logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Det behövs mer dialog med berörda Lundabor

Lund

Läsartext: Det behövs mer dialog med berörda Lundabor

Att man blivit vald ska inte innebära att man kör sitt eget race, utan hänsyn till opinionen. I stora frågor bör medborgarnas åsikt efterfrågas och beaktas, tycker Nils Norrsell.Bild: Bengt Arvidson

Politiker, som kommit till makten i ett demokratiskt val, har anledning att kommunicera med väljarna även efter valet. Att man blivit vald ska inte innebära att man kör sitt eget race, utan hänsyn till opinionen. I stora frågor bör medborgarnas åsikt efterfrågas och beaktas.

Vid kommunfullmäktigesammanträde den 28 mars 2019 togs beslut om rivning av Svaneskolan och uppförande av Hedda Anderssongymnasiet för 2 000 elever. Vet man vad Lundaborna tycker om detta? Bryr man sig om det? Har de, i god tid före beslutet, blivit ordentligt informerade och erbjudits att lämna synpunkter? Är man säker på att kostnaderna inte skenar? Det behövs en diskussion om alternativa, mindre kostsamma lösningar och ett större medborgarinflytande.

Man kan lätt få intrycket att politiker går i byggbolagens ledband och ser kritiska medborgare som hinder och som grus i maskineriet. Hade det inte varit lämpligt att ordna ett antal offentliga debatter om de tilltänkta planerna? Kostnaden beräknas ju bli över 800 miljoner kronor, och det råder osäkerhet om efterfrågan kommer att finnas i framtiden. Många utsocknes elever får lägga mycket tid och kostnader på resor. Trafikstörningar runt skolan är att vänta. Problem med lokaler uppstår för de elever som nu går på Svaneskolan. Droghandel blir ännu svårare att komma åt i en mastodontskola. Trivseln kan vara hotad och Lunds attraktivitet som studieort minska.

Flera samverkanskommuner har protesterat mot nuvarande avgifter och begärt att få pengar tillbaka. Politiker bör inte sätta skattebetalarnas pengar på spel. Än mindre bör de, utan att tillfråga Lundaborna, fatta beslut, som medför såväl ekonomisk risk som negativ miljöpåverkan, när alltför många samlas på en plats som inte från början varit tänkt för så många och för den trafikökning som kan förväntas. Riv upp beslutet och starta en dialog! Bristerna i den demokratiska processen strider mot kommunallagen. Ta lärdom av tidigare misstag.

När beslut om spårväg togs var över 70 procent av Lundaborna emot, bland annat därför att det redan då fanns billigare och bättre alternativ. Politikerna ansåg emellertid att en folkomröstning som begärts inte behövdes. Nu får oskyldiga skattebetalarna dras med en driftskostnad på 64 miljoner kronor om året i 33 år. Buss nummer 20, som i många år gått tom den sista biten till ESS, ska ersättas av tomma spårvagnar. Om det funnits större intresse för dialog hade möjligheten till kloka beslut ökat och Lund hade sluppit en massa onödiga utgifter och problem.

Nils Norrsell

Themes
ICO