Tunisia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

حتى لا تبقى على الهامش... ...


æãä ÇáãÄßÏ Ãä ÛíÇÈ ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ¡ ÓæÇÁ ÈÅÑÇÏÊåÇ ÈÚÏ ãŞÇØÚÊåÇ ááÇäÊÎÇÈÇÊ¡ Ãæ ÈÊÛííÈåÇ ÈÓÈÈ ŞÑÇÑÇÊ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ æÈÑäÇãÌå æŞæÇäíäå æãÑÇÓíãå¡ íÄÏí Åáì äÊíÌÉ æÇÍÏÉ æåí ÇáÊÃËíÑ Úáì ãæŞÚ ÇáÃÍÒÇÈ ßáÈäÉ ÃÓÇÓíÉ áÅÏÇÑÉ ÇáÏæáÉ æÊÍÏíÏ ÊæÌåÇÊåÇ ÇáÚÇãÉ ãä ÌåÉ¡ æÚáì ÚáÇŞÊåÇ ÈÇáãæÇØäíä æÊæÇÕáåÇ ãÚ ÃİÑÇÏ ÇáÔÚÈ æŞÏÑÊåÇ Úáì ÇáÊÃËíÑ æÇáÇÓÊŞØÇÈ.

..

.


æÅä íÑì ÇáÈÚÖ Ãä ãÇ æÕáÊ Åáíå ÇáÃÍÒÇÈ Çáíæã åæ äÊíÌÉ áÈÑäÇãÌ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ æÊæÌåå äÍæ "ÚÒáåÇ æÊåãíÔåÇ "¡ ÅáÇ Ãä ÏÎæá åĞå ÇáåíÇßá ãÚÊÑß ÇáÍíÇÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáİÚáíÉ ææÖÚåÇ Úáì ãÍß ÇáÓáØÉ æÎíÇÑÇÊåÇ æÈÑÇãÌåÇ æÓíÇÓÇÊåÇ ÎáÇá ÇáÚŞÏ ÇáãÇÖí "åí ÇáÃÓÈÇÈ ÇáÑÆíÓíÉ İí ÚÏã ŞÏÑÊåÇ Úáì ÊÌÇæÒ ÇáãÑÍáÉ ÇáÑÇåäÉ æİÔáåÇ İí ÅíÌÇÏ ÔÚÇÑÇÊ ÊÍÑß ÇáÂáÇİ æÊÌãÚåã Úáì åÏİ æÇÍÏ"¡ æİŞ ãÇ íÑÇå ÇáãÊÇÈÚæä ááÔÃä ÇáÓíÇÓí.

ÌäÊ Úáì äİÓåÇ ...ÇáÃÍÒÇÈ


.....

ŞÇá ÇáãÍáá ÇáÓíÇÓí ÕáÇÍ ÇáÏíä ÇáÌæÑÔí ¡ İí ÊÕÑíÍ á(æÇÊ)¡ "Úáì ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ Ãä ÊÏÑß æÊÚÊÑİ ÈÃäåÇ åí ãä ãåÏÊ áåĞÇ ÇáæÖÚ æÊÓÈÈÊ İí ÎáŞå ãä ÎáÇá ÇÑÊßÇÈ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÃÎØÇÁ ÇáÊí áÇ íÑíÏ ÇáßËíÑ ãäåã ÇáÇÚÊÑÇİ ÈåÇ Åáì ÍÏ ÇáÂä¡ æáÇ Ãä íŞæãæÇ ÈãÑÇÌÚÇÊ ÍŞíŞíÉ"¡ ãÚÊÈÑÇ Ãä ÊæÇÕá ÇáÊäÇİÑ æÇáÕÑÇÚ İí ãÇ Èíä ÇáÃÍÒÇÈ Åáì Çáíæã íÏá Úáì ÚÏã äÖÌåÇ.

