Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Свих 14 мо­гу рав­но­прав­но да игра­ју

За­јед­но са пе­тло­ви­ма, уста­ли су и сви на­ви­ја­чи му­шке се­лек­ци­је Ср­би­је, ко­ја је рано јутрос требало да одигра утак­ми­цу 1. ко­ла про­тив се­лек­ци­је Тур­ске. Одав­но сло­ви да је упра­во тај пр­ви меч на сва­ком так­ми­че­њу је­дан од ва­жни­јих, јер ка­ко се поч­не тур­нир...

Ипак, тек је по­че­так пу­то­ва­ња „ор­ло­ва” на олим­пиј­ским ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма у Б гру­пи, јер од­мах по­сле по­пу­лар­них „цр­ве­них”, су­тра у истом тер­ми­ну за­ка­зан је ду­ел са не­по­зна­ни­цом, еки­пом Ту­ни­са. По­не­де­љак је сло­бо­дан дан, у уто­рак сти­же на мег­дан Еги­пат, дан ка­сни­је и Фин­ска. А он­да ити­не­рар „ка­же” ме­че­ви ко­ји ће од­лу­чи­ва­ти два пут­ни­ка у Па­риз, пр­во про­тив Ја­па­на, у 7. ко­лу окр­шај са Аме­ри­ком, а по­след­њи на ли­сти су „ком­ши­је” Сло­вен­ци, брон­за­ни са Европ­ског пр­вен­ства.

Оче­ки­ва­ња „ор­ло­ва” до­бро су по­зна­та и не кри­ју се, на­про­тив гла­сно се чу­је:

– Же­ли­мо на Олим­пиј­ске игре 2024. го­ди­не.

Ипак, по­сто­ји и „дру­га стра­на ме­да­ље”,  а то је да ће „пла­ви” из­над све­га икс фак­тор тра­жи­ти у до­број ат­мос­фе­ри и нео­спор­ном ква­ли­те­ту ко­је има­ју, уз ре­спект сва­ког ри­ва­ла.

Се­лек­тор Игор Ко­ла­ко­вић је „на­шти­мо­вао ор­ке­стар”. При­знао је:

– По тре­нин­зи­ма ко­је смо ура­ди­ли, ако мо­гу да бу­ду ин­ди­ка­то­ри, ми­слим да смо спрем­ни за тур­нир. Од­ра­ди­ли смо тре­нин­ге, по­че­ли так­ми­че­ње и са те стра­не мо­же­мо да бу­де­мо мир­ни. До­бра је ствар што смо мо­гли да до­ђе­мо у не­де­љу и ре­ши­мо на пра­ви на­чин све про­бле­ме око про­ме­не вре­мен­ске зо­не, да се акли­ма­ти­зу­је­мо. Пр­ва утак­ми­ца ни­је нај­ва­жни­ја, али јесте ва­жна. Јер бит­но је да отво­ри­мо тур­нир до­бром игром и по­бе­дом. Би­ће те­шко од по­чет­ка до кра­ја. Ипак, оно што ме­не оку­пи­ра јесте – ко ће да стар­ту­је у ме­че­ви­ма?! Свих 14 игра­ча су при­бли­жног ква­ли­те­та, сви мо­гу рав­но­прав­но да игра­ју. То мно­го зна­чи за све што нас оче­ку­је јер за цео шам­пи­о­нат мо­же­мо да ра­чу­на­мо на њих. Да­кле, то ме је­ди­но и нај­ви­ше оку­пи­ра –ни­је крио Ко­ла­ко­вић „слат­ке му­ке”.

У А гру­пи у Рио де Жа­не­и­ру игра­ће Бра­зил, Ита­ли­ја, Иран, Ку­ба, Укра­ји­на, Не­мач­ка, Че­шка и Ка­тар. У Ц гру­пи у Сје­ну, Ки­на, Пољ­ска, Ар­ген­ти­на, Хо­лан­ди­ја, Ка­на­да, Мек­си­ко, Бел­ги­ја и Бу­гар­ска.

Олим­пиј­ске игре 2024. од­и­гра­ће се од 26. ју­ла до 11. ав­гу­ста у Па­ри­зу, у Фран­цу­ској, а ди­рек­тан пла­сман обез­бе­ди­ла је Фран­цу­ска, до­ма­ћин у обе кон­ку­рен­ци­је.

