Slovakia

Žiadateľom môže byť roľník i družstvo

A. Ako má pri vyčlenení pozemkov do podnájmu postupovať jeho vlastník a ako agropodnikateľ alebo družstvo


Ide o dohodu medzi žiadateľom ako vlastníkom a nájomcom jeho pozemkov.


Vlastník musí podať žiadosť písomne. Ak ide o neprístupný pozemok alebo ho nie je možné racionálne využívať, je doterajší nájomca takého pozemku povinný s vami ako jeho vlastníkom uzatvoriť podnájomnú zmluvu k iným pozemkom, a to len k tým, ktoré obhospodaruje.


Kópiu žiadosti žiadateľ súčasne doručí na okresný úrad na pozemkový a lesný odbor.


Družstvo ako nájomca má právo a povinnosť hospodárenia na vašich pozemkoch aj naďalej a za tých istých podmienok, aké sú upravené v podnájomnej zmluve. S vami ako s vlastníkom a zároveň žiadateľom o podnájom by mal mať uzavretú podnájomnú zmluvu, v ktorej sú uvedené podmienky a čas nájmu. Družstvo musí prednostne uzatvoriť podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté od Slovenského pozemkového fondu.

Súčasťou podnájomnej zmluvy je rozdeľovací plán, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predmet podnájomnej zmluvy, čiže označenie a ohraničenie podnájomného pozemku, mus

Football news:

Parejo and Coquelin has gone from Valencia to Villarreal
Coca: The win over Liverpool had a good impact on us. It is not easy to beat the European champion and the Premier League twice
Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A