æÇÚÊÈÑ Ãä ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ ÊÚÇäí ÃÒãÉ ãÕÏÇŞíÉ æÅäßÇÑ áÚÏã ŞÏÑÊåÇ Úáì ÇáÊØæÑ Öãä ÇáÓíÇŞ ÇáÊÇÑíÎí æÇáÓíÇÓí ÇáÌÏíÏ æÇáãÊÌÏÏ ¡ ãÔÏÏÇ Úáì ÖÑæÑÉ Ãä ÊÊİŞ ÇáÃÍÒÇÈ Úáì ãßÇäÊåÇ ææÖÚåÇ İí Ãí ÓíÇŞ æİí Ãí ãÑÍáÉ¡ áÃä ãÇ íÍÏË ÇáÂä åæ ßÓÑ áßá ãÇ Êã ÊÃÓíÓå ãä ŞÈá ßÑßÇÆÒ áÇÍÊãÇá ŞíÇã äÙÇã ÏíãŞÑÇØí".

æÃÖÇİ Ãä åĞå ÇáÊÔßíáÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ "íÌÈ Ãä ÊŞÑ ÈÃäåÇ ÖÚíİÉ æåÔÉ æŞÇÈáÉ ááÊÍæá İí ÇáÇÊÌÇå ÇáãÚÇßÓ¡ æßÃäåÇ ÛíÑ ãÏÑßÉ áÏæÑåÇ ÇáÃÓÇÓí æÇáÇÓÊÑÇÊíÌí İí ÚãáíÉ ÇáÈäÇÁ ÇáÏíãŞÑÇØí"¡ ÍÓÈ ÊÚÈíÑå.

ãä ÌåÊå ÃæÖÍ ÃÓÊÇĞ ÇáÊÇÑíÎ ÇáãÚÇÕÑ æÇáãÍáá ÇáÓíÇÓí ÚÈÏ ÇááØíİ ÇáÍäÇÔí İí ÊÕÑíÍ áÜ(æÇÊ) Ãä ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ áíÓ áåÇ ÊÌÑÈÉ İÚáíÉ æáÇ ËŞÇİÉ ÓíÇÓíÉ ÍŞíŞíÉ ÓæÇÁ ŞÈá ÇáÇÓÊŞáÇá Ãæ ÈÚÏå Ãæ ÍÊì ÈÚÏ ÇáËæÑÉ¡ÈÇÓÊËäÇÁ ÚÏÏ ÖÆíá ãä ÇáÃÍÒÇÈ ĞÇÊ ÇáÊæÌå ÇáÇíÏíæáæÌí ãËá ÍÑßÉ ÇáäåÖÉ æÍÒÈ ÇáÚãÇá¡ æáĞáß İÅä åĞå ÇáÃÍÒÇÈ ãÇÒÇáÊ ÊÑÊßÈ ÇáÃÎØÇÁ ĞÇÊåÇ ÑÛã ÏÎæáåÇ ãÚÊÑß ÇáÍíÇÉ ÇáÓíÇÓíÉ æÊÍãáåÇ ãÓÄæáíÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÔÃä ÇáÚÇã ãäĞ ÓäÉ 2011 .

æÃÖÇİ Ãäå äÊíÌÉ áÊÌÑÈÊåÇ ÇáãÍÏæÏÉ İí ÇáÚãá ÇáÓíÇÓí æÇáÍÒÈí æÇáÊÚÇØí ãÚ ÇáäÇÓ¡ ŞÏãÊ åĞå ÇáÃÍÒÇÈ İí ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÈÑÇãÌ ææÚæÏÇ "ãÖÎãÉ æÛíÑ æÇŞÚíÉ æÛíÑ ŞÇÈáÉ ááÊÍŞíŞ" ããÇ ÌÚáåÇ ÊİŞÏ ãÕÏÇŞíÊåÇ áÏì ÇáãæÇØäíä¡ Åáì ÌÇäÈ ÓáæßåÇ ÇáÓíÇÓí ÇáãÌÓÏ ÈÇáÎÕæÕ İí ÇáÊÍÇáİÇÊ æÇáÎØÇÈ ÇáÓíÇÓí ÇáĞí íßæä İí ÃÛáÈ ÇáÃÍíÇä "ãÊØÑİÇ İí ÇáãØÇáÈ" æÛíÇÈ ÇáËŞÇİÉ ÇáÏíãŞÑÇØíÉ ÇáÍŞíŞíÉ ÏÇÎá åíÇßáåÇ æåí ßáåÇ ÚæÇãá ÃÏÊ Åáì äİæÑ ÇáäÇÓ ãäåÇ.

