Thailand

ทส.UNDP ปิดค่าย ACE Youth Camp 2020 ฟังเสียงผู้นำเยาวชนไทยสะท้อนมุมมอง

วันนี้ (25 ก.ย. 63) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ผ่านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme; UNDP) และรับฟังการสร้างสรรค์แนวทางการปรับพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเยาวชนที่ผ่านกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 โดยผู้นำเยาวชน 60 คน จากทุกภาคทั่วประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย และยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลในรายภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือเสนอวิธีการลดและจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชนโดยเน้นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเป้าหมายและแนวร่วมหลักในดำเนินการและขยายผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอการนำโมเดลโคกหนองนาไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ตนเอง เพื่อการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดำเนินการและพัฒนาการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน ภาคกลางเสนอวิธีการลดและจัดการขยะเศษอาหารในสถานศึกษาและชุมชนด้วยการสร้างและขยายเครือข่ายผู้นำเยาวชนและนวัตกรรมความคิดการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ และภาคใต้เสนอการนำงานวิจัยการตัดวงจรชีวิตของยุงโดยชีววิธีแทนการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเพื่อลดการระบาดของโรคมาใช้ดำเนินการจริง นอกจากนั้น ผู้นำเยาวชนยังได้มีความตกลงร่วมกันในการเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละภูมิภาคผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์หลังจากกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายโดยมีเยาวชนเป็นพลังสำคัญ และกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 นี้ เป็นการเริ่มต้นภารกิจอย่างเด่นชัดของผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่าย โดยมีผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนยินดีสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม...

Football news:

Messi scored 70 goals in the Champions League group stage. This is a record
All 4 of Messi's goals this season are scored from penalties. Three for Barcelona, one for Argentina
Greenwood scored for Manchester United in the Champions League at the age of 19 years and 27 days. Only Rooney did it at a younger age
Perez directed Bartomeu. Barcelona has followed Real Madrid in recent years. La Liga President on the European Premier League
Morata scored three times from offside in the Juventus - Barcelona match
Messi has provided 35 assists in the Champions League. Only Ronaldo has more (38) after Lionel's debut in the tournament
Dembele scored in both matches of the Champions League - Juventus and Ferencvaros. In La Liga, he did not score for more than a year