logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Bosnia and Herzegovina

Sve više građana hoće oružje?

- U posljednje vrijeme u našoj zemlji obični građani sve češće razmišljaju o nabavci oružja da bi zaštitili sebe i svoju imovinu. Navode da se ne osjećaju bezbjedno i da ih je strah. Misle da bi se, ukoliko bi imali oružje kod sebe, osjećali sigurnije. Naravno, rade se procjene svih podnosilaca, ali smo generalno zabilježili podatak da je sve više onih koji se osjećaju nesigurno. Zbog toga je u porastu i broj zahtjeva za izdavanje dozvola za nošenje oružja, saznajemo iz jedne sarajevske zdravstvene ustanove.

Odobrenja

Samir Kekić, šef Ureda policijskog komesara, tvrdi da MUP KS-a ne bilježi te podatke.

- Nekad dođe do povećanja, nekad do smanjenja zahtjeva. Zakon o nošenju i nabavljanju oružja i municije KS-a navodi da ljudi pored zaštite, oružje mogu nabaviti i zbog bavljenja sportom, lovom... Kada neko i nabavi oružje, ne znači da može da radi sa njim šta hoće. Moraju se obaviti određene provjere, da li neko može da ima oružje. Imamo opće i posebne uslove koji to tretiraju, objašnjava Kekić.

On tvrdi da je prošle godine, u odnosu na 2017, bilo manje zahtjeva.

- Bilo je 57 odobrenja. To nije nikakav pokazatelj. Istina je da se ne odobri svaki zahtjev koji se podnese, jer ima i onih koji podnesu zahtjev, ali ne ispune sve što se traži. Može se desiti da dobijete odobrenje da možete nabaviti oružje, ali ne dobijete oružni list ukoliko je u međuvremenu nastala neka smetnja. Može se desiti da npr. dobijete odobrenje i imate šest mjeseci da kupite oružje. U tom periodu se može desiti da odgovarate krivično ili prekršajno i onda se ne može dobiti oružni list, pojašnjava Kekić, ističući da je ovaj Zakon sa primjenom počeo u aprilu prošle godine.

Uslovi

Šef Ureda policijskog komesara objašnjava da Zakon o oružju i municiji BiH nalaže čitav niz uvjeta koje jedna osoba mora da zadovoljava da bi mogla legalno pribaviti pištolj. Prvo mora da podnese zahtjev mjesnoj nadležnoj policijskoj upravi i ukoliko traži dozvolu za kratko vatreno oružje, mora platiti taksu od 100 KM. Nakon podnošenja zahtjeva, kreću aktivnosti provjere, da li taj građanin može imati oružje, te mora ispunjavati već pomenute, opće i posebne uvjete.

Kekić naglašava da je prvi uslov da podnosilac ima navršenu 21 godinu, drugi uslov je da ima opravdan razlog za nabavljanje tog oružja, da nije osuđen za krivično djelo, da protiv lica nije potvrđena optužnica, da se ne vode krivični postupci i da to lice nije kažnjeno za prekršaj protiv javnog reda i mira i za prekršaj koji ovaj zakon koji reguliše nabavku to propisuje.

- Prvi poseban uvjet jeste da građanin donese ljekarsko uvjerenje kojim se dokazuje da je zdravstveno sposoban za držanje i nošenje tog vatrenog oružja, a drugi je da raspolaže tehničkim znanjem za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja i da poznaje propise koji se odnose na držanje, rukovanje i čuvanje tog vatrenog oružja, kaže Kekić.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO