Thailand

"ประภัตร" จัดใหญ่งาน "เกษตร อัจฉริยะ" หวังนำนวัตกรรมสุดล้ำโชว์ (คลิป)

อ่านเพิ่มเติม...

ก.เกษตรฯ เตรียมจัดใหญ่มหกรรม "เกษตร อัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 โชว์นวัตกรรมทางการเกษตร ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรไทย 24 ธ.ค.63-1 ม.ค.64 ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการด้านบริหาร องค์การสะพานปลา และนายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ข่าวแนะนำ

นายประภัตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.63 ไปจนถึงวันที่ 1 ม.ค.64 ซึ่งได้รับเกียรติจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 24 ธ.ค. ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” มาปรับใช้ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิดสามประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

นายประภัตร กล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ อาทิ การประกวดสัตว์ที่เลี้ยงผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การประกวดกระบือ ไก่พื้นเมืองสวยงาม โคเนื้อ และแพะ จากกรมปศุสัตว์ การจัดแสดงผลงานวิจัยพันธุ์ข้าว นวัตกรรมการลดต้นทุน การแปรรูปและจำหน่ายข้าว จากกรมการข้าว กิจกรรมสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพในระยะสั้น เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีดครบวงจร จากมกอช. IoT นิทรรศการเกษตรนอนตีพุง พื้นที่ ส.ป.ก.ทองคำ จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นิทรรศการฝนหลวง พร้อมเครื่องบินฝนหลวง จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นิทรรศการวันดินโลก สาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จากกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศด้านน้ำ จากกรมชลประทาน

นิทรรศการเทคโนโลยีเรื่องกุ้งก้ามกราม และการประกวดปลาสวยงาม ปลากัด จากกรมประมง นิทรรศการสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช จากกรมวิชาการเกษตร นิทรรศการและการปล่อยสินเชื่อเงินกู้แก่เกษตรกร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นิทรรศการ Application Smart ME จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดแสดง Application พยากรณ์ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร นิทรรศการทำการเกษตรในพื้นที่แคบ โรงภาพยนตร์ 2 มิติ จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดแสดงการปลูกพืชในโรงเรียน (ทำน้อยได้มาก) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นิทรรศการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NBAC) และ Application กระดานเศรษฐี จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาแสดง

นอกจากนั้น ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคในราคาถูก อาทิ การประกวดและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตร การจำหน่ายสินค้ากลุ่มประมง จากองค์การสะพานปลา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย การแปรรูป หม่อน ถั่งเช่า และจำหน่ายสินค้า ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์หม่อน จากกรมหม่อนไหม นวัตกรรมเลี้ยงโคนม เครื่องรีดนมโค และแจกผลิตภัณฑ์นม จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และจำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร จากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน ได้ชมและศึกษาความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย นำกลับไปปฏิบัติ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า จ.สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก มีแหล่งน้ำธรรมชาติ การชลประทานเหมาะสมแก่การเกษตร พื้นที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนา และปศุสัตว์ ที่เป็นอาชีพหลักของประชากรมากกว่าร้อยละ 80 ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่กระทรวงเกษตรฯ ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ “เกษตรอัจฉริยะ” มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จะส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และภายในงานยังได้มีการจัดแสดงโชว์แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) รวมไปถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินดารา เช่น คาราบาว พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ และวงมหาหิงค์ ที่สำคัญมีการจัดงานเคาต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน.

Football news:

Filipe Luis: Simeone is not so good at communicating with players, but sometimes goes over pride
Ronaldo: Ronaldo is not the same as in Real Madrid. Now he knows how to control himself. Staying in the shadows for the entire match, he can harm the opponent in a minute
Soslan Gatagov is among the commentators of the Liverpool - Manchester United match on Okko. Track with Stognienko-separately
Ronald Koeman: Messi will decide whether to play with Athletic or not. With Leo Barcelona stronger, we lack his creativity
Deschamps on Benzema's racism allegations: I'll never forget it. He crossed the line. Under the influence of cruelty got my family
Ibrahimovic forced the defender to take off his gloves in his debut for Milan , otherwise the opponents will not be afraid of Zlatan's methods
Olivier Giroud: Zlatan thought he could still give something to European football, and he proved it. I'm ready too