logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Thailand

กฎ ก.พ. เปิดทางให้ข้าราชการบางตำแหน่ง อายุครบ 60 ทำงานต่อ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ. ให้ข้าราชการอายุครบ 60 ปี รับราชการต่อ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎ  ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปต้องเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป มีระยะเวลาต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มาใช้เป็นคุณสมบัติในการได้รับการพิจารณา ให้สามารถรับราชการต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ได้ อันเป็นการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย.

อ่านเพิ่มเติม...

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO