Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

У домовима здравља ускоро вакцинација против грипа

Вак­ци­на­ци­ја про­тив гри­па по­че­ће сле­де­ће не­де­ље на вак­ци­нал­ним пунк­то­ви­ма у до­мо­ви­ма здра­вља ши­ром Ср­би­је, а гра­ђа­ни­ма су на рас­по­ла­га­њу 364.500 до­за це­пи­ва. За ову се­зо­ну др­жа­ва је на­ба­ви­ла 344.700 че­тво­ро­ва­лент­них вак­ци­на про­из­во­ђа­ча „Абот” и 19.800 тро­ва­лент­них ко­је је про­из­вео Ин­сти­тут за ви­ру­со­ло­ги­ју, вак­ци­не и се­ру­ме „Тор­лак”.

У скла­ду са Пра­вил­ни­ком о про­гра­му оба­ве­зне и пре­по­ру­че­не иму­ни­за­ци­је ста­нов­ни­штва про­тив од­ре­ђе­них за­ра­зних бо­ле­сти, спро­во­ди се оба­ве­зна иму­ни­за­ци­ја осо­ба ко­је су у по­себ­ном ри­зи­ку од до­би­ја­ња те­шких фор­ми и ком­пли­ка­ци­ја гри­па. То су труд­ни­це, ста­ри­ји од шест ме­се­ци са хро­нич­ним по­ре­ме­ћа­ји­ма плућ­ног си­сте­ма (укљу­чу­ју­ћи и аст­му), хро­нич­ним по­ре­ме­ћа­ји­ма кар­ди­о­ва­ску­лар­ног си­сте­ма (ис­кљу­чу­ју­ћи хи­пер­тен­зи­ју), ме­та­бо­лич­ким по­ре­ме­ћа­ји­ма (ту спа­да­ју и ше­ћер­на бо­лест и го­ја­зност осо­ба са бо­ди мас ин­дек­сом ве­ћим од 40), бу­бре­жном дис­функ­ци­јом, хе­мо­гло­би­но­па­ти­јом, хро­нич­ним не­у­ро­ло­шким по­ре­ме­ћа­ји­ма, ма­лиг­ним обо­ље­њи­ма, без об­зи­ра на тре­нут­ни те­ра­пиј­ски ста­тус, иму­но­су­пре­си­јом (укљу­чу­ју­ћи ли­ца са ХИВ-ом и си­дом, осо­бе са функ­ци­о­нал­ном или ана­том­ском аспле­ни­јом…), као и па­ци­јен­ти код ко­јих је ура­ђе­но пре­са­ђи­ва­ње тки­ва и ор­га­на или се при­пре­ма­ју за тран­сплан­та­ци­ју. Вак­ци­на­ци­ја је ва­жна и за ста­ри­је од 65 го­ди­на, као и за чла­но­ве по­ро­ди­це бо­ле­сни­ка ко­ји су у по­ве­ћа­ном ри­зи­ку од ком­пли­ка­ци­ја гри­па а због од­ре­ђе­них про­бле­ма не мо­гу да до­би­ју вак­ци­ну.

У Ин­сти­ту­ту за јав­но здра­вље Ср­би­је „Др Ми­лан Јо­ва­но­вић Ба­тут” на­гла­ша­ва­ју да се, пре­ма епи­де­ми­о­ло­шким ин­ди­ка­ци­ја­ма, вак­ци­на­ци­ја спро­во­ди код осо­ба сме­ште­них и за­по­сле­них у ге­рон­то­ло­шким цен­три­ма, де­це, омла­ди­не и ста­рих ли­ца ко­ји бо­ра­ве у со­ци­јал­но-здрав­стве­ним уста­но­ва­ма и за­по­сле­них у тим уста­но­ва­ма. По­ред то­га, оба­ве­зна иму­ни­за­ци­ја про­тив гри­па спро­во­ди се и код за­по­сле­них у здрав­стве­ним уста­но­ва­ма.

‒ Че­тво­ро­ва­лент­на вак­ци­на про­тив гри­па са­др­жи два ти­па А ви­ру­са гри­па и два ти­па Б овог ви­ру­са, у скла­ду са пре­по­ру­ка­ма Свет­ске здрав­стве­не ор­га­ни­за­ци­је за се­вер­ну хе­мис­фе­ру и од­лу­ци Европ­ске уни­је за се­зо­ну 2023/2024. го­ди­не, а на осно­ву до­ми­нант­них ти­по­ва ви­ру­са гри­па ре­ги­стро­ва­них у цир­ку­ла­ци­ји у прет­ход­ној се­зо­ни за ко­је се оче­ку­је да мо­гу да иза­зо­ву ка­ко спо­ра­дич­но, та­ко и епи­де­миј­ско ја­вља­ње гри­па у по­пу­ла­ци­ји у се­зо­ни ко­ја сле­ди. Тро­ва­лент­на вак­ци­на про­тив гри­па са­др­жи два ти­па А и је­дан тип Б ви­ру­са гри­па – на­гла­ша­ва­ју у Ин­сти­ту­ту „Ба­тут”.

Вре­ме нео­п­ход­но за сти­ца­ње иму­ни­те­та из­но­си две до три не­де­ље на­кон вак­ци­на­ци­је, а пост­вак­ци­нал­ни иму­ни­тет ва­ри­ра и тра­је од шест до 12 ме­се­ци, па из то­га про­из­ла­зи по­тре­ба вак­ци­на­ци­је сва­ке го­ди­не, као и због ва­ри­ра­ња со­је­ва ви­ру­са гри­па ко­је се де­ша­ва то­ком сва­ке го­ди­не, од­но­сно се­зо­не.

‒ Има­ју­ћи у ви­ду раз­ли­чи­ту ефек­тив­ност вак­ци­не пре­ма уз­ра­сним ка­те­го­ри­ја­ма, по­треб­но је на­по­ме­ну­ти да се код вак­ци­ни­са­них осо­ба и у слу­ча­ју обо­ле­ва­ња раз­ви­ја бла­жа кли­нич­ка сли­ка и спре­ча­ва­ју мо­гу­ће те­же ком­пли­ка­ци­је. Код љу­ди ко­ји су у по­ве­ћа­ном ри­зи­ку, бо­лест мо­же има­ти за по­сле­ди­цу и смрт­ни ис­ход због се­кун­дар­но на­ста­лих ком­пли­ка­ци­ја (нај­че­шћа је за­па­ље­ња плу­ћа). Осим у слу­ча­ју по­твр­ђе­не при­вре­ме­не или трај­не кон­тра­ин­ди­ка­ци­је, вак­ци­ну је мо­гу­ће апли­ко­ва­ти код осо­ба ста­ри­јих од на­вр­ше­них шест ме­се­ци ка­да је у пи­та­њу че­тво­ро­ва­лент­на, од­но­сно 18 го­ди­на ка­да је у пи­та­њу тро­ва­лент­на вак­ци­на, пре­ма са­жет­ку ка­рак­те­ри­сти­ка ле­ка – до­да­ју у Ин­сти­ту­ту „Ба­тут”.

Вак­ци­на про­тив гри­па мо­же се да­ти исто­вре­ме­но са вак­ци­ном про­тив ко­ви­да 19 или це­пи­вом про­тив обо­ље­ња иза­зва­них стреп­то­ко­ку­сом пне­у­мо­ни­је за осо­бе у по­себ­ном ри­зи­ку, при че­му се вак­ци­не да­ју у раз­ли­чи­те екс­тре­ми­те­те.