Iran

احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند


مسأله 1653- اگر انسان عمداً و از روي اختيار كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد روزه او باطل مي شود1، و چنانچه از روي عمد نباشد اشكال ندارد2، ولي جنب اگر بخوابد و به تفصيلي كه در مسأله 31630 گفته شد تا اذان صبح غسل نكند روزه او باطل است4.

اين مسأله در رساله آيات عظام بهجت و سبحانی نيست

1- نوري: چه عالم باشد چه جاهل حتي بنابراحتياط واجب در مورد جاهل قاصر...

2- فاضل: و فرقي نمي كند بين روزه ماه رمضان و غير آن و بين روزه واجب و مستحب...

مكارم: هرگاه يكي از امور نه گانه اي را كه قبلاً گفته شد، سهواً يا بدون اختيار بجا آورد روزه اش صحيح است...

زنجاني: چنانچه از روي عمد نباشد یا متوجّه نباشد که روزه است روزه اش باطل نمي شود، ولي بقاء بر جنابت در سه مورد باعث بطلان روزه مي گردد، هر چند عمدي نباشد:

1- بقاء بر جنابت در خواب دوم به بعد.(با توضیحی که در مسأله 1630 و 1631 گذشت).

2- قضاي ماه رمضان.

3- اگر غسل جنابت را فراموش كند و پس از گذشتن ماه رمضان متوجّه شود و همچنين است اگر براي خنك شدن يا بي جهت آب در دهان بگرداند و بي اختيار فرو رود به تفصيلي كه در مسأله [1688] مي آيد.

3- وحید: در مسأله [1628]...

4- سیستانی: و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه گفته شد روزه را باطل می کند اگر در این جهل کوتاهی نکرده باشد و تردیدی هم نداشته باشد یا آنکه اعتماد بر حجت شرعی داشته باشد اگر آن چیز را انجام دهد روزه اش باطل نمی شود مگر در خوردن و آشامیدن و جماع.

*****

مظاهری: مسأله- اگر انسان از روی ندانستن مسأله کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد گرچه در یاد گرفتن مسأله کوتاهی کرده باشد روزه او صحیح است ولی معصیت کرده است.

مسأله 1654- اگر روزه دار سهواً يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي كند انجام دهد 1و به خيال اينكه2 روزه اش باطل شده عمداً دوباره يكي از آنها را بجا آورد، روزه او باطل مي شود3.

اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست

1- زنجانی:وبه خیال اینکه روزه اش باطل شده درادامه روزنيّت روزه نکند روزه اش باطل است هرچند کاری که روزه راباطل می کند انجام ندهد

2-سيستاني: به اعتقاد اينكه...

مکارم:به گمان اینکه ...

3- مكارم: روزه اش باطل نمي شود، ولي احتياط مستحب، قضاي آن است.

سيستاني: حكم مسأله گذشته درباره او جاري مي شود.

مسأله 1655- اگر چيزي به زور در گلوي روزه دار بريزند، يا سر او را به زور در آب فرو برند روزه او باطل نمي شود1. ولي اگر مجبورش كنند2 كه روزه خود را 3 باطل كند مثلاً به او بگويند: اگر غذا نخوري ضرر مالي يا جاني به تو مي زنيم و خودش براي جلوگيري از ضرر چيزي بخورد، روزه او باطل مي شود4.

اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست.

1- سیستانی،وحید،مظاهری:اگرچیزی به زور درگلوی روزه دار بریزند روزه او باطل نمی شود...

2- وحید: ولی اگر اکراهش کنند...

3- سيستاني: به خوردن يا آشاميدن يا جماع...

4- سيستاني: و در غير آن سه چيز نيز بنابراحتياط واجب باطل شود.