ßãÇ ÑÃì Ãä ÇáÃÍÒÇÈ ŞÏ ÃÚØÊ ÕæÑÉ ãÔæåÉ ááÍÒÈ ÎÇÕÉ ãä ÎáÇá ÇáÕæÑÉ ÇáÊí äŞáåÇ ÇáÈÑáãÇä ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáÚÔÑ ÇáãÇÖíÉ¡ æáĞáß "ÃÕÈÍ áÃÛáÈíÉ ÇáãæÇØäíä ¡ÈÚÏ 25 ÌæíáíÉ¡ äæÚ ãä ÇáßÑå Úáì ÇáãÓÊæì ÇáÃÎáÇŞí" ÍÓÈ ÊŞÏíÑå¡ ãÔíÑÇ Åáì Ãä ÇáÇäÔŞÇŞÇÊ æÇáÇäŞÓÇãÇÊ ÏÇÎá ÇáÃÍÒÇÈ æÚÏã ŞÏÑÊåÇ Úáì ÇáÚãá İí ÈÑäÇãÌ æÇÍÏ¡ ÒÇÏÊ İí äİæÑ ÇáãæÇØäíä ãäåÇ.

áÇÈÏ ãä ãÑÇÌÚÇÊ ÚãíŞÉ ááÃÍÒÇÈ ÍÊì áÇ ÊÈŞì Úáì ÇáåÇãÔ

æíÚÊÈÑ ÇáÌæÑÔí Ãä ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ ãØÇáÈÉ ÈÇáŞíÇã ÈäŞÏ ĞÇÊí æÈÃä Êßæä æÇÚíÉ ÈÃä ÇáæÖÚ ŞÏ ÇÎÊáİ ÊãÇãÇ ÚãÇ ßÇä Úáíå ŞÈá 25 ÌæíáíÉ æÚáíåÇ Ãä ÊÈäí ÇÓÊÑÇÊíÌíÉ æËŞÇİÉ ÓíÇÓíÉ ÌÏíÏÉ¡ æÃä ÊŞæã ÈãÑÇÌÚÇÊ ÌĞÑíÉ Úáì ãÓÊæì ÇáÃåÏÇİ æÇáÈÑÇãÌ ¡ ãÔíÑÇ İí åĞÇ ÇáÕÏÏ¡ Åáì Ãä ÌÒÁ ßÈíÑÇ ãä ÇáÃÍÒÇÈ İí ÊæäÓ áÇ íãáß ÈÑÇãÌ Èá íãáß ÔÚÇÑÇÊ æÃäåÇ ÊÚíÔ ÃÒãÉ İí ÊÚÇãáåÇ ãÚ ÇáÌãåæÑ æáÇ ÊÍÓä ÇáÊæÇÕá ãÚå.

æíÚÊŞÏ ÇáãÊÍÏË Ãä ÇáÑÆíÓ ŞíÓ ÓÚíÏ ŞÏ åãÔ ÇáÃÍÒÇÈ áßä ÑÛã Ğáß ãÇÒÇá ÏæÑåÇ ææÌæÏåÇ ŞÇÆãÇ "áÃä ÇáÌãíÚ Úáì æÚí ÊÇã Ãäå áÇ ÏíãŞÑÇØíÉ Ïæä ÃÍÒÇÈ"¡ ÔÑØ Ãä ÊŞæã ÈãÑÇÌÚÇÊ ÌæåÑíÉ æÅáÇ "İÅäåÇ ÓÊÈŞì Úáì ÇáåÇãÔ æÑÈãÇ ÊÚÌá ÈÃä ÊÏİä äİÓåÇ ÈäİÓåÇ"¡ ãáÇÍÙÇ Ãä ÇáÃÍÒÇÈ ãØÇáÈÉ ÈÃä ÊÚíÏ ÈäÇÁ ÊÇÑíÎåÇ ãä ÌÏíÏ æÊÖÚ ÊÌÇÑÈåÇ ÇáÓÇÈŞÉ Úáì ÇáÓØÍ æÊÓáØ ÚáíåÇ ÃÖæÇÁ ÇáäŞÏ ÇáÚãíŞ áÚáåÇ ÊÈäí ŞíÇÏÇÊ æÒÚÇãÇÊ ÌÏíÏÉ æ ÊÓÊØíÚ Ãä ÊÍæá ÖÚİåÇ ŞæÉ".

