Iran

مکروهات روزه


مسأله 1657- چند چيز براي روزه دار مكروه است و از آن جمله است:

دوا ريختن به چشم 1و سرمه كشيدن در صورتي كه مزه يا بوي آن به حلق برسد، انجام دادن هر كاري كه مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف مي شود، انفيه كشيدن2 اگر نداند كه به حلق مي رسد و اگر بداند به حلق مي رسد جايز نيست3، بو كردن گياههاي معطر ، نشستن زن درآب4، استعمال شياف5 ، تر كردن لباسي كه در بدن است، كشيدن دندان و هر كاري كه بواسطه آن از دهان خون بيايد، مسواك كردن به چوب تر6 و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن مني زن خود را ببوسد، يا كاري كند كه شهوت خود را به حركت در آورد7 و اگربه قصد بيرون آمدن مني باشد در صورتي كه مني بيرون آيد روزه او باطل مي شود8.

اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست

1- مکارم: اما اگر یقین دارد به فضای حلق می رسد و فرو رود برای روزه اشکال دارد...

مظاهری: برای روزه دار سیزده مورد مکروه است: 1- مسافرت برای فرار از روزه. 2- ریختن داروی چشم...

2- سيستاني: دارو در بيني ريختن...

3- زنجاني: انفيه كشيدن اگر نداند كه بلعيده مي شود، و اگر بداند بلعيده مي شود جايز نيست...

سبحانی: اگر بداند به حلق می رسد نباید انجام دهد...

4- گلپايگاني، صافي: أحوط ترك نشستن زن است در آب...

مكارم: بنابر احتياط ...

5- مکارم: استعمال شیاف به جهت درمان بنابراحتیاط...

6- گلپايگاني، صافي، تبريزي: [و] بي جهت آب با چيزي در دهان كردن...

مکارم: کشیدن دندان و هر کاری که سبب خون آمدن از دهان و موجب ضعف شود، [و] مسواک کردن با چوب تازه...

خوئي، سيستاني،وحید: [و] بي جهت آب يا چيز رواني در دهان كردن...

زنجانی: [و] بي جهت آب يا چيز رواني در دهان کردن ؛ بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد و اگر با توجه به مسأله و به قصد بیرون آمدن منی باشد روزه او باطل می شود همچنین اگر به قصد بیرون آمدن منی نباشد ولی اطمینان داشته باشد که با این کار منی بیرون می آید و در این دو صورت اگر منی بیرون نیاید همانند کسی است که قصد روزه نکرده است.

7- سيستاني: [پايان مسأله]

فاضل: و مطمئن باشد كه با اين قبيل كارها از او منی بيرون نمي آيد و اگر اطمينان نداشته باشد كه مني بيرون نمي آيد در صورتي كه مني بيرون آيد روزه او باطل مي شود.

مظاهری: [و] هر کاری که شهوت را تحریک کند.

8- اراكي، خوئي، گلپايگاني، وحید، صافي، تبريزي، نوري، سبحانی : اگر به قصد بيرون آمدن مني باشد روزه او باطل مي شود.(سبحانی: اگر چه منی بیرون نیاید).

مکارم: بوسیدن همسر بدون قصد بیرون آمدن منی، و هر کاری که شهوت را به حرکت دراورد، اما اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد روزه او باطل می شود.

Football news:

Coach of Orenburg Pro 0:1 with Rubin: Morally devastated, could have drawn
Kike Setien: Griezmann played a great match, understood Messi well, scored a great goal. We changed something
Barca President on the Real Madrid match: VAR always favours one team. I have an unpleasant feeling
Faty scored the 9,000 th goal in the history of Barcelona
Griezmann scored in La Liga for the first time since February with a pass from Messi
Suarez came out on the 3rd place in the list of the best Barca Goalscorers in history
Guardiola lost 3 away games in a row in the League for the first time in his career