*****

زنجاني: مسأله- اگر چیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند روزه او باطل نمی شود، همچنين است در ساير مبطلات ، مگر عمداً خود را در چنين شرايطي قرار داده باشد، ولي اگر مجبورش كنند كه كارهايي را كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، مثلاً به او بگويند: اگر غذا نخوري ضرر جاني به تو مي زنيم و خودش براي جلوگيري از ضرر چيزي بخورد، روزه او باطل مي شود.

مسأله 1656- روزه دار نبايد جايي برود كه مي داند چيزي در گلويش مي ريزند يا مجبورش مي كنند كه خودش روزه خود را باطل كند1، اما اگرقصد رفتن كند و نرود يا بعد از رفتن چيزي به خوردش ندهند روزه او صحيح است و چنانچه از روي ناچاري كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد2 روزه او باطل مي شود، ولي اگر چيزي در گلويش بريزند باطل شدن روزه او محل اشكال است3.

اين مسأله دررساله آيت الله بهجت نيست

1- اراكي: و چنانچه رفت و از روي ناچاري كاري كه روزه را باطل مي كند انجام داد و يا چيزي درگلويش ريختند روزه او باطل مي شود، بلكه اگر قصد رفتن كند و نرود باز هم روزه او باطل است.

سيستاني: و اگر برود و از روي ناچاري خودش كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد روزه او باطل مي شود و همچنين است بنابراحتياط لازم اگر چيزي را در گلويش بريزند.

سبحانی: اگر قصد رفتن به چنین مکانی کند خواه برود یا نرود و خواه چیزی در گلویش بریزند یا نریزند روزه او باطل است.

2- فاضل: و از اول هم بداند كه ناچار مي شود روزه او باطل مي شود.

3- مظاهری: روزه او صحیح است اگرچه معصیت نموده است.

*****

گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي، نوري: مسأله- روزه دار نبايد جايي برود كه مي داند (گلپايگاني، صافي: يا ايمن از آن نباشد كه) چيزي درگلويش مي ريزند يا مجبورش مي كنند كه خودش روزه خود را باطل كند و اگر برود و چيزي در گلويش بريزند، يا از روي ناچاري خودش كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد روزه او باطل مي شود، بلكه اگر قصد رفتن كند، اگر چه نرود روزه اش باطل است.

زنجاني: مسأله- روزه دار در روزهاي واجب كه وقت آن تنگ است، مانند روزه ماه رمضان و روزه قضاي ماه رمضان كه وقتش تنگ شده، نبايد جايي برود كه مي داند چيزي در گلويش ميريزند يا مجبورش مي كنند كه خودش روزه خود را باطل كند، و اگر با توجه به این امر به چنین جایی برود و چيزي در گلويش بريزند، يا ازروي ناچاري كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد روزه او باطل مي شود بلكه اگر با توجه به مسأله، تصميم به رفتن داشته باشد، روزه اش باطل مي شود، اگر چه از تصميمش منصرف شده و به آنجا نرود. و در این صورت همانند کسی است که قصد روزه نکرده است که تفصیل آن در مسأله های [1554] و [1564] و[1565] گذشت.

مكارم: مسأله- احتياط واجب آن است كه روزه دار به جايي نرود كه مي داند چيزي در گلويش مي ريزند يا مجبورش مي كنند كه روزه را افطار كند، اما اگر قصد رفتن كند و نرود يا بعد از رفتن، چيزي به خوردش ندهند روزه اش صحيح است.

Football news:

Andujar Oliver on deletions: Fati went too far in the foot, and the foul on the Peak was even more dangerous, perhaps
Atalanta extended the winning streak to 11 matches, beating Sampdoria-2:0
Milner played his 536th game in the Premier League and was ranked in the top 5 of the League in games played
Barca midfielder Fati is removed in the Derby with Espanyol. He spent 5 minutes on the field
Suarez scored 195 goals for Barcelona and finished third in the club's top scorer list
Daniele de Rossi: People call Messi cowardly, but they are afraid to ask their wives for a remote control from the TV
Daniele de Rossi: Ronaldo is comparable to Messi in goals and trophies, but Leo's game is more fun