По но­вом си­сте­му ква­ли­фи­ка­ци­ја, 24 нај­бо­ље ре­пре­зен­та­ци­је са ранг-ли­сте ФИВБ по­де­ље­не су у три гру­пе са по осам се­лек­ци­ја, а пла­сман на Игре из­бо­ри­ће по две нај­бо­ље ре­пре­зен­та­ци­је из сва­ке гру­пе.

Дра­жен Лу­бу­рић,  ко­рек­тор ре­пре­зен­та­ци­је ре­као је да са­да до­бро осе­ћа:

– Рас­по­ло­же­ње је све бо­ље и бо­ље. Лич­но, ни­сам био баш рас­по­ло­жен пр­вих не­ко­ли­ко да­на због вре­мен­ске раз­ли­ке и сил­ног не­спа­ва­ња, али ми­слим да ула­зи­мо у све ја­чу фор­му. На­ви­кли смо се на ха­лу, сте­кли увид у про­стор. Тре­ба нам ма­ло вре­ме­на да на­ђе­мо под­ба­чај на сер­ви­су. Не­ма ви­ше вре­ме­на, ми смо се за ово спре­ма­ли це­ло ле­то. Игра­ли смо Ли­гу на­ци­ја, Европ­ско пр­вен­ство пре овог, али олим­пиј­ски тур­нир нам је био при­о­ри­тет. Струч­ни штаб је тем­пи­рао фор­му за ово так­ми­че­ње. Не тре­ба да бри­не­мо, већ да игра­мо на­шу од­бој­ку ко­ју игра­мо го­ди­на­ма.

Пе­тар Кр­сма­но­вић, бло­кер „пла­ве че­те” до­ка­зао је ко­ли­ко зна­чи овом ти­му:

– Би­ли смо не­стр­пљи­ви јер смо се­дам да­на ра­ни­је сти­гли у Ја­пан. Рас­по­ло­же­ње је из­ван­ред­но. Мом­ци су под пу­ним на­бо­јем и же­љом. Од пр­ве по­бе­де, па да у истом ду­ху на­ста­ви­мо и у на­ред­них се­дам утак­ми­ца ко­ли­ко нас оче­ку­је.

Урош Ко­ва­че­вић, ка­пи­тен Ср­би­је, у сти­лу во­ђе ове еки­пе је по­ру­чио:

– Рас­по­ло­же­ње је од­лич­но. При­зна­јем да је пр­вих да­на би­ло те­шко, али ка­ко су тре­нин­зи од­ми­ца­ли, ево са­да већ и пр­ве утак­ми­це, би­ло је све лак­ше и теч­ни­је. Сви смо спрем­ни и здра­ви. Оче­ки­ва­ња су ве­ли­ка ка­да је на­ша се­лек­ци­ја у пи­та­њу. Ве­ру­јем да мо­же­мо да иза­ђе­мо као по­бед­ни­ци у ме­че­ви­ма. Али то тре­ба да до­ка­же­мо и на те­ре­ну, а да ће би­ти тако јед­но­став­но – не­ће!

Ту­ни­ша­ни, ре­ал­но за за­гре­ва­ње

Од Евро­пе и Тур­ске до Афри­ке и Ту­ни­са. Се­лек­ци­ја са африч­ког кон­ти­нен­та је ри­вал Ср­би­је у 2. ко­лу. Уз све по­што­ва­ње, ипак „пла­ви” су ап­со­лут­ни фа­во­ри­ти у том окр­ша­ју ко­ји је на про­гра­му у не­де­љу, од шест ча­со­ва по сред­ње­е­вроп­ском вре­ме­ну.

Од 2012. го­ди­не и пр­вог ме­ча Ср­ба и Ту­ни­ша­на и убе­дљи­вих 3:1, ри­вал ни­је ус­пео да па­ри­ра „ор­ло­ви­ма”.

Је­ди­но чи­ме мо­гу да се по­хва­ле про­тив­ни­ци су Ме­ди­те­ран­ске игре 2022. го­ди­не ка­да су ус­пе­ли да ски­ну „вре­дан скалп”. Све оста­ло је на та­су Ср­би­је.

По­след­њи меч се­лек­ци­је су од­и­гра­ле на Свет­ском пр­вен­ству 31. ав­гу­ста 2022. го­ди­не и био је то ла­ган по­сао за од­бој­ка­ше Ср­би­је – 3:0.