logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Di­na­mo mjer­ka Ćivića

ZA­GREB - Pre­ma na­vo­di­ma "Spor­tskih no­vos­ti", Di­na­mo iz Za­gre­ba u svo­jem re­do­vi­ma želi fu­dba­le­ra El­da­ra Ćivića, stan­dar­dnog re­pre­zen­ta­tiv­ca BiH.

On je pri­je dvi­je go­di­ne po­tpi­sao za pra­šku Spar­tu, a pro­šle se­zo­ne je odi­grao 22 uta­kmi­ce.

Na­vo­dno su dva klu­ba već stu­pi­la u kon­takt, a je­dna od op­ci­ja je i je­dno­go­diš­nja po­su­dba s op­ci­jom ot­ku­pa.

Ćivić je ne­da­vno pro­sla­vio 23. rođen­dan, a "Tran­sfer­mar­kt" ga pro­cje­nju­je na tačno mi­li­on evra.  

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO