Tunisia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

تعرض شباك تذاكر محطة القطار بالمنستير للخلع والسرق

ÃßÏÊ ÇáÔÑßÉ ÇáæØäíøÉ ááÓßß ÇáÍÏíÏíÉ ÇáÊæäÓíÉ ÊÚÑÖ ÔÈÇß ÇáÊĞÇßÑ ÈãÍØÉ ÇáßáíÉ ÈÇáãäÓÊíÑ İí ÇááíáÉ ÇáİÇÕáÉ Èíä ÇáÎãíÓ 22 æÇáÌãÚÉ 23 ÓÈÊãÈÑ 2022 Åáì ÚãáíÉ ÎáÚ æÓÑŞÉ.
æÃæÖÍÊ ÇáÔÑßÉ İí ÈáÇÛ¡ ÇáÓÈÊ¡ Ãäå Êãø ÇáÚÈË ÈãÍÊæíÇÊ ÔÈÇß ÇáÊĞÇßÑ ÍíË ÚãÏ ãÌåæáæä Åáì ÊåÔíã ÇáÈáæÑ æÓÑŞÉ ÔÈÇßíä ãä ÇáÃáãäíæã ÅÖÇİÉ Åáì ÈÇÈ ÇáãÍØÉ ÚáãÇ Ãä ÇáÔÑßÉ ÈÕÏÏ ãÊÇÈÚÉ åĞÇ ÇáãæÖæÚ ãÚ ÇáÓáØ ÇáÃãäíÉ.

æÃÏÇäÊ ÇáÔÑßÉ "åĞå ÇáÃÚãÇá ÇáÇÌÑÇãíÉ äÙÑÇ áÊßÑøÑ ÃÚãÇá ÇáäåÈ æÇáÊÎÑíÈ æÇáÓÑŞÉ áãÎÊáİ ÇáÊÌåíÒÇÊ ÇáÊøÇÈÚÉ áåÇ".


æäÈåÊ Åáì ÎØæÑÉ åĞå ÇáÃÚãÇá æÇÑÊİÇÚ ÊßáİÊåÇ ÇáãÇÏøíÉ æÇáÎÓÇÆÑ ÇáãÊÑÊøÈÉ ÚäåÇ İÖáÇ Úä ÊÚØíáåÇ áãÕÇáÍ ÇáãæÇØäíä.
.....