Tunisia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

بعد قضية "التهرب الضريبي".. الكشف عن ثروة ترامب

ÈÚÏ ŞÖíÉ "ÇáÊåÑÈ ÇáÖÑíÈí".. ÇáßÔİ Úä ËÑæÉ ÊÑÇãÈ

æßÇáÇÊ - ßÔİÊ ãÌáÉ "İæÑÈÓ" Úä ÍÌã ÇáÒíÇÏÉ İí ÕÇİí ËÑæÉ ÇáÑÆíÓ ÇáÃãíÑßí ÇáÓÇÈŞ ÏæäÇáÏ ÊÑÇãÈ ãäĞ ÊÑßå ãäÕÈå İí íäÇíÑ ãä ÇáÚÇã ÇáãÇÖí.

æŞÏøÑÊ ÇáãÌáÉ ÕÇİí ËÑæÉ ÊÑÇãÈ ÈÜ3.2 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ¡ ÈÒíÇÏÉ 700 ãáíæä ÏæáÇÑ ÚãÇ ßÇäÊ Úáíå İí ÓÈÊãÈÑ 2021.

æÓÈŞ áÜ"İæÑÈÓ" Ãä ŞÏøÑÊ ËÑæÉ ÊÑÇãÈ İí ÚÇã 2016 ÈÜ3.7 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ¡ æİŞãÇ ĞßÑÊ ÕÍíİÉ "Ïíáí ãíá" ÇáÈÑíØÇäíÉ.


.....

æÊÑÇÌÚÊ ËÑæÉ ÊÑÇãÈ ÈÃßËÑ ãä ãáíÇÑ İí ÚÇãí 2020 æ2021¡ İí ÇáæŞÊ ÇáĞí ßÇä İíå ÌÇÆÍÉ ßæİíÏ-19 ÊÚíË İÓÇÏÇ İí ÇáÇŞÊÕÇÏ ÇáÚÇáãí.

æÈíøäÊ "İæÑÈÓ" Ãä ÊÑÇãÈ ÈÇÊ íÍÊá ÇáãÑßÒ 343 İí ŞÇÆãÉ ÃÛäì 400 ÔÎÕíÉ İí ÃãíÑßÇ¡ ÇáÕÇÏÑÉ ÚäåÇ İí ÔåÑ ÓÈÊãÈÑ¡ ÈÚÏãÇ ßÇä ŞÏ ÎÑÌ ãäåÇ ÇáÚÇã ÇáãÇÖí.ãÇ åæ ãÕÏÑ ËÑæÉ ÊÑÇãÈ ÇáÑÆíÓí¿

ãÚÙã ÕÇİí ËÑæÉ ÊÑÇãÈ İí ÚÇã 2022 ÚÈÇÑÉ Úä ÚŞÇÑÇÊ.


íŞÏÑ Ãä áÏíå 880 ãáíæä ÏæáÇÑ İí ÚŞÇÑÇÊ ãÏíäÉ äíæíæÑß æÍÏåÇ.
ßĞáß ÊŞÏÑ ŞíãÉ äæÇÏí ÇáÛæáİ æÇáãäÊÌÚÇÊ ÇáÎÇÕÉ Èå ÈÜ 740 ãáíæä ÏæáÇÑ.
ÊÔßá æÓÇÆá ÇáÊæÇÕá ÇáÇÌÊãÇÚí æÇáÚáÇãÉ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÊÑÇãÈ ÃíÖÇ ÌÒÁ ßÈíÑÇ ãä ÕÇİí ËÑæÊå.

ÊåÑÈ ÖÑíÈí

- ÑİÚÊ ÇáãÏÚíÉ ÇáÚÇãÉ áæáÇíÉ äíæíæÑß¡ áíÊíÔÇ ÌíãÓ¡ åĞÇ ÇáÔåÑ¡ ÏÚæì ãÏäíÉ ÖÏ ÊÑÇãÈ æ3 ãä ÃæáÇÏå¡ İí ÅØÇÑ ÇáÊÍŞíŞ Íæá ÇáããÇÑÓÇÊ ÇáÖÑíÈíÉ.

- æØÇáÈÊ ÈÊÚæíÖÇÊ ÈŞíãÉ 250 ãáíæä ÏæáÇÑ ÈÇÓã æáÇíÉ äíæíæÑß¡ æÈãäÚ ÊÑÇãÈ æÃæáÇÏå ÏæäÇáÏ ÌæäíæÑ æÅíİÇäßÇ æÅÑíß ãä ÅÏÇÑÉ ÔÑßÇÊ.