Thailand

สืบสาน รักษา ต่อยอด ประมงสร้างชีวิต พระมหากรุณาธิคุณจาก ‘ในหลวง’ สู่ปวงชนชาวไทย     

สืบสาน รักษา ต่อยอด ประมงสร้างชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง สู่ปวงชนชาวไทย     

ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ เพื่อช่วยให้พสกนิกรใต้เบื้องพระยุคลบาทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร และได้นำมาสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ทุกปัญหาที่เป็นความทุกข์ยาก ทุกข์ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน จะได้รับการแก้ไขจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จนสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรไทย

กรมประมง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ที่นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกรที่ประกอบอาชีพด้านการประมง จากสนับสนุนพัฒนาให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกของการรักษาหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ทุ่มเททำงานเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สืบสาน รักษา และต่อยอด ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่า ด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้านการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 กรมประมงได้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งสิ้น 67 จังหวัด มีเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 77 โครงการ ใน 4 กิจกรรมหลักคือ หนึ่ง กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 229,658,000 ตัว

สอง กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมกับให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร และด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 9,200 ราย

สาม  กิจกรรมประมงโรงเรียน จำนวน 795 แห่ง

สี่  กิจกรรมจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 52 แห่ง

อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า เนื่องในวันมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทยปลื้มปีติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านประมง กรมประมงจึงกำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด สู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาเทโพ ปลาโพง และปลากระโห้ รวมจำนวนทั้งสิ้น ..39,500,000…. ตัว  อันนำมาซึ่งการเปิดโอกาสให้พันธุ์ปลาไทยเหล่านี้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำในธรรมชาติ และเกิดความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีต อีกทั้งก่อเกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

“ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อราษฏรทั้งประเทศจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ อีกทั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ และความทุกข์ยากเดือดร้อน  ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์ยากของราษฎรทุกหมู่เหล่า พร้อมได้ทรงพระราชทานแนวความช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นประสบปัญหาแตกต่างกัน จนเกิดการพัฒนาอาชีพ  พัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่  นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประโยชน์สุขดั่งเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้”นายมีศักดิ์ กล่าวในที่สุด

เพราะพระมหากรุณาธิคุณใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จึงนำมาซึ่งประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป …

Football news:

Ex-Barca coach Moreno on Messi: It's a pity that the best player in history can't finish his career at his favorite club
Loco and Marseille played on the symbols of the cities : in Cherkizovo they put a car out of a Taxi, the French showed the St. Basil's Cathedral
Arsenal did not make offers to Lacazette for a new contract. He can leave for free in the summer of 2022
Nagelsmann on technology: Football needs revolutionary changes, stop hiding behind traditions. We are lagging behind American football
Diego Simeone: Griezmann and Felix can play together. Atletico has an excellent squad
Berbatov on Ronaldo at Manchester United: Cavani is probably unhappy. After a great season, he lost number 7 and is no longer so important
Pep will not apologize for calling Man City fans to the stadium: If you don't want to come, you don't have to