Czech Republic

Babiš navrhl Zemanovi odvolání Prymuly a rovnou mu předložil nástupce. Průtahů s výměnou se neobává

Premiér doufá v to, že ve ètvrtek ho bude moci uvést do úøadu. Mluvèí Hradu Jiøí Ovèáèek po schùzce na twitteru uvedl, že prezident postupuje v dohodì s premiérem. Zvolenı pøístup je podle nìj vstøícnı a odpovídá situaci.

„Podle ústavy mám právo navrhnout odvolání ministra, a prezident to akceptoval,“ øekl dnes novináøùm premiér po schùzce se Zemanem. Jméno kandidáta na ministra zdravotnictví zatím Babiš nechtìl zveøejnit. Na úøad vlády dnes pøijel za premiérem námìstek brnìnské fakultní nemocnice Jan Blatnı. Dùvody schùzky nechtìl komentovat. Spekuluje se o tom, že by Prymulu mohl nahradit nynìjší námìstek ministra pro zdravotní péèi Aleksi Šedo. Babiš se omezil na konstatování, že jeho kandidát má „obrovské mezinárodní zkušenosti“.

Odklad schùzky možného Prymulova nástupce s prezidentem až na úterı nepovažuje premiér za problém. Vychází to podle nìj z dalšího programu prezidenta i ministerského kandidáta. „Pan prezident postupuje v dohodì s premiérem. Zvolenı postup je maximálnì vstøícnı, optimální, plnì odpovídá vzniklé situaci,“ sdìlil na twitteru mluvèí Hradu Jiøí Ovèáèek. Opozièní politici se však obávají toho, aby situace nevedla ve vleklı spor mezi Hradem a Strakovou akademií èi protahování vımìny. Taková situace by mohla dál oslabit vládu a celou zemi v dobì vrcholící epidemie koronaviru.

Napøíklad podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze je prùtahem už to, že Zeman neodvolal Prymulu hned. Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze se domnívá, že Prymula odvolán bude. „Ale o nìèem svìdèí už to, že harmonogram pøípadné zmìny poèítá se jmenováním až ve ètvrtek, zatímco pøi jmenování pana Prymuly to bylo vyøešeno do druhého dne,“ doplnil. Tøeba odvolání ministra kultury Antonína Staòka (ÈSSD) loni Zeman mìsíce odkládal s argumentem, že mu ústava neukládá lhùtu, ve které má konat.

Babiš na mimoøádném briefingu oznaèil vzniklou situaci za absolutní katastrofu, šok a chybu, kterou nelze omluvit. Požádal Prymulu o rezignaci a dodal, že pokud tak neuèiní, odvolá ho. Restaurace v Èesku musí bıt od minulého tıdne kvùli epidemii koronaviru zavøené a lidé mají nosit i venku roušky. Prymula však øekl, že nic neporušil. Schùzka v restauraci na pražském Vyšehradì, které se zúèastnili šéf poslancù ANO Jaroslav Faltınek a øeditel Fakultní nemocnice Ostrava Jiøí Havrlant, se podle nìj uskuteènila v soukromıch prostorách vyšehradské kapituly.

Nového kandidáta pøijme Zeman v úterı, podle mluvèího Hradu Jiøího Ovèáèka to bude odpoledne. „Jméno nebudu sdìlovat, nebylo by to slušné pøedtím, než se prezident s tou osobou setká,“ uvedl Babiš. Odklad do úterı nepovažuje Babiš za problém. Vychází podle nìj z dalšího programu prezidenta i ministerského kandidáta.

„Pan prezident postupuje v dohodì s premiérem. Zvolenı postup je maximálnì vstøícnı, optimální, plnì odpovídá vzniklé situaci. Pan prezident nebude pøispívat k mediální hysterii. Klíèové je, že díky øešení, které vzniklo v Lánech, není nikterak ohrožen boj s nebezpeènou pandemií,“ uvedl po jednání Ovèáèek.

Loni pøi návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staòka (ÈSSD) Zeman krok nìkolik mìsícù odkládal s argumentem, že mu ústava neukládá žádnou lhùtu, ve které má konat. Babiš se nyní prùtahù nebojí. „Prezident mi vyšel vstøíc, já požádal dnes o termín a okamžitì jsem ho dostal,“ øekl. Situace kolem Staòka nemá podle nìj se souèasnou nic spoleèného.

Babiš øekl, že Prymulova konce lituje, protože je odborníkem na epidemiologii a zasloužil se o to, že Èesko zvládlo první vlnu koronavirové epidemie. Pøípad s fotografiemi poukazujícími na porušování vládních opatøení ale pøejít nemohl. „Celé je to nešastné, ale zároveò nepøijatelné, takové chyby se nedají omluvit,“ øekl. V aktuální situaci podle nìj mìøí všem stejnım metrem.

Prymulovo vysvìtlení, podle kterého ministr pøi schùzce s prvním místopøedsedou ANO Jaroslavem Faltınkem žádné opatøení neporušil, komentovat nechtìl. „Není podstatné, jak to bylo, je to velká chyba a nemìlo se to stát. My bojujeme o dùvìru obèanù a musíme jít pøíkladem,“ øekl Babiš.

Další z úèastníkù jednání Jaroslav Faltınek (ANO) oznámil rezignaci na funkci prvního místopøedsedy hnutí ANO. Novináøùm pøi odchodu z jednání s Babišem ze Strakovy akademie øekl, že odstoupení považuje za symbol uznání své chyby. Faltınek je také pøedsedou poslaneckého klubu hnutí, jeho èleny chce požádat, aby se vyslovili, zda má pro pokraèování ve funkci jejich dùvìru.

Football news:

You can't be half-pregnant and half-make the playoffs. Tuchel on PSG's chances in the Champions League
Barcelona first ever Champions League penalty kick in 5 consecutive rounds
Almost pregnant doesn't mean pregnant. This is Tuchel's metaphor about PSG's chances for the Champions League play-offs: we explain their alignment with Manchester United and RB
We know more than half of the participants in the Champions League playoffs. Who is already there, and who postponed until the last round?
Maguire about 1:3 with PSG: the Opponent scored illogically-a ricochet and pinball around the penalty area
Ronald Koeman: Barcelona want to score 18 points in the Champions League. We had a great 1st half with Ferencvaros
Only Barcelona won all 5 matches in the Champions League group. She will face Juventus in the last round