Czech Republic

Během týdne vznikne analýza zavedení povinných respirátorů. Má brát ohledy na kupní sílu

Z pohledu zdravotního je podle ministra doporuèení používat vyšší ochranu v místech s vìtším poètem lidí na místì vzhledem k riziku šíøení nakažlivìjší mutace koronaviru nového typu. 

Vláda zavedení povinnosti zvažuje po vzoru Nìmecka a Rakouska. V pátek o ní nerozhodla. Podle Blatného chce, aby pøípadné stejné opatøení v Èesku neznamenalo pro obèany finanèní zátìž.

Povinnost respirátorù FFP2 v MHD a obchodech øeší také Ústøední krizový štáb. Podle jeho šéfa Jana Hamáèka (ÈSSD) by respirátory nemìly být povinné, ale nejprve by mìlo zaznít dùrazné doporuèení nosit respirátor tam, kde se potkává hodnì lidí. Vláda ale podle nìj musí zajistit dostupnost respirátorù, tøeba snížením DPH, regulací ceny nebo poukazy pro nízkopøíjmové obèany. DPH na respirátory podléhá nejvyšší, 21procentní sazbì.

Podle analytikù by zavedení povinného nošení respirátorù FFP2 v MHD a obchodech pøi jejich souèasných cenách znamenalo pro èeské domácnosti mìsíèní nìkolikatisícové výdaje. Nìkteøí hovoøí o výdaji až 9000 korun mìsíènì. Pìtinu rodin by to podle nich mohlo uvrhnout do existenèních problémù. Podle èásti expertù pøitom správné nošení textilních roušek brání viru srovnatelnì s respirátorem èi továrnì vyrábìnou papírovou chirurgickou rouškou.

Poptávka po respirátorech tøídy FFP2 s nanovlákennou membránou byla ve støedu, kdy se objevily první zmínky o možném zavedení povinnosti, rekordní. Pøekonána byla i dosud nejvyšší denní poptávka z poloviny záøí. Podle srovnávaèe cen Heureka.cz lze na internetu koupit nejlevnìjší jednorázový respirátor FFP2 zhruba za deset korun.

Football news:

Zorc and Watzke on a foul on Gian before Bayern's winning goal: An erroneous decision determined the outcome of the game
German fans call for a boycott of the Qatar World Cup: A lavish celebration on the graves of thousands of migrant workers is the end of ethics and dignity
Agnelli on the reform of the Champions League: 20 teams in the leagues is too much for balance
Atletico after criticism of the refereeing from Real Madrid: Some are used to always having a fair wind
New realities of European football: clubs discuss banning transfers within the Champions League and reducing the top leagues for the sake of entertainment
Laporta is set to sign Alaba and Aguero to Barca. He has already been in contact with the players' agents
Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries