logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Turkey

Myanmar tek bir Arakanlıyı almadı 

Türkiye’nin Nepido Büyükelçisi Kerem Divanlýoðlu, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada Türkiye’nin Arakan konusundaki tutumunun, sahada ve masada yürüttüðü aktif ve güçlü diplomasinin örneði olduðunu söyledi. Büyükelçi Divanlýoðlu, Türkiye’nin uluslararasý alanda Arakanlý Müslümanlara (Rohingyalar) destek faaliyetlerine öncülük ettiðini, bu desteðin üç boyutta sürdürüldüðünü ifade etti. Ýlk boyutun, uluslararasý platformlar olduðunu vurgulayan Divanlýoðlu, Türkiye’nin Birleþmiþ Milletler, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý gibi uluslararasý platformlardaki giriþimlerde aktif yer aldýðýný dile getirdi. 

BAÞKAN DEVREYE GÝRDÝ

Divanlýoðlu, Türkiye’nin desteðinin ikinci boyutunun ‘sahadaki faaliyetler’ olduðunu belirterek, Türkiye’nin Myanmar’da sahada çok zorlu projeleri kendi kapasitesiyle yapan bir avuç ülkeden biri olduðunu söyledi. Divanlýoðlu, Arakanlý Müslümanlara verilen desteðin üçüncü boyutunun da ‘Myanmar ile diyalog’ olduðunu ifade ederek “Biz bütün bunlarý Myanmar yönetimiyle diyalog içinde yapabiliyoruz. Biz, onlara gidip ‘bu eksiklikleri gidermeniz, yanlýþ politikalarý düzeltmeniz lazým’ diye doðrudan söyleyebiliyoruz” diye konuþtu. Myanmar yönetimiyle üst düzey temaslarýn da olduðuna deðinen Divanlýoðlu, “Krizin en yoðun olduðu dönemde hatýrlarsýnýz, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, (Myanmar Dýþiþleri Bakaný ve Devlet Baþkanlýðýndan Sorumlu Devlet Bakaný) Aung San Suu Çi ile telefon görüþmesi yaptý. Bu, çok kritik bir görüþme oldu. Ondan sonra Suu Çi, Türkiye ile çalýþmak istediklerini söyledi. Cumhurbaþkanýmýz da ‘Bizim gündemimiz insani, baþka bir gündemimiz yok’ mesajýný verdi. ‘Sorunun çözülmesini istiyoruz’ mesajýnýn en üst düzeyde verilmesi çok kritik rol oynadý” ifadelerini kullandý. Arakan konusunda üç meselenin öncelikli olduðunu söyleyen Divanlýoðlu, birinci önceliðin, Bangladeþ’teki kamplarda çok zor þartlarda yaþayan yaklaþýk bir milyon Arakanlý Müslüman’ýn Myanmar’a geri alýnmasý olduðunun altýný çizdi. 

DÖNÜÞE ÝZÝN VERÝLMEDÝ

Divanlýoðlu “Myanmar söylemde, ‘Biz buna hazýrýz’ diyor. Bangladeþ ile ikili anlaþmasý, BM ile de Myanmar’ýn içi için yaptýklarý anlaþma var. Bangladeþ’le yapýlan anlaþma ilerlemiyor, þu ana kadar tek bir Arakanlý bile dönmüþ deðil” dedi. BM ile anlaþmanýn ise uluslararasý toplumun ve Türkiye’nin yoðun giriþimleri sonucu imzalandýðýnýn altýný çizen Divanlýoðlu, bu anlaþma çerçevesinde Arakan’da toplumlar arasý güvenin artýrýlmasýnýn ve koþullarýn düzeltilmesinin amaçlandýðýný anlattý. Divanlýoðlu, söz konusu anlaþmanýn ‘aðýr da olsa ilerlediðini’, asýl meselenin, Bangladeþ’teki insanlarýn Myanmar’a dönmesi için gerekli koþullarýn saðlanmasý olduðunu vurguladý.

Ýkinci sýnýf muamelesi 

MYANMAR ordusu ve Budist çetelerin soykýrýmýna maruz kalan Arakanlý Müslümanlar daha önce de vatandaþlýktan atýlma riskiyle karþý karþýya kalmýþtý. Myanmar Dýþiþleri Bakanlýðý Daimi Sekreteri Myint Thu, Arakanlý Müslümanlarla yaptýklarý toplantýdaki açýklamasýnda, Myanmar hükümetinin Arakanlý Müslümanlar için ‘sonradan vatandaþlýk verilmiþ kiþiler’ tanýmlamasýný dikkate alacaðýný söylemesi tepkilere neden olmuþtu. Thu, Rohingyalýlar doðrudan Myanmar vatandaþý olmasa da üçüncü tip vatandaþlýk çerçevesinde ülkede ‘yasal þekilde’ yaþamalarýna izin verileceðini belirtmesi üzerine Müslümanlar karara isyan etmiþti. Özgür Rohingya Koalisyonundan Nay San Lwin de “Bizi yabancýymýþýz gibi sonradan vatandaþlýða teklifi, varlýðýmýzý ve tarihimizi silmek anlamýna geliyor” açýklamasýnda bulunmuþtu. Söz konusu görüþmelerde Myanmarlý yetkililer bölgeye Rohingya demeyerek inkar politikasý izlemiþlerdi.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO