Czech Republic

Babičku dívky, kterou téměř rok nikdo neviděl, pravidelně naháněl soud. O Valerii nepodávala ‚hlášení‘

PRAHA  Do spletitého pøíbìhu hledané šestileté dívky Valerie Kvasnièkové, která byla naposledy s jistotou spatøena v øíjnu loòského roku, zasazuje první jasnìjší informaci teprve až soud. V dobì, kdy nikdo neví, kde se dívenka nachází, a jestli je vùbec naživu, vyšlo najevo, že její babièka a zároveò poruènice neinformovala soud o její vıchovì, jak jí ukládala pøed policejním zadržením zákonná povinnost. Podle informací serveru Lidovky.cz reagovala vždy až na urgentní vızvu.

V pøípadu od srpna hledané šestileté dívky Valerie Kvasnièkové, kterı øeší první oddìlení pražské kriminální policie, tedy takzvaná „mordparta“, je zatím mnoho nevyjasnìnıch záležitostí.

Desetimìsíèní vakuum

Dívenka byla naposledy s jistotou spatøena loni v øíjnu na pražském Žižkovì, kde bydlela spoleènì se svou babièkou-poruènicí a tøemi sourozenci. Teprve až v polovinì srpna tohoto roku se na policii obrátil jeden z pøíbuznıch. Do té doby nemìla „sociálka“ pochybnosti o tom, že je v rodinì nìco v nepoøádku.

Doposud se ví pouze to, že je babièka Valerie (jejíž identitu redakce zná, s ohledem na probíhající vyšetøování a citlivost pøípadu ji ale nezveøejòuje – pozn. red.) ve vazbì jakožto hlavní podezøelá a že její tøi sourozenci  pobıvají v krizovém centru pro dìti bez rodièù.

Serveru Lidovky.cz se po dvou tıdnech policejního pátrání po malé dívence podaøilo zjistit, že poruènice nepodávala soudu zprávy, což bylo jednou z jejích povinností, kterou jí soud uložil pøi svìøení dívenky do péèe.

„Dotazovali jsme se poruènice pravidelnì. Na první dotaz ve vìtšinì nereagovala. Zareagovala vìtšinou až na urgentní vızvu,“ uvedla pro server Lidovky.cz místopøedsedkynì Obvodního soudu pro Prahu 3 Miroslava Sixtová. Tím de facto povinnost splnila, nikdy však ne z vlastní iniciativy.

Policie pøi srpnovém zadržení šedesátileté poruènice jednala rychle, protože se zøejmì  pokoušela odcestovat do Nìmecka, kde bydlí její dcera. Podle policistù by navíc mohla ovlivòovat svìdky, èi pokraèovat v trestné èinnosti. Její motiv ovšem není znám.

Povinnosti poruèníka

Coby poruènice mìla hned nìkolik povinností. Pro tento pøípad je zvl᚝ dùležité, že ze zákona podléhala stálému dozoru soudu, kterému byla povinná podávat pravidelnì zprávy o vıvoji dítìte. Podle zákona soud ukládá tuto povinnost alespoò jednou roènì. 

V pøípadì Valerie soud využil možnosti zkrátit intervaly. „Zprávy byly v prùbìhu roku 2017 provádìny co dva až ètyøi mìsíce,“ uvedla Sixtová.

„Kolik pøesnì zpráv jsme dostávali, teï neumím øíct pøesnì, protože podle místní pøíslušnosti spadala vìc do gesce k OSPOD (orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí, zkrácenì a laicky øeèeno „sociálka“ - pozn. red.) na Praze 8,“ dodala místopøedsedkynì obvodního soudu. V této mìstské èásti mìla dívka hlášeno trvalé bydlištì, aèkoli žila na Praze 3.

Zákon pøitom jasnì øíká: pokud poruèník porušuje poruènické povinnosti, soud ho odvolá. Takové odvolání je v podstatì jedinou sankcí, kterou soud disponuje. Použije ji v pøípadì, že poruèník porušuje své povinnosti ve vztahu k nezletilému dítìti, a to v takové míøe, že tím ohrožuje zájmy dítìte. K takovému zámìru ale soud v pøípadu poruènice Valerie Kvasnièkové nedošel.

„Sociálka“ nechce pøípad blíže komentovat. „Vše, co bylo možné sdìlit, jsme již zaslali a dále se k pøípadu nezletilé Valerie Kvasnièkové nebudeme nijak vyjadøovat, a to s odkazem na mlèenlivost dle zákona o sociálnì právní ochranì dìtí,“ napsala v krátkosti mluvèí mìstské èásti Praha 8 Marcela Konrádová.

Již døíve poskytla vyjádøení, v nìmž Odbor sociální péèe na Praze 8 jakékoli pochybení odmítá. „OSPOD Praha 8 dodržel všechny zákonné povinnosti, a naopak si ve všech pøípadech obecnì zajišuje informace i nad rámec zákonnıch povinností. OSPOD není kontrolním orgánem dalších spolupracujících subjektù a jimi podávané informace považuje za øádnì zjištìné a odpovídající realitì, tak jak nám všem ukládá zákon. Dále lze obecnì øíci, že v rámci vıkonu PP (poruènické péèe – pozn. red.) se OSPOD zajímá o plnìní školní docházky dìtí svìøenıch do náhradní rodinné péèe a pokud by zjistil nesrovnalosti, øešil by je,“ napsala Konrádová už v minulém tıdnu. 

Jenže jednání sociálních pracovníkù, kteøí mìli dohlížet na vıchovu dìtí svìøenıch do péèe poruènice, navzdory tomuto vyjádøení vzbuzuje pochybnosti. 

Jak je možné, že dívka nescházela ve školce, kam byla povinnì pøihlášená? Pro dìti v Èesku je totiž poslední rok školky pøed nástupem do školy povinnı. To ale neznamená, že dítì musí docházet do školky. V pøípadì „individuální“ vıchovy je možné, že dítì pouze pøichází na „pøezkoušení“. To probíhá nìkolikrát do roka.

A jak se stalo, že „sociálka“ nìkolik mìsícù nemìla žádné hlášení o tom, že ji její rodina už dlouho nevidìla a že babièka pravdìpodobnì zanedbávala ze zákona vyplıvající povinnosti? Obvodní soud na Praze 3 navíc, jak již bylo popsáno, nedostával od babièky hlášení. Musel ji vždy urgovat.

Trestné èiny:

§ 195 OPUŠTÌNÍ DÍTÌTE NEBO SVÌØENÉ OSOBY

(1) Kdo opustí dítì nebo jinou osobu, o krerou má povinnost peèovat a která si sama nemùže opatøit pomoc, a vystaví ji tím nebezpeèí smrti nebo ublížení na zdraví, bude potrestán odnìtím svobody na 6 mìsícù až 3 léta.

(2) Odnìtím svobody na jeden rok až pìt let bude pachatel potrestán, spáchá-li èin uvedenı v odstavci 1 (a) na dítìti mladším tøí let, (b) opìtovnì, nebo (c) na nejménì dvou osobách.

(3) Odnìtím svobody na dvì léta až osm let bude pachatel potrestán, zpùsobí-li èinem uvedenım v odstavci 1 tìžkou újmu na zdraví.

(4) Odnìtím svobody na tøi léta až deset let bude pachatel potrestán, zpùsobí-li èinem uvedenım v odstavci 1 tìžkou smrt.

§ 196 Zanedbání povinné vıživy

(1) Kdo neplní, by i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatøovat jinéhopo dobu delší než 4 mìsíce, bude potrestán odnìtím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo se úmyslnì vyhıbá plnìní své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatøovat jiného po dobu delší než ètyøi mìsíce, bude potrestán odnìtím svobody až na dvì léta.

(3) Odnìtím svobody na šest mìsícù až tøi léta bude pachatel potrestán, vydá-li èinem uvedenım v odstavci 1 nebo 2 oprávnìnou osobu nebezpeèí nouze.

Podle informací serveru Lidovky.cz docházeli do rodiny i sociální pracovníci obecnì prospìšné spoleènosti Dobrá rodina, která pomáhá náhradním „rodièùm“ v péèi o dìti. Laicky øeèeno, je „pomocníkem“ sociálky.

Podle informací redakce rodina bìhem prùbìžnıch kontrol, které probíhaly jednou za dva mìsíce, sice pùsobila jako „ta lepší“, protože se babièka s dìtmi údajnì zapojovala do terapií a byla pøítomna i pøi douèování dìtí, ale kontroly probíhaly vždycky bez Valerie.

Podle zápisù z kontrol vycházejících z vıpovìdi babièky byla dívenka zrovna vždycky mimo domov. S vıjimkou jediné zprávy, která obsahovala chybu. Valerie podle záznamu sociální pracovnice byla v dobì kontroly pøítomna. To ovšem nebyla pravda.

Chyba v záznamu

Obecnì prospìšná spoleènost se k vìci odmítla vyjádøit s ohledem na to, že se pøípad tıká nezletilıch. Pochybení sociální pracovnice už však podle informací serveru Lidovky.cz øeší. Žena kvùli chybì datované k èervnu tohoto roku, která zøejmì mohla vytvoøit „informaèní vakuum“, pøijde o místo.

Sociálka, která je z pohledu státu zodpovìdnım orgánem, mìla rodinu podle norem kontrolovat jednou za pùl roku. Poslední kontrola dle informací redakce probìhla v dubnu. Další návštìva se tak mìla odehrát v øíjnu.

Pøípad dostala mordparta

Z policejního vyjádøení vyplıvá, že kriminalisté sesbírali informace závažného charakteru. „Návrh na vazbu byl ze všech tøech dùvodù uvedenıch v §67 trestního øádu. Tedy útìková, kolusní a pøedstižná,“ uvedl pražskı policejní mluvèí Jan Danìk. Pøípad navíc dostal na starost elitní útvar policie. Øeší jej 1. oddìlení kriminální policie, známé též jako „mordparta“.

To nicménì nemusí nutnì znamenat, že policisté pracují s verzí, že je dívka po smrti. Elitní oddíl mohl dostat pøípad na starosti kvùli tomu, že jde o zvl᚝ citlivı pøípad a že se tıká dítìte. Vyšetøovatelé nechtìjí pøípad s ohledem na probíhající šetøení více komentovat.

Šedesátileté ženì, která èelila dle vıpisu exekutorského úøadu dluhùm, byly dìti svìøeny do péèe teprve nedávno. Pøed dvìma lety totiž ještì pobıvaly v ústavu náhradní péèe. Podle rozhodnutí soudu se poté jejich babièka stala poruènicí (poruèenství je institut založenı na nahrazení rodièù ve vıchovì bez vyživovací povinnosti a jejich právním zastoupení, jde o jinı institut než pìstounství, se kterım je nìkdy mylnì propojován – pozn. red.). Rodièe ètyø dìtí – dvou dívek a dvou chlapcù - pøišli o rodièovskou zodpovìdnost.

Reportérce serveru Lidovky.cz se podaøilo zkontaktovat pøíbuznou Valerie. Z jejího vyjádøení vyplıvá, že sourozenci Valerie byli o sestøe zøejmì informováni pouze od babièky, se kterou mìli, na rozdíl od matky, údajnì hezkı vztah.

Z konverzace též vyplynulo, že babièka údajnì ví, kde se hledaná dívka nachází, ale nechce to nikomu øíct. To ostatnì potvrdila policie už v tiskové zprávì, kterou vydala v úterı. Tedy v den, kdy policie poprvé zveøejnila informaci, že pátrá po dívce, která byla naposledy spatøena na pražském Žižkovì v loòském øíjnu.

Co vedlo šedesátiletou ženu k tomu, že dívku zapírala pøed dìtmi i pøed orgány sociálnì-právního dohledu, zatím není jasné. Neví se ani, kde se šestiletá Valerie nachází, nebo zda je vùbec naživu.

Policie po dívce dál pátrá

Policie proto v minulém tıdnu znovu požádala veøejnost o pomoc s pátráním. „Žádáme, aby se nám ozvali lidé, kteøí mají o Valerii jakékoliv informace,“ sdìlil policejní mluvèí Danìk. „Mùže se jednat o informace, které by pomohly zmapovat její život nebo život její babièky. Napøíklad, kam chodily na høištì, nakupovat, ke komu chodily na návštìvy, s kım se stıkaly, jestli vyhledávaly kontakt ve své komunitì a podobnì,“ doplnil.

Pøípadem se usilovnì zabıvá nejen policie, ale také ministrynì práce a sociálních vìcí Jana Maláèová (ÈSSD) která pro TV Nova uvedla, že „bude chtít vìdìt, kdo pochybil“. „Myslím, že to jsou vìci, ke kterım by v Èeské republice nemìlo docházet,“ sdìlila.

K vyjasnìní záležitosti zatím nedošlo. Vìc šetøí pražskı magistrát jakožto nadøízenı kontrolní orgán „sociálky“. „Ministerstvo nemá ve vztahu k obecním úøadùm obcí s rozšíøenou pùsobností a úøadùm mìstskıch èástí v Praze, jednajících jakožto OSPOD, žádnou pøímou kontrolní pravomoc,“ napsala Barbara Hanousek Eckhardová. 

Football news:

Pioli on Zlatan's failure to score against Parma: He was angry with himself. On the field, he turns into a lion
Manchester City have agreed a contract with Ferran Torres. He is seen as a replacement for Sane
Mourinho on Tottenham: We will fight until the end to reach the Europa League
Dzeko scored 15 goals in Serie A with his head. Over the past 5 years, only Pavoletti and Zapata have more
Sarri on 3:3 with Sassuolo: there Were moments of passivity that are difficult to explain
Arteta about 2:1 with Liverpool: the Gap between the teams is huge for today
Jurgen Klopp: Arsenal didn't have any real chances. We played brilliantly, but two episodes killed the game