Tunisia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

موجة الحرارة الاستثنائية تتسبب في العديد من الانقطاعات الكهربائية


ÓÌáÊ ÇáÔÑßÉ ÇáÊæäÓíÉ ááßåÑÈÇÁ æÇáÛÇÒ ÇäŞØÇÚÇÊ ßåÑÈÇÆíÉ Úáì ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÌåÇÊ ÊÓÈÈÊ İí ÃÚØÇÈ Úáì ãÓÊæì ÇáÔÈßÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ¡.
æÃæÖÍÊ ÇáÔÑßÉ İí ÈáÇÛ¡ ÇáÃÑÈÚÇÁ¡ Ãä ÇáÇäŞØÇÚÇÊ äÇÊÌÉ Úä ÊæÇÕá ÇÑÊİÇÚ ãæÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÇÓÊËäÇÆíÉ ÎáÇá åĞÇ Çáíæã.

æáİÊÊ ÇáÔÑßÉ¡ Åáì Ãä "ßÇİÉ ÇáæÍÏÇÊ ÇáİäíÉ æÇáãíÏÇäíÉ ææÍÏÇÊ ÇáÊÏÎá ÇáÓÑíÚ ÇáÊÇÈÚÉ ááÔÑßÉ ãÌäÏÉ áÊÃãíä ÇÓÊãÑÇíÉ ÇáÊÒæíÏ ÈÇáßåÑÈÇÁ æÇáÊÏÎá áÅÕáÇÍ ÇáÃÚØÇÈ ÇáÎÇÑÌÉ Úä äØÇŞåÇ İí ÇáÅÈÇä".


ßãÇ ÊæŞÚÊ ÊÓÌíá ĞÑæÉ ÇÓÊåáÇß ßåÑÈÇÁ ÊÊÌÇæÒ ĞÑæÉ ÃãÓ¡ ÇáËáÇËÇÁ¡ ÇáÊí ÈáÛÊ 4615 ãíÛÇæÇÊ İí ÍÏæÏ ÇáÓÇÚÉ ÇáÑÇÈÚÉ ÈÚÏ ÇáÒæÇá.

..


æÃÔÇÑÊ ÇáÔÑßÉ İí ÇáÈáÇÛ ĞÇÊå¡ Åáì Ãä ãæÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ ÇáÇÓÊËäÇÆíÉ ÇáÊí ÊÌÇæÒÊ 50 ÏÑÌÉ İí ÇáÙá ÍÓÈ ÇáÃÑÕÇÏ ÇáÌæíÉ¡ ÊÓÈÈÊ İí ÇÑÊİÇÚ ÇáØáÈ Úáì ÇáßåÑÈÇÁ äÊíÌÉ ááÅŞÈÇá ÇáãßËøİ Úáì ÊÔÛíá ÇáãßíİÇÊ.