­лу при­че, по­но­сно је на­гла­сио:

– У сре­ду смо пла­ти­ли пр­ву пла­ту ове се­зо­не, пла­те су пла­ће­не бру­то, са свим по­ре­зи­ма и до­при­но­си­ма.

И још јед­ном:

– Хва­ла сви­ма ко­ји су уче­ство­ва­ли у ак­ци­ји и др­жа­ви ко­ја нас је че­ка­ла, и сви­ма ко­ји су се ангажовали да се овај про­блем ре­ши и ста­ви ад ак­та. Хва­ла и сви­ма ко­ји су ку­пи­ли се­зон­ске улазнице, Управ­ном од­бо­ру, др­жа­ви што по­др­жа­ва наш про­је­кат. По­моћ др­жа­ве ни­је не­што што је из­о­ста­јало за све ове го­ди­не од ка­да сам ја пред­сед­ник, а то чини 30 од­сто на­шег бу­џе­та. Хва­ла на искре­ној по­др­шци, да не­ма ње, пи­та­ње је на ком би­смо се ни­воу так­ми­чи­ли. Ве­ћи­на на­ших на­ви­ја­ча не во­ли да при­ча­мо о то­ме, али то мо­ра­мо да при­зна­мо, баш као што при­ча­мо да су про­да­те кар­те наш део, ово је чи­ње­ни­ца.