Hoi dong Nhan dan tinh An Giang thong qua 6 nghi quyet quan trong hinh anh 1Các đại biểu tham dự kỳ họp tại điểm cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 28/10, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Qua xem xét, thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa-xã hội.

Bốn nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, ngân sách như: phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh; ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh.

[An Giang tái áp dụng quy định cấm ra đường ban đêm để phòng dịch]

Đối với nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 16.880 tỷ đồng.

Phân bổ cho các địa phương cấp huyện quản lý hơn 2.580 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư tập trung hơn 1.980 tỷ đồng, vốn thu tiền sử dụng đất là 600 tỷ đồng và cấp tỉnh quản lý gần 14.300 tỷ đồng.

Hai nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa-xã hội, gồm: quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

Để thực hiện tốt các nghị quyết, ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cần đặc biệt quan tâm Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Văn Nưng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép như: vừa phòng, chống dịch COVID-19 thành công, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; vừa phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)