Namibia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

‘Otandi pandula Kalunga omolwolweendo lwonkalamwenyo yandje’

Onzonkundaneki ndjika okwa li ya yi moonkundathana naMarais Sadrag Nakale (ngoka a tseyika koyendji nedhina Nakale yaNakale nenge Sisande), omwedhi gwa zi ko manga inaa tyapula oshituthivalo she sho a gwanitha omimvo 60, momasiku 4 Septemba.

“Onda hala okutyapula nawa esiku lyevalo lyandje lyomimvo 60, okukala nda thika koomvula ndhoka oshinima oshinene. Onda hala okupandula tate Kalunga sho a kala pungame momukokomo gwonkalamwenyo yandje,” osho Nakale a hokololele onzonkundaneki ndjika ngaaka, omwedhi gwa zi ko, momukunda Ekoka moshitopolwa shaHangwena.

Engungo lya kwatela mo aakwanezimo nookuume okwa li ya tyapula evalo lyaNakale sho nokuli kwa li a dhipaga oongombe mbali.
Moonkundathana nonzonkundaneki ndjika, Nakale okwa hokolola kutya ohole yoongalo muye oya tameke nokwiimba omaimbilo gopambepo.

“Tate gwandje oye Timotheus Nakale, nokwa li omuevangeliste. Aamwameme opamwe nangame, otwa li otse oonkelo notwa valelwe elongo, yo ishewe nayo oya li nuulema woshipa. Onkene tate okwa li ehole okwi imba omaimbilo gongeleka, naangoka kwa li ehole okwa li twa tameke oku ga imba,” osho a popi ngaaka.

Okwa dhimbulukwa kutya ongongundu yokwiimba naamwayina, oya tameke haya imbi omaimbilo ngoka nokwa li geholike kaakwashigwana, nokwa gwedha po kutya okwa li a ya tameke okunwa omalovu gokoongoma ngaashi otombo nepwaka, nonkene oya kala nee haya imbi poondingosho yo ya landelwe mo ngoka gokoongoma.

“Okukokela mOkongo pethimbo ndikaya ka twali nande nompito yoku ka kwata oongalo dhetu moostudio dhopashinanena, onkene otwa kala owala hatu imbi kehe shoka she ya momadhiladhilo getu. Onkene sho twa tseyika nawa koyendji, aantu oya kala haye tu ile okuza kokule ngaashi koRuacana osho wo okuza pomahala galwe moshilongo, opo tuya imbile ko, ashike nando ongaaka kaya li haye tu futu sha. Lwanima onda mono iilonga moApoteka yomOshakati, nokuza mpoka opo nee nda tseya lela onkalo yomondolopa,” osho a popi ngaaka.

Okwa gwedha po kutya, mumwayinamati ngoka e mu tetekela nale okwa kala ha kwata oongalo dhawo muukaseta nokugandja kaantu, nopethimbo ndyoka inaya nongela ngele mboka haya pewa oongalo muukaseta ohaye ke dhi landitha.

“Lwanima omusamane John Walenga okweya kungame, nokwa pula ndje ndi waimine ehangano lye lyaahikingalo, nokwa li e wete ndi na onakuyiwa ombwanawa moongalo. Onkene onda tameke okulongela ehangano lye lyedhina Omalaeti, ashike manga inaandi waimina ehangano ndyoka otwa adhika nale twa pititha okakaseta kOvakwaita vOkokongo, opamwe namumwameme Abednego ‘Mupaeka’ Nakale osho wo mumwamemegona Erastus Makili.”

Nakale okwa pititha okakaseta ke okatimulongo omumvo gwa zi ko, kedhina Manikie.

“Nokashona hoka nda kala handi mono moongalo dhandje onda kala tandi ka tungitha egumbo lyandje, nonda landa wo iihauto, nokushilipaleka kutya aanona yandje oya mona elongo,” osho a popi ngaaka.

Omukwanezimo gwanakusa Nakale, Agnes Sakaria okwa koleke eso lye konzonkundaneki ndjika, nokwa popi kutya okwa hulitha konima sho a kala ta lumbu nuuvu wokankela ethimbo nuule.

“Nakale okwa monika okankela mo2016 nokuza mpoka okwa kala te ehama,” osho Sakaria a popi ngaaka.

Okwa gwedha po kutya Nakale okwa li a zi kegumbo komukunda Ekoka moshitopolwa shaHangwena, okuya koshipangelo shaWindhoek Central, opo a mone epango.