æáİÊ ÚÈÏ ÇááØíİ ÇáÍäÇÔí ÈÏæÑå Åáì Ãä åĞå ÇáÃÍÒÇÈ ÛíÑ ŞÇÏÑÉ Úáì ÇáİÚá æåí ÊŞæã İŞØ ÈÑÏ ÇáİÚá æáíÓÊ áåÇ ÇáŞÏÑÉ Úáì ÕíÇÛÉ ÈÑÇãÌ ÈÏíáÉ Ãæ ÅÎÑÇÌ ÇáãæÇØäíä ááÔÇÑÚ ÈÇáÂáÇİ æÚáì Î᪠ÔÚÇÑÇÊ ÊÓÊŞØÈ ÇáÌãÇåíÑ ÈÔßá ßÈíÑ.

æÃÖÇİ Ãä ÊÌÑÈÉ ÇáÇäÊŞÇá ÇáÏíãŞÑÇØí åí ãÑÇßãÉ ááÏÑæÓ æãä ÇáãÄßÏ Ãä íÓÊİíÏ ÇáãÌÊãÚ ÇáÓíÇÓí ãä ÇáÊÌÑÈÉ æíÊØæÑ æíäÊŞá Åáì ËŞÇİÉ æÓáæß ÌÏíÏ áßä ÔÑØ ÇáŞíÇã ÈÇáäŞÏ ÇáĞÇÊí ááÓáæß æÇáÎØÇÈ ÇáĞí íÌÈ Ãä íßæä æÇŞÚíÇ æãÑäÇ¡ ÍÓÈ ÊŞÏíÑå.

ßãÇ ÃÔÇÑ Åáì Ãä ÇáÃÎØÑ Úáì ÇáÃÍÒÇÈ åæ ÓíÇÏÉ ÇáäÑÌÓíÉ áÏì ŞíÇÏÇÊåÇ æÚÏã ÏãŞÑØÉ åíÇßáåÇ æÚãáåÇ¡ "Ğáß Ãä ßá ÇáŞíÇÏÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ İí ÊæäÓ¡ ÊŞÑíÈÇ¡ ÊÑì ÃäåÇ áÇ ÊÚæÖ æáÇ ÊÊÑß ãßÇäåÇ ááÔÈÇÈ æáÇ ÊÚØíå ÇáİÑÕÉ ÊÓÊÚãáå æÙíİíÇ İí ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ Ãæ İí ÇáãÚÇÑß".

áÇ ÏíãŞÑÇØíÉ Ïæä ÃÍÒÇÈ

æÚä ãÓÊŞÈá ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ ÈÚÏ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÊÔÑíÚíÉ¡ áİÊ ÇáÍäÇÔí Åáì Ãäå "áÇ ÊæÌÏ ÏíãŞÑÇØíÉ Ïæä ÃÍÒÇÈ æÏæä ãÄÓÓÇÊ ÍÒÈíÉ " ¡ áĞáß İÅä "åĞå ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ æÑÛã İÔá ÇáÃÍÒÇÈ ÓÊİŞÏ ãÕÏÇŞíÊåÇ" æáßäåÇ İí ÇáãŞÇÈá áä ÊÚØí ŞíãÉ ááÃÍÒÇÈ æáä ÊŞÏã áåÇ ÏİÚÇ ÌÏíÏÇ áÊÌÏ áåÇ ãßÇäÇ İí ÇáãÓÊŞÈá áÃä ÇáãÔßá ÇáÍŞíŞí íßãä İí ÇáÃÍÒÇÈ İí ÏÇÎáåÇ.

æŞÇá "ÈÚÏ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ áÇ íãßä Ãä Êßæä ÍíÇÉ ÏíãŞÑÇØíÉ Ïæä ÃÍÒÇÈ¡ æáÇ íãßä ááÃÍÒÇÈ Ãä ÊäÏËÑ ÈÔßá ßáí áßä ÚÏÏåÇ Óíßæä ÃŞá ÈßËíÑ¡ ÓÊÈŞì ÎãÓÉ Ãæ ÚÔÑÉ ÃÍÒÇÈ Êßæä áåÇ ÇáŞÏÑÉ Úáì ÇáÇÓÊãÑÇÑ áßäåÇ ÓÊÓÊãÑ ÖÚíİÉ æÛíÑ ŞÇÏÑÉ Úáì ßÓÈ ÇáäÇÓ "¡ ãĞßÑÇ ÈÃä ßá ÇáÃÎØÇÁ ÇáÊí ÑÇßãÊåÇ ÇáÃÍÒÇÈ ÊÓÈÈÊ İí ÙÇåÑÉ ÇáÚÒæİ ááÇäÎÑÇØ İí ÃäÔØÊåÇ æÇáÇäÊãÇÁ áåÇ¡ ÍÓÈ ÑÃíå.

ÃãÇ Úä ãÓÃáÉ Êßæíä ÇáÌÈåÇÊ æÇáÊÍÇáİÇÊ æÅä ßÇä ãä Çáããßä ÇÚÊÈÇÑåÇ æÓíáÉ áÇÓÊÚÇÏÉ ãæŞÚ ÇáÃÍÒÇÈ İí ÇáãÔåÏ ÇáÓíÇÓí¡ İŞÏ ÃİÇÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ÇáÌæÑÔí ÈÃä ÇáæÇŞÚ íİÑÖ Úáì ÇáÃÍÒÇÈ Ãä ÊáÊŞí İí ÅØÇÑ ÌÈåÇÊ ÍÓÈ ÊŞÇÑÈ ÇáãİÇåíã æÇáãÕÇáÍ ÇáÊí ÊÌãÚåã æáßä ÔÑØ Ãä áÇ ÊÑÇßã åĞå ÇáÊÍÇáİÇÊ ÇáÃÎØÇÁ ÇáÊí ÇÑÊßÈÊåÇ İí ÇáÓÇÈŞ æÃä áÇ ÊÚæÏ ááÊäÇÍÑ æÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÖíŞÉ.

æÃÚÑÈ Úä ÇáÃãá İí Ãä ÊÊÌÇæÒ ÇáÃÍÒÇÈ ÎÕæãÇÊåÇ ÇáŞÏíãÉ áßí ÊÈäí ÌÈåÉ ÚÑíÖÉ ÊäÌÍ İí ÊÛííÑ ãæÇÒíä ÇáŞæì æİí ÇáÚæÏÉ áÈäÇÁ ÇáÊæÇÒä ÇáÓíÇÓí İí ÇáÈáÇÏ.

æİí ÇäÊÙÇÑ ÇáÊÔßíáÉ ÇáäíÇÈíÉ ÇáÊí ÓÊİÑÒåÇ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÊÔÑíÚíÉ¡ ãä ÃİÑÇÏ ÔÊÇÊ áÇ ÑÇÈØ İßÑí æáÇ ÇíÏíæáæÌí ÈíäåÇ¡ íÈŞì ãÕíÑ ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ ÛíÑ ãÚáæã¡ æÅä ßÇäÊ ÓÊßÊİí ÈÇáÊäÏíÏ æÇáæÚíÏ¡ áÇ ÓíãÇ Ãä ãÇ ÊãÑ Èå Çáíæã ãÎÊáİ Úä ÇáİÊÑÇÊ ÇáÓÇÈŞÉ¡ ãÎÊáİ Úä ÇáäÔÇØ İí ÇáÓÑíÉ Ãæ İí ÃÍÒÇÈ "ßÑÊæäíÉ" ÊÄËË ÇáãÔåÏ ÇáÓíÇÓí æÊÒíäå.